Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634301 nr. 2

34 301 Homogene Groep Internationale samenwerking 2016 (HGIS-nota 2016)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Inhoudsopgave

1.

Leeswijzer

2

 

1.1

Wat is de HGIS?

2

 

1.2

Opzet HGIS-nota 2016

2

2.

Beleidskader

4

 

2.1

Een structureel veranderende wereld

4

 

2.2

Hulp, handel en investeringen

6

3.

HGIS naar beleidsthema’s

8

       

Bijlagen

29

Bijlage 1:

De HGIS-verticaal: wijzigingen na de Miljoenennota 2015

29

Bijlage 2a:

De HGIS-uitgaven horizontaal: meerjarencijfers per begroting en per begrotingsartikel

30

Bijlage 2b:

De HGIS-ontvangsten horizontaal: meerjarencijfers per begroting en per begrotingsartikel

34

Bijlage 3:

Berekening ODA-plafond 2016 en raming ODA-prestatie 2015 en 2016

35

Bijlage 4:

De ODA-uitgaven naar beleidsthema

36

Bijlage 5a:

De geplande ODA-uitgaven in partnerlanden (hulprelaties en overgangsrelaties) 2016

38

Bijlage 5b:

De geplande ODA-uitgaven in exitlanden

41

Bijlage 6:

De non-ODA uitgaven naar beleidsthema

42

Bijlage 7:

Internationale Klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden 2016

45

Bijlage 8:

Internationale inspanningen op Asiel en Migratie 2016

47

1. LEESWIJZER

1.1 Wat is de HGIS?

De Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) is sinds 1997 een budgettaire constructie binnen de rijksbegroting. In de HGIS worden de uitgaven van de verschillende ministeries op het gebied van het buitenlandbeleid gebundeld, waarmee de onderlinge samenhang geïllustreerd wordt. Dit bevordert de samenwerking en de afstemming tussen de betrokken ministeries. De HGIS vormt daarmee een belangrijk instrument voor een geïntegreerd en coherent buitenlandbeleid.

Binnen de HGIS wordt onderscheid gemaakt tussen de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking die voldoen aan de criteria voor officiële ontwikkelingssamenwerking (Official Development Assistance, ODA) en de overige uitgaven voor het buitenlands beleid (non-ODA).

De Minister van Buitenlandse Zaken coördineert het Nederlands buitenlandbeleid en daarmee de HGIS. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft een coördinerende bevoegdheid voor de uitgaven aan ODA binnen de HGIS.

Twee keer per jaar wordt er verantwoording afgelegd aan de Tweede Kamer over de HGIS. Parallel aan het rijksbegrotingsproces wordt op Prinsjesdag de HGIS-nota aangeboden aan de Staten-Generaal. Op de derde woensdag van mei (verantwoordingsdag) wordt het HGIS-jaarverslag aangeboden aan de Staten-Generaal. Deze documenten geven een integraal overzicht van alle uitgaven aan internationale samenwerking, die op de verschillende departementale begrotingen staan.

Buitenlandse betrekkingen zijn een zaak van het Koninkrijk der Nederlanden: Nederland in Europa, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, alsmede de Nederlandse openbare lichamen in het Caribisch gebied (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Waar de HGIS-nota spreekt over «Nederland» of «Nederlands» wordt daarmee bedoeld: «(van) het Koninkrijk der Nederlanden», tenzij het gaat om zaken die specifiek het land Nederland betreffen, zoals het EU-lidmaatschap en ontwikkelingssamenwerking.

1.2 Opzet HGIS-nota 2016

De HGIS-nota 2016 geeft inzicht in de begrote middelen voor internationale samenwerking in 2016. In het beleidskader worden de politieke hoofdlijnen van het buitenlandbeleid geschetst. Daarna wordt per beleidsthema nader ingegaan op de accenten in het begrotingsjaar 2016. De indeling naar acht beleidsthema’s en een categorie overig is gebaseerd op een samenstelling van de indelingen van de begroting van Buitenlandse Zaken en de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De toelichtende teksten zijn ontleend aan de Memories van Toelichting bij de begrotingen voor 2016 van de verschillende ministeries en geven een overzicht in vogelvlucht. Voor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de respectievelijke begrotingen.

Zoals gebruikelijk wordt in meerdere tabellen naast de HGIS-bedragen het ODA-aandeel daarin weergegeven. Voor het Budget Internationale Veiligheid (BIV) is nog niet duidelijk in welke mate er sprake zal zijn van een ODA-component conform de OESO/DAC-definities. Vooralsnog wordt het ODA-aandeel daarom als p.m. aangeduid. In het HGIS-jaarverslag over 2016 wordt het ODA-aandeel in het BIV als onderdeel van de realisatie gerapporteerd.

Na de beleidsthema’s volgen acht bijlagen. In deze bijlagen worden gegevens, die verspreid staan over verschillende departementale begrotingen, gebundeld tot een overzichtelijk geheel. Bijlage 1 geeft een overzicht van de begrotingsontwikkelingen binnen de HGIS. In bijlagen 2a en 2b worden alle buitenlanduitgaven en -ontvangsten gepresenteerd per departement. Bijlage 3 geeft een berekening van het ODA-plafond. In bijlagen 4, 5a en 5b wordt een totaaloverzicht gegeven van de buitenlanduitgaven die als officiële ontwikkelingshulp (ODA) kwalificeren, respectievelijk per beleidsthema en per land. Een overzicht van de non-ODA uitgaven per beleidsthema is opgenomen in bijlage 6. In bijlage 7 wordt een raming van de verwachte publieke klimaatuitgaven voor ontwikkelingslanden in 2016 gepresenteerd. Tot slot is in bijlage 8 een opsomming opgenomen van de verwachte uitgaven in 2016 op het terrein van asiel en migratie.

2. BELEIDSKADER 2016

2.1 Een structureel veranderende wereld

«It is always wise to look ahead, but difficult to look further than you can see». Met deze woorden schetste Winston Churchill de uitdaging waar we elke dag voor staan. De wereld is structureel veranderd. Geleidelijke evolutie en radicale verandering ontmoeten elkaar en creëren een nieuwe realiteit die direct gevolgen heeft voor onze veiligheid, onze waarden, onze welvaart en onze manier van leven. Een structureel veranderende wereld vraagt om heldere keuzes en innovatief gebruik van middelen. Van business as usual kan geen sprake zijn. Daarom zet de Nederlandse diplomatie zich in om duiding te geven aan internationale ontwikkelingen, om positie te bepalen en om te komen tot een veiliger, rechtvaardiger en toekomstbestendiger wereld.

Nederland kan vanuit een vast fundament van waarden, vanuit een sterke innovatieve en concurrerende economie en met een actief buitenlands beleid, zelfverzekerd en met vertrouwen de toekomst tegemoet treden. Nederland is als handelsnatie en als relatief klein en open land nadrukkelijk gebaat bij goede internationale afspraken, een sterke internationale rechtsorde, vrije handelsroutes en een stabiel wereldhandelssysteem. Mede om deze reden is het Koninkrijk der Nederlanden kandidaat voor een zetel in de VN Veiligheidsraad voor de periode 2017–2018. Daarnaast wil Nederland investeren in nieuwe coalities en verbanden, zowel met staten als met private partijen en civil society, om bij de oplossing van mondiale problemen, een sterke Nederlandse inbreng te realiseren. Nederland heeft de ambitie om in de frontlinie mee te doen, met innovatieve ideeën, maar ook door de bereidheid te tonen om onze diplomatieke en militaire capaciteiten in te zetten, wanneer dat nodig is voor de verdediging van de internationale rechtsorde.

Veiliger

De instabiliteit in de ring rond Europa is meer dan onveiligheid achter onze horizon: de effecten dringen zich direct en indirect op in onze eigen maatschappij. Quick fixes bestaan niet voor de crises van nu: we moeten rekening houden met een langere periode van geopolitieke turbulentie en onzekerheid. En langere tijd, in internationaal verband, hard werken aan blijvende oplossingen voor de brandhaarden om ons heen. Meer dan ooit is het van belang dat voor de aanpak van de problemen om ons heen wordt gekozen voor een geïntegreerde aanpak. Samenwerking met onze bondgenoten, binnen en buiten Europa, is daarbij essentieel.

Op de oostflank hebben we te maken met een assertief Rusland dat zich niet wenst neer te leggen bij nieuwe realiteiten op haar flanken en dat met de annexatie van de Krim de relatie met Europa fundamenteel heeft veranderd. Duurzame stabiliteit in Oekraïne is van direct belang voor de veiligheid in Europa en daarmee ook van Nederland. Op de zuidflank trekken terroristische groeperingen nieuwe grenzen en hebben de ineenstortingen van oude regimes gezorgd voor ongekende fragmentatie en chaos. Conflicten, terrorisme en extremisme ver van onze grenzen leiden tot zodanige radicalisering in Nederland, dat jongeren uitreizen naar conflictgebieden. Dit alles raakt direct en indirect aan de veiligheid en welvaart in Europa. Als lid van de anti-ISIS coalitie zet Nederland daarom in op het tegengaan van mensenrechtenschendingen door ISIS en op verbetering van uitwisseling van informatie over foreign fighters. In de Sahel en Noord-Afrika draagt Nederland bij aan internationale inspanningen ter stabilisering van Libië en Mali.

Rechtvaardiger

Rechtvaardiger betekent juist in een periode van instabiliteit, verandering en turbulentie inzetten op basisprincipes van de internationale rechtsorde. Universele waarden bieden tegenwicht aan tendensen om rechten te schenden op basis van religieuze of nationalistische redeneringen. Niet alleen in conflictgebieden waar burgers met extreem geweld geconfronteerd worden, maar ook in veel hybride regimes/of autocratische regimes staan mensenrechten zwaar onder druk. Anti-NGO wetgeving en negatieve campagnes worden in toenemende mate gebruikt om mensenrechtenverdedigers en onafhankelijke journalisten het zwijgen op te leggen. Al te vaak bestaan mensenrechten alleen voor de machtige en dominante groepen in een samenleving en niet voor hen die zo vaak worden gediscrimineerd, zoals vrouwen en LHBTI’s.

Deze neerwaartse spiraal moet gestopt worden en de voorvechters van mensenrechten moeten nieuwe antwoorden en benaderingen blijven bedenken. De opgebouwde internationale mensenrechteninstrumenten en daarbij behorende rituelen ter bescherming van de mensenrechten zijn positief, maar het gebruik van het instrumentarium zelf is geen maatstaf voor succes. De maatstaf is de daadwerkelijke bijdrage aan de bescherming van mensenrechten. Hier heeft Nederland als huidig lid van de Mensenrechtenraad een extra verantwoordelijkheid.

Toekomstbestendiger

Toekomstbestendiger betekent verantwoord omgaan met global resources, zoals energie, het klimaat en de toekomst van het internet. Voorraden zijn eindig. Daarom moeten we nu oplossingen zoeken voor toekomstige problemen, met alle relevante actoren aan tafel, zowel staten als de private sector, civil society en de wetenschap.

Toekomstbestendiger betekent ook dat we investeren in stevige multilaterale instellingen en geïntegreerde werkmethoden. In een tijd van turbulentie vormt het multilaterale stelsel een belangrijk ankerpunt. Toch klopt ook hier een nieuwe wereldorde aan de deur. Opkomende machten accepteren niet meer voetstoots de verhoudingen van het post-1945 bestel en zoeken een vertaalslag van hun positie in de internationale architectuur. Nederland zal flexibel inspelen op deze ontwikkelingen met als doel om het multilaterale stelsel te versterken en waar nodig aan te vullen.

