34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 40 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF TER VERVANGING VAN GEDRUKT ONDER NR. 16

Ontvangen 10 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel XLII, onderdeel B, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, tweede aandachtsstreepje, wordt «€ 0,0677» vervangen door: € 0,07904.

2. In het eerste lid, onderdeel a, derde aandachtsstreepje, wordt «€ 0,0247» vervangen door: € 0,05082.

3. In het eerste lid, onderdeel a, vierde aandachtsstreepje, wordt «€ 0,0118» vervangen door: € 0,02486.

4. In het eerste lid, onderdeel c, derde aandachtsstreepje, wordt «€ 0,0125» vervangen door: € 0,01517.

5. In het eerste lid, onderdeel c, vierde aandachtsstreepje, wordt «€ 0,0010» vervangen door «€ 0,00151» en wordt «€ 0,0005» vervangen door: € 0,00100.

II

Artikel XLII, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 2 wordt «€ 0,0677» vervangen door «€ 0,07304» en wordt «€ 0,06954» vervangen door: € 0,07454.

2. In onderdeel 3 wordt «€ 0,0247» vervangen door «€ 0,04482» en wordt «€ 0,02537» vervangen door: € 0,04537.

3. In onderdeel 4 wordt «€ 0,0118» vervangen door «€ 0,02186» en wordt «€ 0,01212» vervangen door: € 0,02212.

4. In onderdeel 7 wordt «€ 0,0125» vervangen door «€ 0,01517» en wordt «€ 0,01331» vervangen door: € 0,01592.

5. In onderdeel 8 wordt «€ 0,0010» vervangen door «€ 0,00151», wordt «€ 0,00107» vervangen door «€ 0,00157», wordt «€ 0,0005» vervangen door «€ 0,00100» en wordt «€ 0,00053» vervangen door: € 0,00103.

III

Na artikel XLII, onderdeel C, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

Artikel 60 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, tweede aandachtsstreepje, wordt «€ 0,02278» vervangen door: € 0,02557.

2. In het eerste lid, derde aandachtsstreepje, wordt «€ 0,0247» vervangen door: € 0,04482.

3. In het eerste lid, vierde aandachtsstreepje, wordt «€ 0,0118» vervangen door: € 0,02186.

IV

Artikel XLII, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 2 wordt «€ 0,02278» vervangen door «€ 0,02557» en wordt «€ 0,02339» vervangen door: € 0,02607.

2. In onderdeel 3 wordt «€ 0,0247» vervangen door «€ 0,05082» en wordt «€ 0,02537» vervangen door: € 0,05137.

3. In onderdeel 4 wordt «€ 0,0118» vervangen door «€ 0,02486» en wordt «€ 0,01212» vervangen door: € 0,02442.

V

Na artikel XLII, onderdeel D, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Da

Na artikel 60 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 60a

 • 1. In afwijking van artikel 59, eerste lid, onderdeel a, bedraagt het tarief voor aardgas gebruikt in de productie van metallurgische of mineralogisch producten, voor aardgas met een bovenste verbrandingswaarde van 35,17 megajoule per Nm3, voor dat gedeelte van de geleverde dan wel verbruikte hoeveelheid per verbruiksperiode van twaalf maanden per aansluiting dat:

  • hoger is dan 170.000 kubieke meter, maar niet hoger dan 1.000.000 kubieke meter, per kubieke meter € 0,0695;

  • hoger is dan 1.000.000 kubieke meter, maar niet hoger dan 10.000.000 kubieke meter, per kubieke meter € 0,0253;

  • hoger is dan 10.000.000 kubieke meter, per kubieke meter € 0,0121.

 • 2. Bij aardgas met een bovenste verbrandingswaarde die lager of hoger is dan 35,17 megajoule per Nm3, worden de in het eerste lid genoemde tarieven naar evenredigheid verlaagd, onderscheidenlijk verhoogd alsmede de hoeveelheidsgrenzen naar evenredigheid verhoogd onderscheidenlijk verlaagd.

 • 3. Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld ten behoeve van de uitvoering van dit artikel.

VI

Artikel LII, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. In afwijking van het eerste lid treden artikel XLII, onderdelen A, B, C en D, en artikel L in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en:

  • a. vinden deze eerst toepassing nadat artikel XLII, onderdelen Ba en Ca, is toegepast; en

  • b. vinden deze toepassing met ingang van 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar na het tijdstip, bedoeld in de aanhef.

Toelichting

Het reguliere tarief van de tweede schijf voor aardgas wordt verhoogd met 1,2 cent per m3. Het tarief van de tweede schijf voor aardgas gebruikt in de glastuinbouw wordt met eenzelfde percentage verhoogd. Het tarief van de derde schijf voor aardgas wordt verhoogd met 2,5 cent per m3 en het tarief van de vierde schijf voor aardgas wordt verhoogd met 1,3 cent per m3. Het tarief van de derde schijf voor elektriciteit wordt verhoogd met 0,2609 cent per kWh en het tarief van de vierde schijf voor elektriciteit wordt verhoogd met 0,05 cent per kWh voor zowel het zakelijk als het niet-zakelijk verbruik.

Er wordt een artikel in de Wet belasting op milieugrondslag toegevoegd om te metallurgische en mineralogisch sector uit te zonderen van de verhoging. Zodoende ontstaat er een nieuw tarief voor deze sector.

De tariefsverhogingen in combinatie met de vrijstelling leiden tot een totale budgettaire opbrengst van € 200 miljoen. Deze opbrengst wordt teruggesluisd naar de energie-investeringsaftrek (EIA) en de Aof-premies. Er wordt € 100 miljoen teruggesluisd naar de Aof-premies, waarmee deze met ongeveer 0,04% naar 5.87% verlaagd worden. Deze verlaging moet nog toegevoegd worden aan het amendement. De overige € 100 miljoen wordt teruggesluisd naar de EIA.

Naast het te verwachten gedragseffect van een verhoging van de energiebelasting wordt opname van deze terugsluis bevorderd door een verruiming van de voorwaarden rond de EIA. Deze verruiming moet nog, deels, in dit amendement aangepast worden. Deze aanpassingen zullen bestaan uit een verhoging van het aftrekpercentage van de huidige 41.5% naar 65%, een verhoging van het maximaal aan te melden investeringsbedrag naar € 160 miljoen. Daarnaast zullen voorstellen worden gedaan de regeling zelf te versoepelen, om zodoende de prikkel te vergroten om investeringen voor energie-besparing te doen.

Grashoff

Naar boven