34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF

Ontvangen 26 oktober 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel XLII, onderdeel B, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, tweede aandachtsstreepje, wordt «€ 0,0677» vervangen door: € 0,07304.

2. In het eerste lid, onderdeel a, derde aandachtsstreepje, wordt «€ 0,0247» vervangen door: € 0,04482.

3. In het eerste lid, onderdeel a, vierde aandachtsstreepje, wordt «€ 0,0118» vervangen door: € 0,02186.

4. In het eerste lid, onderdeel c, derde aandachtsstreepje, wordt «€ 0,0125» vervangen door: € 0,01517.

5. In het eerste lid, onderdeel c, vierde aandachtsstreepje, wordt «€ 0,0010» vervangen door «€ 0,00151» en wordt «€ 0,0005» vervangen door: € 0,00100.

II

Artikel XLII, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 2 wordt «€ 0,0677» vervangen door «€ 0,07304» en wordt «€ 0,06954» vervangen door: € 0,07454.

2. In onderdeel 3 wordt «€ 0,0247» vervangen door «€ 0,04482» en wordt «€ 0,02537» vervangen door: € 0,04537.

3. In onderdeel 4 wordt «€ 0,0118» vervangen door «€ 0,02186» en wordt «€ 0,01212» vervangen door: € 0,02212.

4. In onderdeel 7 wordt «€ 0,0125» vervangen door «€ 0,01517» en wordt «€ 0,01331» vervangen door: € 0,01592.

5. In onderdeel 8 wordt «€ 0,0010» vervangen door «€ 0,00151», wordt «€ 0,00107» vervangen door «€ 0,00157», wordt «€ 0,0005» vervangen door «€ 0,00100» en wordt «€ 0,00053» vervangen door: € 0,00103.

III

Na artikel XLII, onderdeel C, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

Artikel 60 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, tweede aandachtsstreepje, wordt «€ 0,02278» vervangen door: € 0,02457.

2. In het eerste lid, derde aandachtsstreepje, wordt «€ 0,0247» vervangen door: € 0,04482.

3. In het eerste lid, vierde aandachtsstreepje, wordt «€ 0,0118» vervangen door: € 0,02186.

IV

Artikel XLII, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 2 wordt «€ 0,02278» vervangen door «€ 0,02457» en wordt «€ 0,02339» vervangen door: € 0,02507.

2. In onderdeel 3 wordt «€ 0,0247» vervangen door «€ 0,04482» en wordt «€ 0,02537» vervangen door: € 0,04537.

3. In onderdeel 4 wordt «€ 0,0118» vervangen door «€ 0,02186» en wordt «€ 0,01212» vervangen door: € 0,02212.

V

Artikel LII, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. In afwijking van het eerste lid treden artikel XLII, onderdelen A, B, C en D, en artikel L in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en:

    • a. vinden deze eerst toepassing nadat artikel XLII, onderdelen Ba en Ca, is toegepast; en

    • b. vinden deze toepassing met ingang van 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar na het tijdstip, bedoeld in de aanhef.

Toelichting

Het reguliere tarief van de tweede schijf voor aardgas wordt verhoogd met 0,5 cent per m3, ofwel een verhoging van 7,39%. Het tarief van de tweede schijf voor aardgas gebruikt in de glastuinbouw wordt met eenzelfde percentage verhoogd. Het tarief van de derde schijf voor aardgas wordt verhoogd met 2 cent per m3 en het tarief van de vierde schijf voor aardgas wordt verhoogd met 1 cent per m3. Het tarief van de derde schijf voor elektriciteit wordt verhoogd met 0,2609 cent per kWh en het tarief van de vierde schijf voor elektriciteit wordt verhoogd met 0,05 cent per kWh voor zowel het zakelijk als het niet-zakelijk verbruik.

De tariefsverhogingen leiden tot een totale budgettaire opbrengst van € 200 miljoen. Deze opbrengst wordt teruggesluisd naar de energie-investeringsaftrek (EIA). Naast het te verwachten gedragseffect van een verhoging van de energiebelasting wordt opname van deze terugsluis bevorderd door een verruiming van de voorwaarden rond de EIA. Deze verruiming moet nog, deels, in dit amendement aangepast worden. Deze aanpassingen zullen bestaan uit een verhoging van het aftrekpercentage van de huidige 41.5% naar 55%, een verhoging van het maximaal aan te melden investeringsbedrag naar € 160 miljoen en het terugdraaien van de verplichte keuze tussen SDE+ en EIA. Daarnaast zullen voorstellen worden gedaan de regeling zelf te versoepelen, om zodoende de prikkel te vergroten om investeringen voor energiebesparing te doen.

Grashoff

Naar boven