34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN

Ontvangen 9 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel E, komt te luiden:

E

Artikel 3.77 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «ten minste 500 uur» vervangen door «ten minste 400 uur» en wordt «€ 12.421» vervangen door: € 9.575.

2. In het vierde lid wordt «artikel 23, derde en zevende lid, van die wet,» vervangen door: artikel 23, derde, vierde en zevende lid, van die wet.

II

In artikel LII, eerste lid, onderdeel d, wordt «onderdelen I, J en L» vervangen door: onderdelen E, I, J en L.

Toelichting

Dit amendement zorgt ervoor dat de minimumuren-eis van de voor IB-ondernemers geldende aftrek speur- en ontwikkelingswerk wordt verlaagd van 500 uur naar 400 uur en dat het bedrag van de aftrek speur- en ontwikkelingswerk wordt verlaagd van € 12.421 naar € 9.575. In dit laatstgenoemde bedrag is de inflatiecorrectie per 1 januari 2016 reeds verwerkt.

Het amendement zorgt ervoor dat meer zelfstandigen gestimuleerd worden innovaties te doen. De zelfstandig ondernemer moet nu 25% van zijn tijd (500 uur) besteden aan speur- en ontwikkelingswerk wat ten koste gaat van de gewone commerciële werkzaamheden. In de praktijk blijkt dit een lastig haalbaar criterium. Verlaging naar 20% (400 uur) zorgt ervoor dat meer zelfstandig ondernemers in aanmerking komen voor deze aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. De bijbehorende extra S&O-aftrek voor starters blijft ongewijzigd.

Dekking hiervoor wordt gevonden uit het budget voor speur- en ontwikkelingswerk zelf door het vaste aftrekbedrag te verlagen. Op deze manier is de wijziging budgetneutraal.

Klein

Naar boven