34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 75 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 11 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de voorgestelde verruimde schenkingsvrijstelling beperkt wordt tot begunstigden in de leeftijdscategorie 18 tot 40 jaar;

overwegende dat personen ouder dan 40 jaar ook met een vergelijkbare zware schuldenproblematiek in verband met de eigen woning te maken kunnen hebben;

roept de regering op, géén leeftijdsbovengrens te hanteren voor de verruimde schenkingsvrijstelling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

Naar boven