Voorzitterschap Raad van de Europese Unie

De Europese samenwerking zal in 2016 voor Nederland in het teken staan van het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in de eerste helft van het jaar. Het kabinet wil het Nederlandse voorzitterschap1 in dienst stellen van het helpen bereiken van concrete voortgang op de vijf hoofddoelstellingen van de strategische agenda, die is vastgesteld door de Europese Raad van juni 2014. Het kabinet zal zich voor wat betreft themavoering in de voorbereiding en uitvoering van het voorzitterschap richten op deze hoofddoelstellingen, met bijzondere aandacht voor innovatieve groei en banen. Daarbij zal het kabinet blijven streven naar een Unie die zich richt op hoofdzaken en die waarde toevoegt aan wat lidstaten zelf kunnen en moeten doen. Ook zal steeds verbinding worden gezocht met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties, zodat zij zich gehoord weten. De werkzaamheden van het voorzitterschap bestaan in belangrijke mate uit het verder brengen van lopende dossiers van regelgeving en beleid in samenspraak met het Europees parlement als belangrijke medewetgever.

2.2 Hulp, handel en investeringen

Wereldwijd trekt de economie aan en het volume van handel en investeringen groeit. Lage- en middeninkomenslanden raken meer geïntegreerd in mondiale waardeketens. De Nederlandse economie heeft eindelijk de crisis achter zich gelaten en laat betere groeicijfers zien. Nederland blijft aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders. Vorig jaar werd een recordbedrag aan buitenlandse investeringen aangetrokken, wat weer extra banen oplevert. Ook lage- en middeninkomenslanden trekken steeds meer buitenlandse investeringen aan, waaronder essentiële investeringen in bijvoorbeeld de aanleg van wegen, voedselproductie, stedelijke ontwikkeling en de energievoorziening. Ook op het gebied van de Millennium Ontwikkelingsdoelen, die dit jaar aflopen, is veel voortgang geboekt. De armoede in de wereld is sinds het jaar 1990 gehalveerd; 90% van de kinderen in de basisschoolleeftijd gaat naar school; kindersterfte tot 5 jaar is met 50% gedaald en moedersterfte met 45%. Veel meer mensen hebben toegang tot veilig drinkwater.

Tegelijkertijd moet de wereld oplossingen vinden voor een aantal complexe uitdagingen. Er is sprake van hardnekkige armoede in fragiele staten, grote ongelijkheid in middeninkomenslanden, langdurige droogte en grote overstromingen als gevolg van klimaatveranderingen en grote politieke spanningen en instabiliteit in delen van Afrika en het Midden-Oosten. Het aantal mensen dat op de vlucht is voor armoede, conflict of natuurgeweld is nog nooit zo groot geweest. Ruim 60 miljoen mensen hebben huis en haard moeten verlaten, met grote humanitaire consequenties. Ook zijn er grote uitdagingen in het verder bevorderen en verduurzamen van handels- en investeringsstromen en in het tegengaan van belastingontwijking. Hierdoor lopen lage inkomenslanden belastinginkomsten mis die zij hard nodig hebben om te investeren in bijvoorbeeld goed onderwijs en adequate zorg.

Dit zijn mondiale uitdagingen. Dat betekent dat er gedeelde belangen zijn bij een goed werkend internationaal handelssysteem met afspraken over mensenrechten en arbeidsstandaarden, Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO), duurzaam gebruik van grondstoffen en belastingontwijking. Ook moet er samengewerkt worden met de internationale gemeenschap om extreme armoede uit te bannen en duurzame en inclusieve ontwikkeling te bevorderen.

Naar verwachting zal de internationale gemeenschap eind september 2015 de Sustainable Development Goals (SDG’s) aannemen en zich daarmee verbinden aan een brede agenda voor duurzame ontwikkeling. Een van de SDG’s betreft de uitbanning van extreme armoede per 2030. Hiertoe moeten de omstandigheden van de allerarmsten en de meest kwetsbare groepen in de wereld worden verbeterd. De wereldgemeenschap zal zich in de SDG’s naar verwachting verbinden met het principe van Leave No One Behind. Dat is geen geringe opgave. Veel extreem arme mensen zijn woonachtig in middeninkomenslanden waaronder India en China, maar ook in fragiele staten, post-conflictlanden en in landen met een zeer beperkte economische ontwikkeling. Internationale afspraken dienen ook hun weerslag te krijgen in het EU-beleid. Nederland wil het EU-voorzitterschap aangrijpen om de gezamenlijke EU-inzet op het gebied van noodhulp en migratie te verbeteren en de SDG’s te verankeren in het EU-beleid. Het uitgangspunt is om samen te werken met andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, (ontwikkelings)banken en kennisinstellingen.

Daarnaast zal nog veel in het werk moeten worden gesteld om een akkoord te bereiken over het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) tussen de EU en de VS. Nederland kan veel voordeel behalen bij TTIP mits er aan belangrijke randvoorwaarden wordt voldaan, zoals het behoud van ons sociaaleconomisch stelsel, onze hoge normen op het gebied van mens, dier en milieu. Verder zet Nederland in op verdere uitwerking van een investeringsbeschermingshoofdstuk, inclusief een modern geschillenbeslechtingsmechanisme. TTIP strekt zich uit over vele onderwerpen. Nederland heeft onder meer belangen in de landbouw, high-tech en maritieme sector. De onderhandelingen met de VS over het TTIP blijven bovenaan de agenda staan.

Nederland helpt lage- en middeninkomenslanden met het investeren in hernieuwbare energie en de toegang daartoe en met een beter beheer van landschappen en bossen om het effect van economische ontwikkeling op uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te beperken. In 2016 werkt Nederland verder aan armoedevermindering via de vier speerpunten voedsel, water, veiligheid en rechtsorde en Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) en de drie thema’s klimaat, private sector ontwikkeling en vrouwenrechten. Nederland zal zich binnen de EU sterk maken voor betere implementatie van afspraken over handel en duurzaamheid in handelsakkoorden en bedrijven ondersteunen bij het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de verduurzaming van handelsketens met bijvoorbeeld het Initiatief Duurzame Handel.

De toegenomen complexiteit van gewapende conflicten zet het bestaande humanitaire systeem onder druk. De urgentie en omvang van de migratieproblematiek zijn de afgelopen tijd flink toegenomen, zo is er sprake van een record aantal ontheemden, interne verdrevenen en vluchtelingen (ca. 60 miljoen) (volgens het Global Trends rapport 2015 van de UNHCR). Voor een effectieve aanpak van de migratieproblematiek is een coherente inzet van instrumenten op verschillende beleidsterreinen noodzakelijk, zoals ontwikkelingssamenwerking, handel en investeringen, politiek, veiligheid en justitie. Nederland draagt via de geïntegreerde hulp- en handel agenda bij aan het aanpakken van de grondoorzaken van irreguliere migratie, zoals gebrek aan economische perspectieven, onveiligheid en repressie, en milieu en klimaatverandering. Zo maakt Nederland zich in Europees verband sterk voor meer aandacht voor Afrikaanse jongeren, die door snel groeiende jeugdwerkloosheid kwetsbaar zijn voor mensensmokkelaars en voor radicalisering.

Een goed voorbeeld van de geïntegreerde inzet op EU-niveau is het EU Regionale Ontwikkelings- en Beschermingsprogramma in de Hoorn van Afrika, dat door Nederland geleid wordt. Naast deze inzet op structurele oplossingen maakt Nederland zich sterk voor vluchtelingen en ontheemden. Van oudsher verblijven de meeste vluchtelingen niet ver van de grens van hun land van oorsprong. Noodhulp voor deze groep mensen heeft altijd een aanzienlijk deel van de totale (Nederlandse) humanitaire inspanningen uitgemaakt.

3. HGIS NAAR BELEIDSTHEMA’S

Beleidsthema 1: Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van de mensenrechten

Algemeen

Het bevorderen van een goed functionerende internationale rechtsorde, met een blijvende inzet op mensenrechten, als integraal onderdeel van het buitenlandbeleid.

Een sterke rechtsorde maakt de wereld op termijn stabieler, veiliger, vrijer en welvarender. Dit vereist goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak en voortdurende inzet tegen straffeloosheid. Deze rechtsorde is onlosmakelijk verbonden met universele mensenrechten. De bevordering van mensenrechten is daarom ook een kernelement van het Nederlands buitenlandbeleid.

Budgettaire gevolgen van beleid

bedragen x EUR 1.000

Begroting/beleidsterrein/artikel/omschrijving

2014

2015

2016

   

Totaal

wv. ODA

Totaal

wv. ODA

Totaal

wv. ODA

BZ

01.01 Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak

53.213

1.060

59.081

5.936

57.921

5.736

 

01.02 Bescherming en bevordering van mensenrechten

59.777

41.280

58.170

38.250

54.170

35.250

V&J

91.01 Europol en Eurojust

21.618

0

38.334

0

34.286

0

 

33.03.10 Opsporing en vervolging; NFI

538

0

532

0

532

0

 

33.03.39 Opsporing en vervolging; drugsbestrijding Suriname

11

11

200

200

200

200

 

91.01 WIPO

201

0

246

0

244

0

IenM

17.01 Luchtvaart

961

0

1.015

0

1.015

0

 

18.01 Scheepvaart

869

0

973

0

925

0

 

Totaal

137.188

42.351

158.551

44.386

149.293

41.186

Financiële instrumenten

BZ

 • Verplichte bijdragen (verdragscontributies) aan de VN waarin de afdrachten aan het Joegoslavië- en het Rwanda-tribunaal zijn begrepen evenals de bijdragen aan de OESO en het Internationaal Strafhof (ICC).

 • Reservering ten behoeve van de kandidatuur van het Koninkrijk der Nederlanden voor een zetel in de VN-Veiligheidsraad voor de periode 2017–2018.

 • Inzet van het mensenrechtenfonds ter ondersteuning van de prioriteiten uit de mensenrechtenbrief «Respect en recht voor ieder mens».

 • Bijdrage aan de Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) van de VN.

 • Subsidie aan de Wereldomroep voor de verkondiging van het vrije woord in het buitenland.

V&J

 • Bijdrage aan de huisvestingskosten van Europol en Eurojust.

 • Contributie aan de World Intellectual Property Organization (WIPO).

 • Bijdrage aan opsporing en vervolging NFI.

 • Bijdrage aan opsporing en vervolging drugbestrijding Suriname.

IenM

 • Contributie aan International Civil Aviation Organization (ICAO).

 • Contributie aan de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR).

 • Contributie aan de International Maritime Organization (IMO).

Beleidsthema 2: Vrede, veiligheid en stabiliteit

Algemeen

Het bevorderen van de Nederlandse en internationale veiligheid en stabiliteit door doelgerichte bilaterale en multilaterale samenwerking en het bevorderen van democratische transitie in prioritaire gebieden, met name in de ring rond Europa.

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling door het voorkomen en terugdringen van conflictsituaties en het bevorderen van rechtsstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, legitieme en democratische staatsstructuren en het bestrijden van corruptie. Tevens het verlenen van noodhulp ter leniging van humanitaire nood wereldwijd.

Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid. De internationale omgeving verandert snel en ingrijpend. Wat er in de wereld om ons heen gebeurt, heeft direct gevolgen voor onze eigen veiligheid en voor onze welvaart. Veel van de grensoverschrijdende dreigingen waaraan Nederland bloot staat, zijn van een dusdanige omvang en complexiteit dat een geïntegreerde aanpak en samenwerking in internationaal verband geboden is. Voorbeelden zijn de proliferatie van massavernietigingswapens, terrorisme en gewelddadig extremisme, vluchtelingenstromen, piraterij, grensoverschrijdende criminaliteit en cyberdreigingen.

