34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID GROOT

Ontvangen 11 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

In artikel 4.14, eerste lid, wordt «4%» vervangen door: 5,5%.

Toelichting

Het forfaitaire voordeel uit een aanmerkelijk belang in een vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) of een buitenlands beleggingslichaam, vóór vermindering met de daadwerkelijk in aanmerking genomen reguliere voordelen, wordt verhoogd van 4% tot 5,5% van de waarde in het economische verkeer van de aandelen of winstbewijzen aan het begin van het kalenderjaar.

Institutionele beleggers worden niet geraakt door dit amendement. Particuliere beleggers betalen uiteindelijk ook geen box 2 heffing over het verhoogde veronderstelde rendement omdat het een voorheffing is die uiteindelijk verrekend wordt met het werkelijk behaalde rendement. Wel kan er sprake zijn van een tijdelijk liquiditeitsnadeel.

Doel van dit amendement is om uitwijking van beleggers in box 3 naar vrijgestelde beleggingsinstellingen te ontmoedigen.

Het amendement levert € 6 miljoen per jaar op.

Groot

Naar boven