34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OMTZIGT EN DIJKGRAAF

Ontvangen 15 oktober 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Na artikel XXXIV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXXIVA

In de Wet op de kansspelbelasting wordt artikel 5 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «29 percent» vervangen door: 35,2 percent.

2. In het tweede lid wordt «100/71» vervangen door: 1000/648.

II

Na artikel XLVIII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XLVIIIA

Indien het bij koninklijke boodschap van 18 juli 2014 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Kamerstukken 33 996) tot wet wordt verheven, wordt het in artikel II, onderdeel F, van die wet opgenomen artikel 5 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «29 percent» vervangen door: 35,2 percent.

2. In het derde lid wordt «100/71» vervangen door: 1000/648.

Toelichting

Met dit amendement wordt het tarief van de kansspelbelasting verhoogd van 29 percent naar 35,2 percent met ingang van 1 januari 2016. Dit amendement leidt tot een verhoging van de opbrengst van de kansspelbelasting met € 100 miljoen per jaar. Dit amendement dient ter dekking van een amendement op de defensiebegroting (Kamerstukken II, 34 300-X nr. 8).

Omtzigt Dijkgraaf

Naar boven