Budgettaire gevolgen van beleid

bedragen x EUR 1.000

Begroting/beleidsterrein/artikel/omschrijving

2014

2015

2016

   

Totaal

wv. ODA

Totaal

wv. ODA

Totaal

wv. ODA

BZ

02.01 Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid

28.010

0

21.573

0

16.122

0

 

02.02 Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit

2.074

0

8.541

0

7.900

0

 

02.03 Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid

27.353

0

12.830

3.252

10.794

3.252

 

02.04 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

183.351

60.092

205.434

66.444

194.484

66.444

 

02.05 Bevordering van transitie in prioritaire gebieden

17.725

5.875

18.540

8.322

19.440

8.322

BHOS

04.01 Humanitaire hulp

224.096

216.061

315.017

314.000

205.017

204.000

 

04.03 Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, versterkte legitimiteit van democratische structuren en tegengaan van corruptie

248.774

248.774

223.554

223.554

189.554

189.554

 

04.04 Noodhulpfonds

100.024

100.024

170.000

170.000

150.000

150.000

V&J

31.03.21 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

20.936

7.798

8.600

8.600

8.600

8.600

 

36.02.58 Nat. Veiligheid en Terrorismebestrijding

1.367

0

1.017

0

0

0

Defensie

01.01.01 Crisisbeheersingsoperaties (inclusief contributies)/tevens verdeelartikel BIV

231.291

0

292.251

PM

364.800

PM

 

02.01.01 Gereedstelling en instandhouding commando ZSK

4.450

0

0

0

0

0

 

03.01.01/02 Gereedstelling en instandhouding commando LAS

10.450

0

0

0

0

0

 

04.01.01 Gereedstelling en instandhouding commando LSK

22.000

0

0

0

0

0

 

05.02.33 Operationele eenheden Koninklijke Marechaussee

16.000

0

0

0

0

0

 

06/07 Overige (investeringen)

2.543

0

0

0

0

0

 

08.02.33 Ondersteuning operationele eenheden

10.700

0

0

0

0

0

IenM

26.01 Bijdrage infrafonds

2.528

0

0

0

0

0

 

Totaal

1.153.672

638.624

1.277.357

794.172

1.166.711

630.172

Financiële instrumenten

BZ

 • Bijdrage aan de NAVO en de nieuwbouw van het NAVO hoofdkwartier.

 • Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid (POBB) en Veiligheidsfonds, voor kleinschalige activiteiten met een katalyserende werking die het Nederlandse veiligheidsbeleid ondersteunen. In dit kader wordt onder meer een financiële bijdrage geleverd aan het Instituut van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

 • Bijdrage aan het in Den Haag gevestigde onafhankelijke International Centre for Counter-Terrorism (ICCT).

 • Bijdragen aan IAEA, de OPCW en de CTBTO.

 • Ondersteuning van kleinschalige initiatieven gericht op uitvoering van het Biologische en Toxische Wapens Verdrag (BTWC), Non-Proliferatie Verdrag (NPV) en de Ottawa Conventie.

 • Bijdrage aan activiteiten onder auspiciën van het G8 Global Partnership op het gebied van biosecurity en om de proliferatie van radiologische en nucleaire bronnen tegen te gaan.

 • Verdragscontributies aan de VN-crisisbeheersingsoperaties (vredesmissies).

 • Bijdrage aan het Stabiliteitsfonds.

 • Matra Programma’s Zuidoost-Europa, Oostelijk Partnerschap en Arabische Regio (Matra-Zuid).

BH&OS

 • Bijdragen aan het wereldwijde VN-noodhulpfonds Central Emergency Response Fund (CERF), UN-OCHA en het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) ten behoeve van de snelle beschikbaarheid en flexibiliteit van de humanitaire hulp.

 • Bijdragen aan UNHCR, UNRWA en WFP ten behoeve van snelle beschikbaarheid en flexibiliteit van humanitaire hulp.

 • Bijdrage aan een legitieme en capabele overheid via een aantal grote, internationaal opererende NGO’s en IGO’s op het gebied van corruptiebestrijding en democratisering, lokaal bestuur, politieke partijen en parlementen.

 • In 2016 wordt het vervolg op de «Wederopbouw 2012–2015»-subsidietender opgezet voor activiteiten die legitieme stabiliteit in fragiele staten bevorderen.

 • Extra bijdragen aan de diverse humanitaire crises wereldwijd, en katalyserende activiteiten ter bevordering van opvang vluchtelingen in de regio, innovatie, hulp aan kwetsbare groepen en verbetering van veilheid van hulpverleners via het noodhulpfonds. Dit fonds is flexibel inzetbaar tot en met 2017 en additioneel aan het bestaande budget van ca. 200 miljoen voor humanitaire hulp.

V&J

 • Het leveren van een bijdrage aan internationale missies door de inzet van civiele politie en justitie experts.

Defensie

 • Uit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) worden bestaande activiteiten gefinancierd van Defensie, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Veiligheid en Justitie en Buitenlandse Zaken. Het volledige BIV is onderdeel van de HGIS.

 • Jaarlijks komt uit het BIV, bij Voorjaarsnota, EUR 60 miljoen beschikbaar voor BZ en BH&OS ten behoeve van de inzet van de hervorming van de veiligheidssector, beveiliging van diplomaten en ambassades in gebieden waar dat noodzakelijk is (BSB), rechtstaatontwikkeling en capaciteitsopbouw. Tevens worden op dat moment middelen beschikbaar gesteld voor de geplande activiteiten bij Defensie in het kader van het BIV (EUR 59,5 miljoen). Jaarlijks wordt besloten over de inzet van deze middelen. De besluitvorming wordt interdepartementaal voorbereid en uitgevoerd.

 • Monitoren van vredesakkoorden, opleidingen en trainingen, herstellen van de orde, hervorming van de veiligheidssector, grensbewaking, het beschermen van goederenstromen, rechtstaatontwikkeling en capaciteitsopbouw.

 • Financiering van activiteiten die de inzet in bijvoorbeeld vredesmissies of fragiele staten ondersteunen (waaronder inzet van transportvliegtuigen of beveiliging van diplomaten en ambassades in gebieden waar dit noodzakelijk is). Het kabinet heeft besloten tot een structurele verhoging van het Budget Internationale Veiligheid ten behoeve van crisisbeheersingsoperaties met EUR 60 miljoen.

Beleidsthema 3: Europese samenwerking

Algemeen

Een effectieve Europese samenwerking om de Europese Unie en haar lidstaten zo vreedzaam, welvarend en sterk mogelijk de toekomst in te loodsen. Europa is essentieel voor onze welvaart, vrijheid en veiligheid. Een actieve opstelling van Nederland in het Europese besluitvormingsproces is dan ook in het directe belang van Nederlandse burgers en bedrijven. Door consequent en constructief optreden kan Nederland zijn invloed binnen de Europese Unie vergroten. Zo kan Nederland mede vormgeven aan ontwikkelingen in Europa die direct van invloed zijn op onze economische, sociale en politieke toekomst.

Budgettaire gevolgen van beleid

bedragen x EUR 1.000

Begroting/beleidsterrein/artikel/omschrijving

2014

2015

2016

   

Totaal

wv. ODA

Totaal

wv. ODA

Totaal

wv. ODA

BZ

03.02 Een effectief, efficiënt en coherent optreden van de Unie ten opzichte van derde landen en regio's, inclusief ontwikkelingslanden

158.017

158.017

174.600

174.600

192.735

192.735

 

03.03 Een hechtere Europese waardengemeenschap

10.000

0

10.100

0

10.100

0

 

03.04 Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28

4.905

0

16.637

0

37.722

0

Toerek.

EU-begroting

405.600

329.867

405.600

329.867

405.600

329.867

 

Totaal

578.522

487.884

606.937

504.467

646.157

522.602

Financiële instrumenten

BZ

 • Bijdrage aan het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). Dit fonds is het voornaamste middel waarmee de Europese Unie de ontwikkelingssamenwerking met de ACS-landen en de overzeese gebieden uitvoert. Het budget en programma van het EOF is voor een periode van zeven jaar vastgesteld.

 • Bijdrage aan de Raad van Europa: Nederland richt zich hierbij op de dossiers vrijheid van godsdienst, internetvrijheid en LHBT rechten.

 • Bijdrage aan de Benelux, subsidie aan European Institute voor Public Administration en Opdrachten in het kader van het EU voorzitterschap 2016. Hierdoor stijgen de kosten voor de versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28 in 2016.

Toerekening

 • De toerekening betreft het aan de HGIS toegeschreven «Nederlandse aandeel» uit hoofdstuk vier van de begroting van de Europese Commissie. Uit dit hoofdstuk worden diverse programma's van de EU voor internationale samenwerking gefinancierd, waaronder het Nabuurschapsbeleid, het Instrument voor Ontwikkelingssamenwerking, het budget voor Gemeenschappelijk Buitenland en Veiligheids Beleid (GBVB) en Humanitaire hulp.

Beleidsthema 4: Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

Algemeen

Het verlenen van excellente consulaire diensten aan Nederlanders in nood in het buitenland, evenals het verstrekken van reisdocumenten aan Nederlanders in het buitenland. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan gereguleerd personenverkeer door de Nederlandse inbreng in het Europese visumbeleid, het opstellen van ambtsberichten en is verantwoordelijk voor de visumverlening kort verblijf.

Met kunst, cultuur en sport bijdragen aan het profiel van Nederland in het buitenland; laten zien wat Nederland op dit vlak te bieden heeft en verbindingen leggen met economische diplomatie en andere prioriteiten van het buitenlands beleid, zoals het mensenrechtenbeleid.

Tevens neemt Nederland een bijzondere positie in als gastland van vele internationale organisaties en internationale hoven en tribunalen. Als gastland heeft Nederland de verantwoordelijkheid de in Nederland gevestigde instellingen te ondersteunen opdat deze onafhankelijk, veilig en efficiënt kunnen functioneren.

Internationaal Cultuurbeleid

De uitvoering van het Internationaal Cultuurbeleid (ICB) is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De inzet van publieksdiplomatie valt onder de veranwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse zaken. Het doel is om Nederlandse kunst en cultuur in het buitenland en identificatie van internationale kansen en ontwikkelingen voor de Nederlandse culturele sector en creatieve industrie te promoten. Hierbij wordt ingezet in publieksdiplomatie door het postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier te dragen.

Budgettaire gevolgen van beleid

bedragen x EUR 1.000

Begroting/beleidsterrein/artikel/omschrijving

2014

2015

2016

   

Totaal

wv. ODA

Totaal

wv. ODA

Totaal

wv. ODA

BZ

04.01 Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland

9.991

0

14.545

0

12.045

0

 

04.02 Samen met (keten)partners het personenverkeer reguleren

6.408

0

6.829

0

6.704

0

 

04.03 Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

5.046

0

7.585

0

8.435

0

 

04.04 Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen

20.974

107

20.881

136

17.631

136

 

04.05 Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland

5.839

0

7.365

0

9.388

0

OCW

08.77 Internationaal onderwijs; Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken; cultuur

450

0

450

0

450

0

 

14.71 Cultuur; subsidies

5.459

0

5.566

0

4.566

0

 

Totaal

54.167

107

63.221

136

59.219

136

Financiële instrumenten

BZ

 • Verlenen van consulaire bijstand aan Nederlanders in nood en/of schrijnende gevallen.

 • Verstrekken van reisadviezen, reisdocumenten en het opmaken van consulaire akten.

 • Adviseren en ondersteunen van Nederlandse gedetineerden tijdens lokale rechtsgang en na hun veroordeling.

  • Verstrekken van visa kort verblijf.

  • Afnemen van inburgeringsexamens.

  • Verrichten van legalisaties en uitvoeren van verificatieonderzoeken.

