34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 22 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 10 november 2015

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

In het in artikel XXXIII, onderdeel J, opgenomen artikel 47, tweede lid, onderdeel a, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen wordt «S&O-inhoudinsplichtige» vervangen door: S&O-inhoudingsplichtige.

2

Artikel XXXV wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel C vervalt de aanduiding «1.» voor de tekst van het in dat onderdeel opgenomen artikel 33a van de Successiewet 1956.

b. In de aanhef van onderdeel E wordt «lid» vervangen door: artikel.

3

In artikel LII, derde lid, wordt «Artikel XLIV, onderdeel A, onder 1 en 2b, en onderdelen B en C» vervangen door: Artikel XLIV, onderdeel A, onder 1 en 2, onderdeel B, onder 1, en onderdeel C.

Toelichting

Deze nota van wijziging bevat uitsluitend enkele redactionele verbeteringen.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

Naar boven