34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 39 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 10 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel I, onderdeel C, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

Artikel 3.20, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. De onttrekking, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, wordt op jaarbasis verlaagd met 18% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot 0 gram per kilometer is.

II

Vóór artikel XVII, onderdeel A, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A

Artikel 13bis, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. Het voordeel, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, wordt op kalenderjaarbasis verlaagd met 18% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot 0 gram per kilometer is.

III

Na artikel XL wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XLA

De Wet op de accijns wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 27, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt «€ 482,06» vervangen door: € 452,06.

2. In onderdeel d wordt «€ 334,67» vervangen door: € 205,04.

B

In artikel 71i, derde lid, wordt «31 december 2018» vervangen door: 31 december 2015.

Toelichting

Met dit amendement worden de in het Belastingplan 2014 opgenomen verhogingen met ingang van 1 januari 2014 van de accijns van diesel (met 3 cent per liter) en LPG (met 7 cent per liter, zijnde 12,963 cent per kg) teruggedraaid met ingang van 1 januari 2016 (de algemene indexatie van accijnstarieven geldend voor de accijns van diesel over de jaren 2014 en 2015 wordt niet teruggedraaid).

Als gevolg van dit amendement worden de milieugerelateerde kortingen in de bijtelling per 1 januari 2016 voor alle auto’s geschrapt met uitzondering van de milieugerelateerde korting voor nulemissieauto’s. Voor nulemissieauto’s zal een milieugerelateerde korting van 18% gelden waardoor de bijtelling per saldo uitkomt op 7%. Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat de nieuwe kortingspercentages pas gaan gelden voor auto’s van de zaak waarvan het kenteken op of na 1 januari 2016 voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.

Als gevolg van het terugdraaien van de accijnsverhoging van LPG vervalt de teruggaafregeling van LNG (onder meer vloeibaar gemaakt aardgas dat wordt belast naar het accijnstarief van LPG). Deze teruggaafregeling was bedoeld om de accijnsverhoging van LPG met ingang van 1 januari 2014 te compenseren. Nu deze accijnsverhoging met ingang van 1 januari 2016 wordt teruggedraaid, is een compenserende teruggaafregeling met ingang van 1 januari 2016 niet meer nodig.

Op grond van het jaarverslag van mei 2015 heeft de accijnsverhoging van 1 januari 2014 de facto slechts € 56 miljoen opgeleverd. De aanpassingen in de bijtelling in artikel 3.20 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 13bis van de Wet op de loonbelasting 1964 in dit amendement leveren voor 2016 € 57 miljoen op.

Omtzigt

Naar boven