  • Samenwerking met instanties in en buiten Nederland, de EU en internationale organisaties.

  • Op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden algemene en individuele ambtsberichten opgesteld.

  • Internationale presentatie van Nederlandse culturele topinstellingen en aanstormend talent.

  • Aandacht voor topsector creatieve industrie.

  • Programma’s ten behoeve van gemeenschappelijk cultureel erfgoed (door BZ en OCW gezamenlijk).

  • Via strategische beleidscommunicatie richt Buitenlandse Zaken zich op die doelgroepen die van belang zijn bij het ontwikkelen, bereiken en uitdragen van beleidsdoelstellingen op het terrein van buitenlandbeleid. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de media. Daarnaast worden online kanalen ingezet, zoals internet en Facebook.

  • Bijdrage aan publieksdiplomatie, waarmee Nederlandse ambassades activiteiten op het gebied strategische beleidscommunicatie, beeldvorming over Nederland en internationaal cultuurbeleid kunnen ondersteunen of opstarten.

  • Subsidie ten behoeve van Instituut Clingendael.

  • Uitgaven ten behoeve van uitgaande bezoeken van het Koninklijk Huis en inkomende bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders.

  • Ondersteuning bij het profileren van Den Haag als wereldwijd centrum van kennis op het gebied van vrede en recht.

  • Logistieke ondersteuning van de in Nederland gevestigde internationaal juridische instellingen, in samenspraak met andere ministeries zorgdragen voor onder andere met gevangenisruimte, beveiliging en medewerking bij het in- en uitreizen van verdachten en getuigen.

  • Bijdrage aan het Speciaal Tribunaal Libanon en het Internationaal Strafhof.

OCW

 • In het kader van het internationaal cultuurbeleid financieren OCW en BZ samen een internationaliseringsprogramma voor de periode 2013–2016.

Beleidsthema 5: Duurzame handel en investeringen

Algemeen

Vormgeven van de agenda voor hulp, handel en investeringen om armoede uit te bannen, inclusieve groei te bevorderen en succes voor Nederlandse bedrijven in het buitenland te bewerkstelligen. De inzet is om duurzame handel en investeringen te bevorderen door versterking van het internationaal handelssysteem. Daarbij is er aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), de versterking van de Nederlandse handel- en investeringspositie en economische naamsbekendheid en de bevordering van de private sector en de randvoorwaarden voor duurzaam en inclusieve groei in ontwikkelingslanden. Voor het Dutch Good Growth Fund (DGGF) is een belangrijke rol weggelegd om het Nederlandse en lokale midden- en kleinbedrijf te betrekken bij duurzame economische ontwikkeling in de DGGF-landen.

Budgettaire gevolgen van beleid

bedragen x EUR 1.000

Begroting/beleidsterrein/artikel/omschrijving

2014

2015

2016

 

Totaal

wv. ODA

Totaal

wv. ODA

Totaal

wv. ODA

BHOS

01.01 Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

9.707

2.671

13.494

5.085

10.695

2.306

 

01.02 Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid

59.446

539

71.589

0

70.599

0

 

01.03 Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden

240.420

233.436

283.742

269.249

350.893

336.000

 

01.04 Dutch good growth fund: intensivering van ontwikkelingsrelevante investeringen in en handel met ontwikkelingslanden door het Nederlandse en het lokale bedrijfsleven, met een focus op het MKB

81.839

81.839

150.000

150.000

150.000

150.000

EZ

11 Goed functionerende economie en markten

1.925

0

3.566

0

2.546

0

 

12 Een sterk innovatievermogen

1.755

0

2.735

0

400

0

 

13 Een excellent ondernemingsklimaat

2.337

0

2.971

0

1.831

0

 

Totaal

397.429

318.485

528.097

424.334

586.964

488.306

Financiële instrumenten

BH&OS

 • Contributies aan internationale organisaties zoals de OESO en WTO.

 • Activiteiten die liggen op het terrein van de beleidsondersteuning en -onderzoek en evaluatie, evenals incidentele projecten, zoals de Nederlandse deelname op Wereldtentoonstellingen.

 • Programma’s ter ondersteuning van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

 • Financiële ondersteuning van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de centrale uitvoeringsorganisatie voor publieke handelsbevordering.

 • Het instrument Starters International Business (SIB) biedt startende exporteurs de mogelijkheid om samen met de Kamers van Koophandel en andere organisaties een actieplan voor export op te stellen.

 • Het instrument Partners for International Business (PIB) ondersteunt de structurele positionering van clusters van Nederlandse bedrijven, met name uit topsectoren, op voor Nederland kansrijke markten.

 • Herziening en verbetering van financieringsinstrumentarium voor export en investeringen in het buitenland. Hiermee wordt ingespeeld op de continu veranderende internationale marktomstandigheden met als doel het instrumentarium beter aan te laten sluiten bij de behoefte van de markt.

 • Toegang tot nieuwe of verbeterde infrastructuur maakt snelle groei van bedrijvigheid mogelijk. Met programma’s van verschillende opzet wordt infrastructuur gerealiseerd. Zo werd het programma Ontwikkelings-relevante Exporttransacties (ORET) in 2008 omgevormd tot Ontwikkelingsrelevant Infrastructuur-ontwikkeling (ORIO), dat medio in 2015 werd opgevolgd door DRIVE. Het Infrastructure Development Fund richt zich op het realiseren van private infrastructuur in ontwikkelingslanden. Met het MASSIF programma wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van de financiële sector in ontwikkelingslanden.

 • Het Partnerschapsprogramma met de International Labour Organization (ILO).

 • Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) is een revolverend fonds dat financiering verschaft voor ontwikkelingsrelevante en risicodragende investeringen en exporttransacties. De financiering is additioneel aan wat reguliere marktpartijen bieden. Het DGGF zal in de periode 2015–2017 in de noordelijk gelegen Afrikaanse landen op de DGGF-landenlijst waar jeugdwerkloosheid en migratieproblematiek het grootst is, nog gerichter worden ingezet op het ondersteunen van lokale ondernemers en het stimuleren van Nederlandse ondernemers en sociale ondernemers die actief willen worden in deze landen.

EZ

 • Contributies aan de International Telecommunications Union (ITU) en de Universal Postal Union (UPU).

 • Door de bijdrage aan de World Intellectual Property Organization (WIPO) wordt internationaal innovatie gestimuleerd door middel van een effectief internationaal systeem voor intellectueel eigendom.

 • Bijdragen aan de World Tourist Organization (UNWTO) en de Stichting tot Bevordering van de Uitvoer.

Beleidsthema 6: Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

Algemeen

Een toename van voedselzekerheid; verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie; en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het tegengaan van klimaatverandering en een vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering.

Budgettaire gevolgen van beleid

bedragen x EUR 1.000

Begroting/beleidsterrein/artikel/omschrijving

2014

2015

2016

   

Totaal

wv. ODA

Totaal

wv. ODA

Totaal

wv. ODA

BHOS

02.01 Toename van voedselzekerheid

295.483

295.483

303.795

303.795

328.795

328.795

 

02.02 Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie

156.794

156.794

173.157

173.157

188.157

188.157

 

02.03 Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering

96.660

95.247

84.915

83.389

115.368

114.386

IenM

11.01 Algemeen waterbeleid (Partners voor Water)

11.788

0

8.628

0

10.360

0

 

19.02 Klimaat/Int. Beleid, coordinatie en samenwerking

4.489

0

6.074

0

5.074

0

 

19.02 Klimaat/Int. Beleid, coordinatie en samenwerking (CDM)

2.863

0

6.900

0

0

0

 

23.01 Meteorologie en seismologie (contributie WMO)

874

35

1.032

39

867

32

EZ

14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

1.164

0

2.493

0

1.297

0

 

16 Een concurr., duurz. en veil. agro-, viss.- en voedselketen (UNEP)

249

249

249

249

249

249

 

16 Een concurr., duurz. en veil. agro-, viss.- en voedselketen (o.a. FAO)

6.296

3.211

10.783

3.692

8.612

3.672

 

16 Een concurr., duurz. en veil. agro-, viss.- en voedselketen (Clinton Foundation)

4.102

0

0

0

0

0

 

18 Natuur, regio en ruimte

785

0

1.324

0

1.178

0

 

Totaal

581.547

551.019

599.350

564.321

659.957

635.291

Financiële instrumenten

BH&OS

 • Bijdrage aan het Fonds Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid (FDOV) dat kennis en kunde van de Nederlandse private sector, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties koppelt aan concrete impact in lage inkomenslanden

 • Bijdrage aan het Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) ten behoeve van investeringen in de landbouw- en voedselproducerende sectoren in ontwikkelingslanden.

 • Bijdrage aan multilaterale fondsen en internationale programma’s. Nederland participeert in het private sector loket van het Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP). Vanuit dit fonds, dat wordt beheerd door de Wereldbank, kunnen bedrijven geld lenen en ondersteuning krijgen voor investeringen in de landbouw- en voedselproducerende sectoren in ontwikkelingslanden.

 • In afrika wordt gewerkt aan landbouwontwikkeling met Comprehensive African Agriculture Development Programma (CAADP). Met UNICEF en de Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) wordt in 6 partnerlande samengewerkt aan betere voeding voor jonge kinderen en hun moeders.

 • Bijdrage aan het International Fund for Agricultural Development (IFAD) aan het klimaatweerbaar maken van de kleinschalige landbouw. En via de Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) wordt internationaal landbouwkundig- en voedingsonderzoek gefinancierd.

 • In 13 partnerlanden wordt door ambassades en hun publieke, private en maatschappelijke partners bijgedragen aan lokale vergroting van de voedselzekerheid door te investeren in duurzaam geproduceerd voedsel, productiviteitsverbetering in de kleinschalige landbouw, verhoging van werkgelegenheid, verbetering van koopkracht en toegang tot gezond en nutriëntenrijk voedsel.

 • Het UNICEF/WASH programma in West-Afrika en het programma van de Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC) leveren een forse bijdrage aan het realiseren van de doelstelling om aan 25 miljoen extra mensen toegang tot drinkwater en sanitatie te verschaffen. Nieuwe partnerschappen op het gebied van WASH zullen worden gestart in het kader van de toezegging van de Minister om in 2030 30 miljoen mensen te voorzien van veilig drinkwater en 50 miljoen van verbeterde sanitaire voorzieningen.

 • De samenwerking met de private sector op het terrein van klimaat krijgt in 2016 vorm. In dit verband is het nieuwe klimaatfonds van FMO, de Climate Development Finance Facility (CDFF) van belang. Daarnaast wordt ingezet op nauwere samenwerking met institutionele beleggers. Ook zal Nederland kleinere initiatieven ondersteunen, die tot innovatieve ideeën voor private klimaatfinanciering leiden, zoals het Innovation Lab for Private Climate Finance. Nederland zal in 2016, evenals in 2015, een deel van de beschikbare klimaatfinanciering leiden via het Groene Klimaatfonds.

 • Het Groene Klimaat Fonds start in 2016 met het uitvoeren van de eerste klimaatinvesteringen om op mondiaal niveau transitie naar low carbon economische groei te versnellen. Hiermee wordt concreet een invulling gegeven aan mondiale klimaatafspraken.

 • Met bijdragen aan het Africa Biogas Partnership (HIVOS), het Energizing Development programma (BMZ), het ESMAP programma (Wereldbank) en het Acces to Energy Fund (FMO), zet Nederland in op mitigatie van klimaatverandering in de armste landen.

IenM

 • De interdepartementale samenwerking tussen de ministeries van IenM, BZ en EZ wordt gecontinueerd. Onderdeel hiervan is het uitvoeringsprogramma «Partners voor Water». Dit programma, dat sinds 2000 bijdraagt aan oplossingen voor de wereldwaterproblematiek en aan versterking van de positie van de Nederlandse watersector, is verlengd tot 2021.

