34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 61 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN GRASHOFF

Voorgesteld 11 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de energiebelasting op met name openbare laadpalen een knelpunt vormt voor de transitie naar elektrisch rijden;

overwegende dat de Europese richtlijn voor de energiebelasting een belemmering vormt voor een aanpassing op dit terrein;

verzoekt de regering, met een werkbaar voorstel te komen en daarvoor een derogatieverzoek in te dienen bij de Europese Commissie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Grashoff

Naar boven