34 305 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016)

Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 2 november 2015

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

Artikel XII wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel A komt te luiden:

A

In artikel 23 wordt na het tweede lid, onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid, een lid ingevoegd, luidende:

3. Een ingevolge de EVOA bij beschikking verleende toestemming tot overbrenging van afvalstoffen uit Nederland wordt geacht een toestemming te zijn als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, voor het totale gewicht van de afvalstoffen waarop die toestemming betrekking heeft, tenzij uit de beschikking anders blijkt.

b. Na onderdeel E wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ea

In artikel 56, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, wordt «artikel 47, zesde lid» vervangen door: artikel 47, zevende lid.

c. Na onderdeel F wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Fa

In artikel 61a wordt «artikel 47, zevende lid, onderdeel b» vervangen door: artikel 47, achtste lid, onderdeel b.

2

Na artikel XXVI wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXVIA

In het Belastingplan 2015 komt artikel XV, onderdeel F, onder 3, te luiden:

3. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel m door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

n. zuiveringsslib: bezinksel dat overblijft na het biologisch zuiveren van afvalwater van huishoudens en bedrijven in een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Toelichting

Onderdeel 1

Artikel XII (Wet belastingen op milieugrondslag)

Onder a

Artikel XII, onderdeel A, eerste lid, kan komen te vervallen aangezien eenzelfde wijziging al wordt voorgesteld in artikel IX, onderdeel D, van het bij koninklijke boodschap van 5 juni 2015 ingediend voorstel van wet houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015) (Kamerstukken II 2014/15, 34 220).

Onder b en c

In artikel XII, onderdeel C, van het onderhavige voorstel van wet wordt een aantal leden van artikel 47 van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) hernummerd. Daarbij is echter nagelaten de verwijzingen naar de van toepassing zijnde hernummerde leden in de artikelen 56 en 61a van de Wbm aan te passen. Deze omissie wordt bij deze nota van wijziging hersteld.

Onderdeel 2

Artikel XXVIA (artikel XV van het Belastingplan 2015)

Bij artikel XV, onderdeel F, van het Belastingplan 2015 wordt met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip artikel 22, eerste lid, van de Wbm gewijzigd. Bij die wijziging wordt een onderdeel l aan dat eerste lid toegevoegd. Het betreft de definiëring van het begrip zuiveringsslib in het kader van de bij amendement in het Belastingplan 2015 opgenomen vrijstelling van afvalstoffenbelasting voor deze afvalstof. Dit onderdeel is niet meer juist geletterd, door samenloop met een andere bij amendement in het Belastingplan 2015 opgenomen wijziging die op 1 juli 2015 in werking is getreden. Daarbij zijn aan artikel 22, eerste lid, van de Wbm twee onderdelen toegevoegd met de aanduidingen l en m. Het ingevolge artikel XV, onderdeel F, van het Belastingplan 2015 aan genoemd artikel 22, eerste lid, toe te voegen onderdeel l wordt daarom verletterd tot onderdeel n. Dit wordt geregeld in artikel XXVIA.

De Staatssecretaris van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

Naar boven