 • Op grond van internationale verdragen of andere internationale afspraken is IenM gehouden om financiële bijdragen toe te kennen aan internationale organisaties inzake milieuaangelegenheden. Daarnaast komt IenM een aantal contributieverplichtingen na, onder meer aan de UNEP12-contributie, de International Transaction Log UNFCCC en het International Transport Forum (ITF). Verder worden er verschillende opdrachten uitgevoerd, waaronder vanuit IenM het aandeel van de Nederlandse bijdrage aan Estec/Galieo Reference Center (GRC).

 • Contributie aan de World Meteorological Organization (WMO). In WMO-verband worden internationale standaarden voor het inwinnen en uitwisselen van weergegevens ontwikkeld en vastgelegd. Met behulp hiervan wordt de mondiaal georkestreerde «World Weather Watch» (dat de data levert voor de weermodellen) door de gezamenlijke weerdiensten van de wereld uitgevoerd.

EZ

 • Contributies aan Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Environment Programme (UNEP) en overige bijdragen aan international organsiaties.

Beleidsthema 7: Sociale vooruitgang

Algemeen

Menselijke ontplooiing en het bevorderen van sociale en inclusieve ontwikkeling ten behoeve van een duurzame en rechtvaardige wereld, door het bijdragen aan seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt toeroepen aan de verspreiding van HIV/Aids; het bevorderen van gelijke rechten en kansen voor vrouwen; versterking van het maatschappelijk middenveld en bevordering en bescherming van de politieke ruimte als voorwaarde voor organisaties om effectief te opereren; en een toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek.

Budgettaire gevolgen van beleid

bedragen x EUR 1.000

Begroting/beleidsterrein/artikel/omschrijving

2014

2015

2016

   

Totaal

wv. ODA

Totaal

wv. ODA

Totaal

wv. ODA

BHOS

03.01 Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids

415.567

414.153

386.784

385.173

416.784

415.173

 

03.02 Gelijke rechten en kansen voor vrouwen

44.055

44.055

43.510

43.510

43.417

43.417

 

03.03 Versterkt maatschappelijk middenveld

450.525

450.525

452.366

452.366

335.282

335.282

 

03.04 Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek

104.673

104.673

59.017

59.017

52.159

52.159

OCW

06.70 Hoger beroepsonderwijs

3.155

3.155

3.155

3.155

3.155

3.155

 

07.70/76 Wetenschappelijk onderwijs

54.338

50.987

51.342

44.390

51.342

44.390

 

08.71 Internationaal onderwijs;Subsidies

24

0

364

0

364

0

 

08. 76 Internationaal onderwijs; Bijdragen (inter)nationale organisaties: overige

90

0

90

0

90

0

 

16.70 Onderzoek en wetenschappen; WOTRO

454

454

454

454

454

454

EZ

17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit (ISRIC/Int.onderwijs)

1.233

1.233

1.273

1.251

1.269

1.251

VWS

09.12.10 Bijdrage aan internationale organisaties/WHO-partnerschap

4.025

0

4.067

0

3.868

0

 

Totaal

1.078.139

1.069.235

1.002.422

989.316

908.184

895.281

Financiële instrumenten

BH&OS

 • Algemene vrijwillige bijdragen aan UNICEF, UNAIDS en UNFPA.

 • Naast de verplichte contributie aan de World Health Organization (WHO) ontvangt deze organisatie ook een geoormerkte bijdrage voor het WHO Partnershipprogramma.

 • Een groeiend aantal mensen krijgt toegang tot aidsremmers, voorbehoedmiddelen en andere levensreddende middelen voor een goede seksuele gezondheid.

 • Publieke en private klinieken bieden betere seksuele en reproductieve zorg aan, waar een toenemend aantal mensen gebruik van maakt.

 • Meer respect voor seksuele en reproductieve rechten van groepen aan wie deze rechten worden onthouden.

 • Verbetering van veiligheid, economische zelfredzaamheid en politieke participatie van vrouwen via het Funding Leadership and Opportunities for Women (FLOW) programma.

 • Verbeterde politieke en economische positie van vrouwen in conflictgebieden door uitvoering van het Nederlands Nationaal Actieplan 1325 in zes fragiele staten (Afghanistan, Burundi, Colombia, Democratische Republiek Congo, Sudan en Zuid-Sudan), het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

 • Spaans-Nederlandse Training A Comprehensive Approach to Gender in Operations voor diplomaten, militairen en civiele experts in fragiele staten.

 • Bijdragen aan UNWOMEN en het UNWOMEN Trustfund Violence Against Women.

 • Versterking capaciteit hoger (beroeps)onderwijs via het NICHE-programma en het Netherlands Fellowship Programme (NFP)

 • De capaciteit van het hoger (beroeps)onderwijs wordt versterkt via het NICHE-programma en het aantal goed-opgeleide mensen in partnerlanden neemt toe via het NFP.

 • Verantwoorde afbouw van programma’s voor basisonderwijs.

OCW

 • Bijdragen aan internationale onderwijsinstellingen.

VWS

 • Financiering van het partnerschapsprogramma met de World Health Organization (2014–2017). Het partnerschap programma vergroot de Nederlandse invloed binnen de WHO.

Beleidsthema 8: Versterkte kaders voor ontwikkeling

Algemeen

Versterkte kaders voor ontwikkeling en inclusieve groei door versterkte multilaterale betrokkenheid; de inzet van cultuur en sport in ontwikkelingslanden om een sociale en kansrijke samenleving te stimuleren; het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid in Nederland en bijdragen aan migratie en ontwikkeling.

Budgettaire gevolgen van beleid

bedragen x EUR 1.000

Begroting/beleidsterrein/artikel/omschrijving

2014

2015

2016

   

Totaal

wv. ODA

Totaal

wv. ODA

Totaal

wv. ODA

BHOS

05.01 Versterkte multilaterale betrokkenheid

194.351

194.351

163.814

163.814

164.352

164.352

 

05.02 Overig armoedebeleid

82.652

78.619

– 109.524

– 119.874

–93.166

–102.770

 

05.03 Bijdrage aan migratie en ontwikkeling

8.065

8.065

9.000

9.000

9.000

9.000

Financiën

04.50.01 Deelname aan internationale instellingen; Mult. Ontw. Banken en Fondsen

52.864

52.864

355.312

355.312

280.031

280.031

 

04.52.01 Technische assistentie

940

0

1.092

0

1.150

0

 

04.55.01 Technische assistentie subsidies

0

0

408

0

350

0

Toerek.

Opvang asielzoekers

697.440

697.440

835.931

835.931

347.078

347.078

 

Totaal

1.036.312

1.031.339

1.256.033

1.244.183

708.795

697.691

Financiële instrumenten

BH&OS

 • Het Nederlandse multilaterale assistent-deskundigen programma draagt bij aan capaciteitsopbouw van deskundigen in ontwikkelingslanden en aan het versterken van de invloed van ontwikkelingslanden in internationale organisaties.

 • Compensatie van de Wereldbank (IDA) en regionale ontwikkelingsbanken voor schuldverlichting geeft ontwikkelingslanden de financiële ruimte een sterker eigen armoedebeleid te voeren.

 • Voor cultuur- en sportactiviteiten in ontwikkelingslanden en uitwisseling wordt het budget deels via ambassades in Mali, Indonesië, Egypte, Kenya, Zuid-Afrika, Suriname en Palestijnse Gebieden ingezet en deels via Nederlandse cultuur-, sport- en ontwikkelingsorganisaties, zoals het Prins Clausfonds en NSA International.

 • Op artikelonderdeel 5.2 is een negatief bedrag opgenomen waar wijzigingen van het totale ODA-budget als gevolg van BNI-mutaties worden verwerkt evenals aanpassingen in de toerekeningen (o.a. de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen). Omdat BNI mutaties een aantal keren per jaar plaatsvinden wordt hiermee geanticipeerd op schommelingen.

 • Aan niet-gouvernementele organisaties en interstatelijke organisaties die activiteiten uitvoeren op terrein van migratie en ontwikkeling kunnen subsidies of bijdragen worden verstrekt.

 • In bijlage 8 worden de verwachte uitgaven in 2016 op het terrein van asiel en migratie nader toegelicht.

BH&OS en Financiën

 • Bijdragen aan de begroting van de Internationale Financiële Instellingen (IFI’s) via middelen aanvulling, kapitaalverhogingen en specifieke programma’s of trustfondsen ter bestrijding van armoede in ontwikkelingslanden over een breed spectrum aan sectoren, o.a. op terrein van economische en sociale sectoren.

 • Nederland ondersteunt een aantal multilaterale systeemorganisaties die, behalve dat zij direct werkzaam zijn op het terrein van armoedebestrijding, ook van groot belang zijn voor het effectief functioneren van het multilaterale kanaal en het versterken van armoedebeleid in ontwikkelingslanden. Het betreft de Wereldbank, UNDP en UNICEF.

 • Daarnaast verleent het Ministerie van Financiën assistentie aan haar counterparts in de landen die behoren tot de Nederlandse kiesgroeplanden bij IMF, Wereldbank en EBRD.

Toerekening

 • De toerekening betreft de kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen, die aan het ODA-budget worden toegeschreven. De toerekening aan ODA valt in 2016 incidenteel lager uit omdat wordt overgestapt op een andere systematiek. Dit heeft een technische verklaring. De toerekening is nu nog geheel gekoppeld aan het moment van instroom; vanaf 2016 is de toerekening gebaseerd op de daadwerkelijke uitgave, die voor de eerstejaarsopvang worden verricht.

Beleidsthema 9: Overige uitgaven

Onder overige uitgaven zijn de uitgaven gegroepeerd die niet onder één van de beleidsinhoudelijke hoofdstukken kunnen worden ondergebracht. Dit betreft vooral de apparaatsuitgaven voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de uitgaven voor attachés, die vanuit de verschillende vakdepartementen worden uitgezonden naar de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland om met hun specifieke kennis mede invulling te geven aan het buitenlands beleid.

bedragen x EUR 1.000

Begroting/beleidsterrein/artikel/omschrijving

2014

2015

2016

   

Totaal

wv. ODA

Totaal

wv. ODA

Totaal

wv. ODA

BZ

05.01 Geheim

0

0

0

0

0

0

 

06.01 Nominaal en onvoorzien

1

0

– 2.812

0

33.970

0

 

07.01 Apparaat

664.790

171.882

756.645

230.225

704.257

230.386

V&J

91.01 Eigen personeel/attachés

1.522

0

1.554

0

1.472

0

BZK

62.01 Apparaat

329

0

0

0

0

0

 

71.01 Apparaat (attaché's)

183

0

173

0

173

0

OC&W

08.76 Internationaal onderwijs Bijdragen (inter)nationale organisaties: attachés

141

0

135

0

135

0

 

16.71 Onderzoek en wetenschappen; Attaché China

70

0

0

0

0

0

FIN

01.03.01 Belastingdienst; eigen personeel (attachés)

1.057

0

1.044

0

1.044

0

 

01.04.01 Belastingdienst; ICT materieel (attachés)

376

0

371

0

371

0

 

10.20 Nominaal en onvoorzien (attachés)

0

0

22

0

– 64

0

 

21.01.01 Algemeen/apparaat (attachés)

1.085

0

1.067

0

1.067

0

DEF

08.02.34 Apparaatsuitgaven; Attachés

17.850

0

17.969

0

16.721

0

 

10 Centraal apparaat

635

0

0

0

0

0

IenM

98.01 Apparaatsuitgaven (attachés personeel)

1.654

0

1.431

0

1.372

0

 

98.02 Apparaatsuitgaven (attachés materieel)

257

0

600

0

600

0

EZ

12 Een sterk innovatievermogen (attachés)

4.420

0

6.191

0

5.883

0

 

13 Een excellent ondernemingsklimaat (attaché's)

8.718

0

10.896

0

8.597

0

 

16 Een concurr., duurz. en veil. agro-, viss.- en voedselketen (attaché's)

14.751

0

15.347

0

14.601

0

 

40 Apparaat (attachés)

1.699

0

1.538

0

1.485

0

SZW

96.20.01 Apparaatsuitgaven (attachés)

499

0

499

0

482

0

VWS

10.03.01 Apparaatsuitgaven (attachés)

1.257

0

1.237

0

1.198

0

 

Totaal

721.294

171.882

813.907

230.225

793.364

230.386

BZ

 • Betreft de uitgaven die samenhangen met de HGIS-indexering en onvoorziene uitgaven.

