34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF

Ontvangen 26 oktober 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel G, wordt «€ 2.230» vervangen door: € 2.252.

II

In artikel XVII, onderdeel C, wordt «€ 2.230» vervangen door: € 2.252.

III

Na artikel XLII, onderdeel B, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, eerste aandachtsstreepje, wordt «€ 0,1911» vervangen door: € 0,24198.

2. In het derde lid wordt «€ 0,1911» vervangen door: € 0,24198.

IV

In artikel XLII, onderdeel C, onder 1, wordt «€ 0,1911» vervangen door «€ 0,24198» en wordt «€ 0,20064» vervangen door: € 0,25056.

V

In artikel XLII, onderdeel C, onder 9, wordt «€ 0,1911» vervangen door «€ 0,24198» en wordt «€ 0,20064» vervangen door: € 0,25056.

VI

Na artikel XLII, onderdeel C, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

In artikel 60, eerste lid, eerste aandachtsstreepje, wordt «€ 0,03069» vervangen door: € 0,03886.

VII

In artikel XLII, onderdeel D, onder 1, wordt «€ 0,03069» vervangen door «€ 0,03886» en wordt «€ 0,03222» vervangen door: € 0,04024.

VIII

Na artikel XLII, onderdeel D, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Da

In artikel 63, eerste lid, wordt «€ 310,81» vervangen door: € 370,81.

IX

Artikel XLVIII komt te luiden:

ARTIKEL XLVIII

Het Belastingplan 2015 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel III wordt «verlaagd» vervangen door: verhoogd.

X

Artikel XVII, onderdeel C, komt te luiden:

C

Het in artikel 63, eerste lid, opgenomen bedrag wordt verlaagd met € 2,27.

XI

Artikel LII, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. In afwijking van het eerste lid treden artikel XLII, onderdelen A, B, C en D, en artikel L in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en:

    • a. vinden deze eerst toepassing nadat artikel XLII, onderdelen Ba, Ca en Da, is toegepast; en

    • b. vinden deze toepassing met ingang van 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar na het tijdstip, bedoeld in de aanhef.

Toelichting

Het reguliere tarief van de eerste schijf voor aardgas en het tarief van de eerste schijf voor aardgas gebruikt in de glastuinbouw worden verhoogd met 25%, circa 5 cent, respectievelijk 0.8 cent.

De belastingvermindering per elektriciteitsaansluiting wordt, na de verlaging per 1 januari 2016 van deze belastingvermindering als gevolg van het Belastingplan 2015 naar 310,81, zodanig verhoogd dat het omslagpunt waarbij mensen meer gaan betalen voor hun gasrekening ligt bij een verbruik van 1.200 m3. Dit wordt bereikt met een verhoging van de belastingvermindering per elektriciteitsaansluiting met € 60. In verband met deze verhoging wordt de ingevolge het Belastingplan 2015 per 1 januari 2017 voorziene verlaging van de belastingvermindering technisch aangepast.

De verhoging van het tarief van de eerste schijf voor aardgas heeft een budgettaire opbrengst van € 765 miljoen. De verhoging van de belastingvermindering leidt tot een budgettaire derving van € 456 miljoen. Van de resterende € 309 miljoen wordt € 80 miljoen gereserveerd voor verbetering van de isolatie van grote woningen, van meer dan 100 m2, met een energielabel D of lager, met een huur lager dan de liberalisatiegrens. Er wordt nog gekeken of dit het meest effectief is via een vermindering van de verhuurdersheffing op voorwaarde van investering, of dat dit beter kan worden teruggesluisd via een stimuleringsregeling, bijvoorbeeld de reeds bestaande STEP. De overige € 229 miljoen wordt gebruikt voor het verhogen van de algemene heffingskorting in de loon- en inkomstenbelasting. Het maximale bedrag van de algemene heffingskorting wordt ten opzichte van het wetsvoorstel met € 22 verhoogd naar € 2.252 en het afbouwpercentage van de algemene heffingskorting wordt op grond van het in het wetsvoorstel opgenomen artikel 10.6b van de Wet inkomstenbelasting 2001 in dat geval automatisch verhoogd van 4,796 naar 4,820.

Grashoff

Naar boven