34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 91 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF TER VERVANGING VAN GEDRUKT ONDER NR. 50

Ontvangen 17 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel Ca, wordt «58 percent» vervangen door: 65 percent.

II

In artikel II, onderdeel H, wordt «€ 23» vervangen door: € 33.

III

In artikel XVIII, onderdeel B, wordt «€ 23» vervangen door: € 33.

IV

In artikel XLII, onderdeel Ba, worden na het tweede onderdeel twee onderdelen ingevoegd, luidende:

2a. In het eerste lid, onderdeel c, derde aandachtsstreepje, wordt «€ 0,0125» vervangen door: € 0,01517.

2b. In het eerste lid, onderdeel c, vierde aandachtsstreepje, wordt «€ 0,0010» vervangen door «€ 0,00151» en wordt «€ 0,0005» vervangen door: € 0,00100.

V

Artikel XLII, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 7 wordt «€ 0,0125» vervangen door «€ 0,01517» en wordt «€ 0,01331» vervangen door: € 0,01592.

2. In onderdeel 8 wordt «€ 0,0010» vervangen door «€ 0,00151» en wordt «€ 0,00107» vervangen door «€ 0,00157». Voorts wordt «€ 0,0005» vervangen door «€ 0,00100» en wordt «€ 0,00053» vervangen door: € 0,00103.

VI

In artikel XLIIA worden vóór onderdeel A twee onderdelen ingevoegd, luidende:

00A

Artikel 59, eerste lid, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het bij het tweede aandachtsstreepje opgenomen tarief wordt verhoogd met € 0,005.

2. Het bij het derde aandachtsstreepje opgenomen tarief wordt verhoogd met € 0,02.

3. Het bij het vierde aandachtsstreepje opgenomen tarief wordt verhoogd met € 0,01.

0A

Artikel 60, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het bij het tweede aandachtsstreepje opgenomen tarief wordt verhoogd met € 0,00168.

2. Het bij het derde aandachtsstreepje opgenomen tarief wordt verhoogd met € 0,02.

3. Het bij het vierde aandachtsstreepje opgenomen tarief wordt verhoogd met € 0,01.

Toelichting

Met ingang van 1 januari 2016 wordt het tarief van de derde schijf voor elektriciteit verhoogd met 0,261 cent per kWh en het tarief van de vierde schijf voor elektriciteit wordt verhoogd met 0,05 cent per kWh voor zowel het zakelijk als het niet-zakelijk verbruik. De budgettaire opbrengst van deze verhoging is structureel 101 mln. Met ingang van 1 januari 2017 wordt het reguliere tarief van de tweede schijf voor aardgas verhoogd met 0,5 cent per m3, ofwel een verhoging van 7,39%. Het tarief van de tweede schijf voor aardgas gebruikt in de glastuinbouw wordt met eenzelfde percentage verhoogd. Het tarief van de derde schijf voor aardgas wordt verhoogd met 2 cent per m3 en het tarief van de vierde schijf voor aardgas wordt verhoogd met 1 cent per m3. De budgettaire opbrengst van deze verhoging is structureel 83 mln.

De tariefsverhogingen leiden tot een totale budgettaire opbrengst van € 184 miljoen vanaf 2017. Deze opbrengst wordt teruggesluisd naar de energie-investeringsaftrek (EIA), de Aof-premies en de arbeidskorting. Vanaf 2016 sluizen we € 40 miljoen terug naar de EIA. Hiervan wordt € 27 miljoen ingezet voor het – ten opzichte van het wetsvoorstel verder – verhogen van het percentage van de EIA per 1 januari 2016 van 58% naar 65%. De overige € 13 miljoen wordt ingezet voor verruiming van het budget om de te verwachten gedragseffecten op te kunnen vangen. De overige € 61 mln gaat naar een verdere verlaging van de Aof-premies. Vanaf 2017 sluizen we bovenop de € 61 mln nog eens € 19 mln terug naar de Aof-premies, en € 64 mln naar de arbeidskorting, die daarmee ten opzichte van het wetsvoorstel verhoogd wordt met € 10.

Grashoff

Naar boven