 • De apparaatsuitgaven van zowel het postennetwerk in het buitenland als het departement in Den Haag, exclusief de personele uitgaven voor de politieke leiding en vak-attachés van andere ministeries zijn hierin opgenomen. Het omvat de verplichtingen voor- en uitgaven aan het ambtelijk personeel, de overige personele uitgaven en het materieel.

Defensie

 • Het Ministerie van Defensie draagt bij aan de internationale veiligheid en rechtsorde door o.a. deelname aan internationale missies en de bondgenootschappelijke verplichtingen.

EZ

 • Gezamenlijke aansturing van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) door EZ en BH&OS. De NFIA helpt en adviseert bedrijven uit het buitenland bij het opzetten, uitrollen en/of uitbreiden van hun internationale activiteiten in Nederland. De NFIA richt zich daarnaast op de promotie van Nederland in het buitenland als een land met een aantrekkelijk investerings- en vestigingsklimaat en speelt een actieve rol bij het in stand houden daarvan.

 • Bijdrage aan het landbouwradennetwerk. Landbouwraden en -attachés verrichten specialistische, beleidsmatige en uitvoerende economische dienstverlening voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden op het terrein van landbouw (incl. markttoegang en marktfacilitatie), biodiversiteit, duurzame grondstofketens, voedselzekerheid en -veiligheid).

BIJLAGE 1 DE HGIS VERTICAAL: WIJZIGINGEN NA DE MILJOENENNOTA 2015 (BEDRAGEN IN MLN EUR)

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

HGIS-uitgaven

           

Stand Miljoenennota 2015

5349,3

5338,0

5249,8

5025,7

5038,7

 

Macrobijstellingen (BNI-mutaties)

130,9

205,1

207,4

212,8

218,3

 

Eindejaarsmarge

263,8

192,7

186,7

0,0

0,0

 

Overboekingen van/naar HGIS

– 71,2

76,7

67,9

68,7

66,0

 

Intertemporele kasschuiven

619,2

– 145,9

– 131,3

– 86,1

– 92,8

 

Desalderingen

13,8

12,1

23,4

7,6

7,6

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2016

6.305,9

5.678,6

5.603,9

5.228,7

5.237,7

5.313,2

             

HGIS-ontvangsten

           

Stand Miljoenennota 2015

130,2

251,3

153,4

124,9

124,9

 

Desalderingen

19,1

12,1

23,4

7,6

7,6

 

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2016

149,3

263,4

176,8

132,5

132,5

132,4

             

Saldo HGIS-uitgaven en ontvangsten

6.075,2

5.494,0

5.427,1

5.095,5

5.105,3

5.180,8

BIJLAGE 2A DE HGIS HORIZONTAAL: MEERJARENCIJFERS PER BEGROTINGSARTIKEL

a. De HGIS-uitgaven per begroting en artikel. Realisaties 2014, vermoedelijke uitkomsten 2015 en begrotingsramingen 2016 t/m 2020 (bedragen x EUR 1000)

Begroting/beleidsterrein/artikel/omschrijving

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 
   

Totaal

wv. ODA

Totaal

wv. ODA

Totaal

wv. ODA

Totaal

wv. ODA

Totaal

wv. ODA

Totaal

wv. ODA

Totaal

wv. ODA

V Buitenlandse Zaken

                           

01 Versterkte int. rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

                           
 

01.01 Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak

53.213

1.060

59.081

5.936

57.921

5.736

56.351

5.486

55.851

5.486

55.851

5.486

55.851

5.486

 

01.02 Bescherming en bevordering van mensenrechten

59.777

41.280

58.170

38.250

54.170

35.250

53.870

35.250

53.870

35.250

53.870

35.250

53.870

35.250

02 Veiligheid en stabiliteit

                           
 

02.01 Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid

28.010

 

21.573

 

16.122

 

13.730

 

13.515

 

13.515

 

13.515

 
 

02.02 Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit

2.074

 

8.541

 

7.900

 

7.700

 

8.250

 

6.250

 

3.450

 
 

02.03 Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid

27.353

 

12.830

3.252

10.794

3.252

10.794

3.252

10.794

3.252

10.794

3.252

10.794

3.252

 

02.04 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

183.351

60.092

205.434

66.444

194.484

66.444

199.536

66.444

195.811

66.444

195.826

66.444

195.826

66.444

 

02.05 Bevordering van transitie in prioritaire gebieden

17.725

5.875

18.540

8.322

19.440

8.322

19.440

8.322

17.440

8.322

17.440

8.322

17.440

8.322

03 Europese samenwerking

                           
 

03.02 Een effectief, efficiënt en coherent optreden van de Unie ten opzichte van derde landen en regio's, inclusief ontwikkelingslanden

158.017

158.017

174.600

174.600

192.735

192.735

192.735

192.735

192.735

192.735

192.735

192.735

192.735

192.735

 

03.03 Een hechtere Europese waardengemeenschap

10.000

 

10.100

 

10.100

 

10.100

 

10.100

 

10.100

 

10.100

 
 

03.04 Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28

4.905

 

16.637

 

37.722

 

4.327

 

4.327

 

4.327

 

4.327

 

04 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

                           
 

04.01 Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland

9.991

 

14.545

 

12.045

 

12.045

 

12.045

 

12.045

 

12.045

 
 

04.02 Samen met (keten)partners het personenverkeer reguleren

6.408

 

6.829

 

6.704

 

6.704

 

6.599

 

6.599

 

6.599

 
 

04.03 Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

5.046

 

7.585

 

8.435

 

7.944

 

7.944

 

7.944

 

7.944

 
 

04.04 Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen

20.974

107

20.881

136

17.631

136

16.678

136

18.588

136

18.588

136

18.588

136

 

04.05 Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland

5.839

 

7.365

 

9.388

 

3.388

 

1.588

 

1.588

 

1.588

 

05.01 Geheim

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

06.01 Nominaal en onvoorzien

1

 

– 2.812

 

33.970

 

62.453

 

92.622

 

99.375

 

130.342

 

07.01 Apparaat

664.790

171.882

756.645

230.225

704.257

230.386

654.227

230.502

629.892

230.466

629.951

230.466

629.456

230.466

Totaal

1.257.474

438.313

1.396.544

527.165

1.393.818

542.261

1.332.022

542.127

1.331.971

542.091

1.336.798

542.091

1.364.470

542.091

                               

VI Veiligheid en Justitie

                           

31 Nationale politie

                           
 

31.03.21 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

20.936

7.798

8.600

8.600

8.600

8.600

8.600

8.600

8.600

8.600

8.600

8.600

8.600

8.600

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

                           
 

33.03.10 Opsporing en vervolging; NFI

538

 

532

 

532

 

532

 

532

 

532

 

532

 
 

33.03.39 Opsporing en vervolging; drugsbestrijding Suriname

11

11

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

36 Contraterrorisme en Nationaal veiligheidsbeleid

                           
 

36.02.58 Nat. Veiligheid en Terrorismebestrijding

1.367

 

1.017

                     

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

                           
 

91.01 Europol en Eurojust

21.618

 

38.334

 

34.286

 

22.320

 

21.838

 

21.838

 

21.838

 
 

91.01 WIPO

201

 

246

 

244

 

244

 

244

 

244

 

244

 
 

91.01 Eigen personeel/attachés

1.522

 

1.554

 

1.472

 

1.421

 

1.421

 

1.421

 

1.421

 

Totaal

46.193

7.809

50.483

8.800

45.334

8.800

33.317

8.800

32.835

8.800

32.835

8.800

32.835

8.800

                             

VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

                           

62.01 Apparaat

329

                         

71.01 Apparaat (attaché's)

183

 

173

 

173

 

173

 

173

 

173

 

173

 

Totaal

512

0

173

0

173

0

173

0

173

0

173

0

173

0

                               

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

                           

06 Hoger Beroepsonderwijs

                           
 

06.70 Hoger beroepsonderwijs

3.155

3.155

3.155

3.155

3.155

3.155

2.858

2.858

2.858

2.858

2.858

2.858

2.858

2.858

07 Wetenschappelijk Onderwijs

                           
 

07.70/76 Wetenschappelijk onderwijs

54.338

50.987

51.342

44.390

51.342

44.390

46.914

40.292

46.914

40.292

46.914

40.292

46.914

40.292

08 Internationaal onderwijsbeleid

                           
 

08.71 Internationaal onderwijs;Subsidies

24

 

364

 

364

 

364

 

364

 

364

 

364

 
 

08.76 Internationaal onderwijs Bijdragen (inter)nationale organisaties: attachés

141

 

135

 

135

 

135

 

135

 

135

 

135

 
 

08. 76 Internationaal onderwijs; Bijdragen (inter)nationale organisaties: overige

90

 

90

 

90

 

90

 

90

 

90

 

90

 
 

08.77 Internationaal onderwijs; Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken; cultuur

450

 

450

 

450

 

450

 

450

 

450

 

450

 

14.71 Cultuur; subsidies

5.459

 

5.566

 

4.566

 

4.566

 

4.566

 

4.566

 

4.566

 

16 Onderzoek en wetenschappen

                           
 

16.70 Onderzoek en wetenschappen; WOTRO

454

454

454

454

454

454

454

454

454

454

454

454

454

454

 

16.71 Onderzoek en wetenschappen; Attaché China

70

                         

Totaal

64.181

54.596

61.556

47.999

60.556

47.999

55.831

43.604

55.831

43.604

55.831

43.604

55.831

43.604

                               

IXB Financiën

                           

01 Belastingen

                           
 

01.03.01 Belastingdienst; eigen personeel (attachés)

1.057

 

1.044

 

1.044

 

1.044

 

1.044

 

1.044

 

1.044

 
 

01.04.01 Belastingdienst; ICT materieel (attachés)

376

 

371

 

371

 

371

 

371

 

371

     

04 Internationale financiele betrekkingen

                           
 

04.50.01 Deelname aan internationale instellingen; Mult. Ontw. Banken en Fondsen

52.864

52.864

355.312

355.312

280.031

280.031

254.540

254.427

271.853

271.691

271.854

271.692

251.141

250.979

 

04.52.01 Technische assistentie

940

 

1.092

 

1.150

 

1.500

 

1.500

 

1.500

 

1.500

 
 

04.55.01 Technische assistentie subsidies

   

408

 

350

                 

10.20 Nominaal en onvoorzien (attachés)

   

22

 

– 64

 

– 138

 

– 138

 

– 138

 

– 138

 

21.01.01 Algemeen/apparaat (attachés)

1.085

 

1.067

 

1.067

 

1.067

 

1.067

 

1.067

 

1.067

 

Totaal

56.322

52.864

359.316

355.312

283.949

280.031

258.384

254.427

275.697

271.691

275.698

271.692

254.614

250.979

                               

X Defensie

                           

01 Opdracht inzet

                           
 

