34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 35 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 10 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel XLI wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XLIA

De Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 84a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «Provinciewet, ten hoogste € 121» vervangen door: Provinciewet:

  • a. indien het motorrijtuig een personenauto of bestelauto betreft die niet bestemd is om te worden aangedreven door een kracht die uitsluitend wordt ontleend aan benzine als bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel c, ten hoogste € 350;

  • b. in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, ten hoogste € 121.

2. Het derde lid, onderdeel b, vervalt onder verlettering van de onderdelen c tot en met e tot onderdelen b tot en met d.

B

In artikel 84b, tweede lid, wordt «onderdeel c» vervangen door: onderdeel b.

Toelichting

Dit amendement introduceert een overgangsrecht voor diesel en LPG auto’s analoog aan het overgangsrecht dat geldt voor benzine auto’s.

Indien deze wagens niet in december, januari en februari op de weg komen, dan komen zij in aanmerking voor een kwarttarief met een maximum van € 350 per jaar. Het amendement is budgetneutraal omdat vele auto’s die nu geschorst zijn, ontschorst zullen worden, conform de antwoorden van de Staatssecretaris van Financiën over de afschaffing van de oldtimervrijstelling van 20 oktober 2015 (Tweede Kamer 2015–2016, aanhangsel 467).

Daarom regelt dit amendement dat met ingang van 1 januari 2016 het in hoofdstuk Xa van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 opgenomen overgangsrecht voor oudere motorrijtuigen wordt verruimd tot LPG- en dieselpersonenauto’s en LPG- en dieselbestelauto’s met dien verstande dat het maximum € 350 bedraagt.

Omtzigt

Naar boven