01.01.01 Crisisbeheersingsoperaties (inclusief contributies)/tevens verdeelartikel BIV

231.291

 

292.251

 

364.800

 

315.300

 

315.300

 

315.300

 

315.300

 

02 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

                           
 

02.01.01 Gereedstelling en instandhouding commando ZSK

4.450

                         

03 Taakuitvoering Landstrijdkrachten

                           
 

03.01.01/02 Gereedstelling en instandhouding commando LAS

10.450

                         

04 Taaksuitvoering Luchtstrijdkrachten

                           
 

04.01.01 Gereedstelling en instandhouding commando LSK

22.000

                         

05 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee

                           
 

05.02.33 Operationele eenheden Koninklijke Marechaussee

16.000

                         

06/07 Overige (investeringen)

2.543

                         

08 Ondersteuning krijgsmacht door CdO Dienstencentra

                           
 

08.02.33 Ondersteuning operationele eenheden

10.700

                         
 

08.02.34 Apparaatsuitgaven; Attachés

17.850

 

17.969

 

16.721

 

16.110

 

16.110

 

16.110

 

16.110

 

10 Centraal apparaat

635

                         

Totaal

315.919

0

310.220

0

381.521

0

331.410

0

331.410

0

331.410

0

331.410

0

                               

XII Infrastructuur en Milieu

                           

11.01 Algemeen waterbeleid (Partners voor Water)

11.788

 

8.628

 

10.360

 

8.886

 

8.886

 

8.886

 

8.886

 

17.01 Luchtvaart

961

 

1.015

 

1.015

 

1.015

 

1.015

 

1.015

 

1.015

 

18.01 Scheepvaart

869

 

973

 

925

 

925

 

925

 

925

 

925

 

19.02 Klimaat/Int. Beleid, coordinatie en samenwerking

4.489

 

6.074

 

5.074

 

4.874

 

4.874

 

4.874

 

4.874

 

19.02 Klimaat/Int. Beleid, coordinatie en samenwerking (CDM)

2.863

 

6.900

                     

23.01 Meteorologie en seismologie (contributie WMO)

874

35

1.032

39

867

32

867

32

867

32

867

32

867

32

26.01 Bijdrage infrafonds

2.528

                         

98.01 Apparaatsuitgaven (attachés personeel)

1.654

 

1.431

 

1.372

 

1.302

 

1.302

 

1.302

 

1.302

 

98.02 Apparaatsuitgaven (attachés materieel)

257

 

600

 

600

 

600

 

600

 

600

 

600

 

Totaal

26.283

35

26.653

39

20.213

32

18.469

32

18.469

32

18.469

32

18.469

32

                               

XIII Economische Zaken

                           

11 Goed functionerende economie en markten

1.925

 

3.566

 

2.546

 

2.540

 

2.529

 

2.529

 

2.529

 

12 Een sterk innovatievermogen (attachés)

4.420

 

6.191

 

5.883

 

5.722

 

5.683

 

5.683

 

5.683

 

12 Een sterk innovatievermogen

1.755

 

2.735

 

400

 

400

 

400

 

400

 

400

 

13 Een excellent ondernemingsklimaat

2.337

 

2.971

 

1.831

 

1.653

 

1.653

 

1.653

 

1.653

 

13 Een excellent ondernemingsklimaat (attaché's)

8.718

 

10.896

 

8.597

 

8.795

 

7.986

 

7.986

 

7.986

 

14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

1.164

 

2.493

 

1.297

 

1.246

 

1.037

 

1.037

 

1.037

 

16 Een concurr., duurz. en veil. agro-, viss.- en voedselketen (attaché's)

14.751

 

15.347

 

14.601

 

13.921

 

13.913

 

13.912

 

13.912

 

16 Een concurr., duurz. en veil. agro-, viss.- en voedselketen (o.a. FAO)

6.296

3.211

10.783

3.692

8.612

3.672

8.852

3.679

9.054

3.680

9.054

3.680

9.054

3.680

16 Een concurr., duurz. en veil. agro-, viss.- en voedselketen (UNEP)

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

16 Een concurr., duurz. en veil. agro-, viss.- en voedselketen (Clinton Foundation)

4.102

                         

17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit (ISRIC/Int.onderwijs)

1.233

1.233

1.273

1.251

1.269

1.251

1.268

1.251

1.264

1.251

1.264

1.251

1.264

1.251

18 Natuur, regio en ruimte

785

 

1.324

 

1.178

 

1.138

 

1.070

 

1.070

 

1.070

 

40 Apparaat (attachés)

1.699

 

1.538

 

1.485

 

1.428

 

1.439

 

1.439

 

1.439

 

Totaal

49.434

4.693

59.366

5.192

47.948

5.172

47.212

5.179

46.277

5.180

46.276

5.180

46.276

5.180

                               

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

                           

96.20.01 Apparaatsuitgaven (attachés)

499

 

499

 

482

 

467

 

467

 

467

 

467

 

Totaal

499

0

499

0

482

0

467

0

467

0

467

0

467

0

                               

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

                           

09.12.10 Bijdrage aan internationale organisaties/WHO-partnerschap

4.025

 

4.067

 

3.868

 

3.868

 

3.868

 

3.868

 

3.868

 

10.03.01 Apparaatsuitgaven (attachés)

1.257

 

1.237

 

1.198

 

1.162

 

1.162

 

1.162

 

1.162

 

Totaal

5.282

0

5.304

0

5.066

0

5.030

0

5.030

0

5.030

0

5.030

0

                               

XVII Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking

                           

01 Duurzame handel en investeringen

                           
 

01.01 Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

9.707

2.671

13.494

5.085

10.695

2.306

11.222

2.758

11.222

2.758

11.222

2.758

11.222

2.758

 

01.02 Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid

59.446

539

71.589

 

70.599

 

62.433

 

61.263

 

61.263

 

61.263

 
 

01.03 Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden

240.420

233.436

283.742

269.249

350.893

336.000

365.818

351.000

353.968

341.000

353.968

341.000

353.968

341.000

 

01.04 Dutch good growth fund: intensivering van ontwikkelingsrelevante investeringen in en handel met ontwikkelingslanden door het Nederlandse en het lokale bedrijfsleven, met een focus op het MKB

81.839

81.839

150.000

150.000

150.000

150.000

318.161

318.161

           

02 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

                           
 

02.01 Toename van voedselzekerheid

295.483

295.483

303.795

303.795

328.795

328.795

348.795

348.795

358.795

358.795

363.795

363.795

363.795

363.795

 

02.02 Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie

156.794

156.794

173.157

173.157

188.157

188.157

193.157

193.157

193.157

193.157

193.157

193.157

193.157

193.157

 

02.03 Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering

96.660

95.247

84.915

83.389

115.368

114.386

123.790

123.068

128.790

128.068

128.790

128.068

128.790

128.068

03 Sociale vooruitgang

                           
 

03.01 Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids

415.567

414.153

386.784

385.173

416.784

415.173

431.784

430.173

431.784

430.173

431.784

430.173

431.784

430.173

 

03.02 Gelijke rechten en kansen voor vrouwen

44.055

44.055

43.510

43.510

43.417

43.417

43.386

43.386

43.386

43.386

43.386

43.386

43.386

43.386

 

03.03 Versterkt maatschappelijk middenveld

450.525

450.525

452.366

452.366

335.282

335.282

221.500

221.500

219.000

219.000

219.000

219.000

219.000

219.000

 

03.04 Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek

104.673

104.673

59.017

59.017

52.159

52.159

36.300

36.300

36.300

36.300

36.300

36.300

36.300

36.300

04 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

                           
 

04.01 Humanitaire hulp

224.096

216.061

315.017

314.000

205.017

204.000

205.017

204.000

205.017

204.000

205.017

204.000

205.017

204.000

 

04.03 Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, versterkte legitimiteit van democratische structuren en tegengaan van corruptie

248.774

248.774

223.554

223.554

189.554

189.554

189.554

189.554

199.554

199.554

209.554

209.554

209.554

209.554

 

04.04 Noodhulpfonds

100.024

100.024

170.000

170.000

150.000

150.000

150.000

150.000

           

05 Versterkte kaders voor ontwikkeling

                           
 

05.01 Versterkte multilaterale betrokkenheid

194.351

194.351

163.814

163.814

164.352

164.352

139.992

139.992

128.429

128.429

129.312

129.312

129.312

129.312

 

05.02 Overig armoedebeleid

82.652

78.619

– 109.524

– 119.874

– 93.166

– 102.770

– 218.480

– 229.429

50.289

43.119

38.615

31.445

107.484

100.314

 

05.03 Bijdrage aan migratie en ontwikkeling

8.065

8.065

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Totaal

2.813.131

2.725.309

2.794.230

2.685.235

2.686.906

2.579.811

2.631.429

2.531.415

2.429.954

2.336.739

2.434.163

2.340.948

2.503.032

2.409.817

                               

Toerekeningen

                           

EU-begroting

405.600

329.867

405.600

329.867

405.600

329.867

405.600

329.867

405.600

329.867

405.600

329.867

405.600

329.867

EKI-kwijtschelding

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opvang asielzoekers

697.440

697.440

835.931

835.931

347.078

347.078

384.551

384.551

294.990

294.990

294.990

294.990

294.990

294.990

Totaal

1.103.040

1.027.307

1.241.531

1.165.798

1.275.798

676.945

890.151

814.418

700.590

624.857

700.590

624.857

700.590

624.857

                               

TOTAAL UITGAVEN

5.738.270

4.310.926

6.305.875

4.795.540

5.678.644

4.141.051

5.603.895

4.200.002

5.228.704

3.832.994

5.237.740

3.837.204

5.313.197

3.885.360

BIJLAGE 2B: DE HGIS-ONTVANGSTEN HORIZONTAAL: MEERJARENCIJFERS PER MINISTERIE EN PER BEGROTINGSARTIKEL

Realisaties 2014, vermoedelijke uitkomsten 2015 en begrotingsramingen 2016 t/m 2020 (bedragen x EUR 1.000)

Begroting/beleidsterrein/artikel/omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

V Buitenlandse Zaken

             

2 Veiligheid en stabiliteit

             
 

10 Doorberekening Defensie diversen

168

182

197

212

227

242

242

 

40 Restituties contributies

1.008

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

3 Europese samenwerking

             
 

30 Restitutie Raad van Europa

235

225

150

150

150

150

150

4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

             
 

10 Consulaire dienstverlening aan Nederlanders

23.999

19.300

19.300

19.300

19.300

19.300

19.300

 

20 Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

26.381

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

 

40 Doorberekening Defensie diversen

700

790

790

790

790

790

790

7 Apparaat

             
 

10 Diverse ontvangsten

43.112

21.450

21.450

21.450

21.450

21.450

21.450

 

11 Koersverschillen

             
 

Totaal

95.603

64.947

64.887

64.902

64.917

64.932

64.932

                 

IXB Financiën

             

04.50.03 Ontvangsten IFI's

5.398

5.352

         
 

Totaal

5.398

5.352

0

0

0

0

0

                 

X Defensie

             

01.01.01 Crisisbeheersingsoperaties (inclusief contributies)

9.245

6.707

26.774

32.207

6.707

6.707

6.707

 

Totaal

9.245

6.707

26.774

32.207

6.707

6.707

6.707

                 

XII Infrastructuur en Milieu

             

19.09 Ontvangsten klimaat

38

           
 

Totaal

38

           
                 

XIII Economische Zaken

             

14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

4.111

           

16 Een concurr., duurzame en veilige agro- viss.- en voedselketen

 

373

         
 

Totaal

4.111

373

0

0

0

0

0

                 

XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

             

1 Duurzame handel en investeringen

5.132

12.267

23.463

20.685

1.815

1.815

1.815

5 Versterkte kaders voor ontwikkeling

             
 

5.20 Ontvangsten en restituties m.b.t. leningen

34.954

27.742

27.129

27.812

27.812

27.812

27.812

 

5.21 Ontvangsten OS

64.286

31.920

121.176

31.176

31.176

31.176

31.176

 

Totaal

104.372

71.929

171.768

79.673

60.803

60.803

60.803

                 
 

TOTAAL ONTVANGSTEN

218.767

149.308

263.429

176.782

132.427

132.442

132.442

BIJLAGE 3: BEREKENING ODA-PLAFOND 2015–2018 EN REALISATIE ODA-PRESTATIE 2014 EN RAMING ODA-PRESTATIE 2015–2018

Berekening ODA-plafond 2015–2018 (bedragen in miljoenen EUR)
 

2015

2016

2017

2018

Raming BNI

689.520,0

712.330,0

730.900,0

749.950,0

         

Basisbedrag 0,7% BNI

4.826,6

4.986,3

5.116,3

5.249,7

Bij: geraamde aflossingen op ODA-leningen

39,8

36,2

39,1

37,3

Bij: geraamde ontvangsten OS

37,3

121,2

31,2

31,2

Bij: DGGF

150,0

150,0

318,2

 

Bij: Kasschuiven

700,0

– 95,4

– 47,3

– 69,1

Bij: BIV

30,0

     

Bij: Noodhulpfonds

170,0

150,0

150,0

 

Bij: LEAD

5,0

10,0

10,0

 

Af: Kasschuif V&J asiel

– 25,0

– 63,4

   

Af: Eindejaarsmarge 2012

– 20,0

     

Af: Eindejaarsmarge 2013

 

– 0,7

   

Af: Eindejaarsmarge 2014

   

– 7,9

 

Af: Taakstelling Regeerakkoord

– 750,0

– 750,0

– 1.000,0

– 1.000,0

Af: crisisbeheersingsoperaties overgeheveld naar BIV

– 4,4

– 4,4

– 4,4

– 4,4

Af: Correctie ESA 2010

– 239,0

– 244,0

– 250,4

– 257,0

Af: EKI-reservering

– 120,0

– 150,0

– 150,0

– 150,0

ODA-plafond 2015–2018

4.800,3

4.145,8

4.204,7

3.837,7

Realisatie netto ODA prestatie 2014 en Raming netto ODA-prestatie 2015–2018 (bedragen in miljoenen EUR)
 

2014

2015

2016

2017

2018

Bruto ODA-totaal

4.315,7

4.800,3

4.145,8

4.204,7

3.837,7

Af: geraamde aflossingen op ODA-leningen

45,9

– 39,8

– 36,2

– 39,1

– 37,3

Af: geraamde ontvangsten OS

69,4

– 37,3

– 121,2

– 31,2

– 31,2

Bij: ODA binnen het BIV

   

30,0

30,0

30,0

Netto ODA (in miljoenen euro)

4.200,4

4.723,2

3.988,4

4.134,4

3.769,1

           

Raming BNI (in miljarden euro)

661,4

689,5

712,3

730,9

750,0

           

Netto ODA in % van het BNI

0,64

0,69

0,56

0,57

0,50

BIJLAGE 4: DE ODA-UITGAVEN NAAR BELEIDSTHEMA (BEDRAGEN X EUR 1.000)

Begroting

Omschrijving

2014

2015

2016

Artikel

1. Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van de mensenrechten

       

BZ

01.01 Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak

1.060

5.936

5.736

V-01.01

 

01.02 Bescherming en bevordering van mensenrechten

41.280

38.250

35.250

V-01.02

V&J

33.03.39 Opsporing en vervolging; drugsbestrijding Suriname

11

200

200

VI-33.03.39

   

42.351

44.386

41.186

 
           

2. Vrede, veiligheid en stabiliteit

       

BZ

02.03 Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid

0

3.252

3.252

V-02.03

 

02.04 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

60.092

66.444

66.444

V-02.04

 

02.05 Bevordering van transitie in prioritaire gebieden

5.875

8.322

8.322

V-02.05

BHOS

04.01 Humanitaire hulp

216.061

314.000

204.000

XVII-04.01

 

04.03 Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, versterkte legitimiteit van democratische structuren en tegengaan van corruptie

248.774

223.554

189.554

XVII-04.03

 

04.04 Noodhulpfonds

100.024

170.000

150.000

XVII-04.04

V&J

31.03.21 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

7.798

8.600

8.600

VI-31.03.21

Defensie

01.01.01 Crisisbeheersingsoperaties (inclusief contributies)/tevens verdeelartikel BIV

0

0

0

X-01.01.01

   

638.624

794.172

630.172

 

3. Europese samenwerking

       

BZ

03.02 Een effectief, efficiënt en coherent optreden van de Unie ten opzichte van derde landen en regio's, inclusief ontwikkelingslanden

158.017

174.600

192.735

V-03.02

Toerek.

EU-begroting

329.867

329.867

329.867

Toerekening

   

487.884

504.467

522.602

 
           

4. Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

       

BZ

04.04 Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen

107

136

136

V-04.04

   

107

136

136

 
           

5. Duurzame handel en investeringen

       

BHOS

01.01 Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

2.671

5.085

2.306

XVII-01.01

 

01.02 Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid

539

0

0

XVII-01.02

 

01.03 Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden

233.436

269.249

336.000

XVII-01.03

 

01.04 Dutch good growth fund: intensivering van ontwikkelingsrelevante investeringen in en handel met ontwikkelingslanden door het Nederlandse en het lokale bedrijfsleven, met een focus op het MKB

81.839

150.000

150.000

XVII-01.04

   

318.485

424.334

488.306

 
           

6. Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

       

BHOS

02.01 Toename van voedselzekerheid

295.483

303.795

328.795

XVII-02.01

 

02.02 Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie

156.794

173.157

188.157

XVII-02.02

 

02.03 Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering

95.247

83.389

114.386

XVII-02.03

IenM

23.01 Meteorologie en seismologie (contributie WMO)

35

39

32

XII-23.01

EZ

16 Een concurr., duurz. en veil. agro-, viss.- en voedselketen (UNEP)

249

249

249

XIII-16

 

16 Een concurr., duurz. en veil. agro-, viss.- en voedselketen (o.a. FAO)

3.211

3.692

3.672

XIII-16

   

551.019

564.321

635.291

 
           

7. Sociale vooruitgang

       

BHOS

03.01 Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids

414.153

385.173

415.173

XVII-03.01

 

03.02 Gelijke rechten en kansen voor vrouwen

44.055

43.510

43.417

XVII-03.02

 

03.03 Versterkt maatschappelijk middenveld

450.525

452.366

335.282

XVII-03.03

 

03.04 Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek

104.673

59.017

52.159

XVII-03.04

OCW

06.70 Hoger beroepsonderwijs

3.155

3.155

3.155

VIII-06.70

 

07.70/76 Wetenschappelijk onderwijs

50.987

44.390

44.390

VIII-07.70/76

 

16.70 Onderzoek en wetenschappen; WOTRO

454

454

454

VIII-16.70

EZ

17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit (ISRIC/Int.onderwijs)

1.233

1.251

1.251

XIII-17

   

1.069.235

989.316

895.281

 
           

8. Versterkte kaders voor ontwikkeling

       

BHOS

05.01 Versterkte multilaterale betrokkenheid

194.351

163.814

164.352

XVII-05.01

 

05.02 Overig armoedebeleid

78.619

– 119.874

– 102.770

XVII-05.02

 

05.03 Bijdrage aan migratie en ontwikkeling

8.065

9.000

9.000

XVII-05.03

Financiën

04.50.01 Deelname aan internationale instellingen; Mult. Ontw. Banken en Fondsen

52.864

355.312

280.031

IXB-50.01

Toerek.

Opvang asielzoekers

697.440

835.931

347.078

Toerekening

   

1.031.339

1.244.183

697.691

 

9. Overige uitgaven

       

BZ

07.01 Apparaat

171.882

230.225

230.386

V-07.01

   

171.882

230.225

230.386

 
           

Totaal ODA binnen HGIS

4.310.926

4.795.540

4.141.051

 

ODA buiten HGIS (instituten EZ)

4.725

4.725

4.725

 

TOTAAL ODA

4.315.651

4.800.265

4.145.776

 

BIJLAGE 5A: DE GEPLANDE ODA-UITGAVEN IN PARTNERLANDEN (HULPRELATIES EN OVERGANGSRELATIES) 2016

Hulprelatielanden

2016

Afghanistan

 

4.3 Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, versterkte legitimiteit van democratische structuren en tegengaan van corruptie

20.000.000

totaal

20.000.000

   

Burundi

 

2.1 Toename van voedselzekerheid

17.900.000

3.1 Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids

5.400.000

4.3 Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, versterkte legitimiteit van democratische structuren en tegengaan van corruptie

4.000.000

totaal

27.300.000

   

Jemen

 

2.2 Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie

5.963.000

3.1 Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids

6.400.000

3.2 Gelijke rechten en kansen voor vrouwen

747.000

4.3 Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, versterkte legitimiteit van democratische structuren en tegengaan van corruptie

4.800.000

totaal

17.910.000

   

Mali

 

1.3 Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden

1.000.000

2.2 Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie

8.000.000

3.1 Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids

15.500.000

4.3 Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, versterkte legitimiteit van democratische structuren en tegengaan van corruptie

7.000.000

totaal

31.500.000

   

Palestijnse gebieden

 

2.1 Toename van voedselzekerheid

5.250.000

2.2 Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie

4.000.000

4.3 Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, versterkte legitimiteit van democratische structuren en tegengaan van corruptie

6.950.000

totaal

16.200.000

   

Rwanda

 

2.1 Toename van voedselzekerheid

29.998.000

2.2 Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie

8.230.000

4.3 Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, versterkte legitimiteit van democratische structuren en tegengaan van corruptie

6.300.000

totaal

44.528.000

   

Zuid-Soedan

 

4.3 Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, versterkte legitimiteit van democratische structuren en tegengaan van corruptie

34.268.000

 

34.268.000

Overgangsrelatielanden

2016

Bangladesh

 

1.3 Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden

3.000.000

2.1 Toename van voedselzekerheid

4.700.000

2.2 Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie

21.200.000

3.1 Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids

7.500.000

3.2 Gelijke rechten en kansen voor vrouwen

2.500.000

totaal

38.900.000

   

Benin

 

1.3 Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden

1.200.000

2.1 Toename van voedselzekerheid

11.900.000

2.2 Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie

18.500.000

3.1 Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids

5.000.000

4.3 Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, versterkte legitimiteit van democratische structuren en tegengaan van corruptie

325.000

totaal

36.925.000

   

Ethiopië

 

2.1 Toename van voedselzekerheid

33.700.000

3.1 Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids

18.074.000

4.3 Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, versterkte legitimiteit van democratische structuren en tegengaan van corruptie

963.000

totaal

52.737.000

   

Ghana

 

1.3 Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden

1.500.000

2.1 Toename van voedselzekerheid

2.800.000

2.2 Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie

20.000.000

3.1 Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids

3.000.000

totaal

27.300.000

   

Indonesië

 

1.3 Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden

3.000.000

2.1 Toename van voedselzekerheid

2.800.000

2.2 Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie

5.000.000

2.3 Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering

900.000

3.4 Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek

2.000.000

4.3 Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, versterkte legitimiteit van democratische structuren en tegengaan van corruptie

4.085.000

totaal

17.785.000

   

Kenia

 

1.3 Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden

4.000.000

2.1 Toename van voedselzekerheid

3.750.000

2.2 Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie

6.000.000

2.3 Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering

700.000

4.3 Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, versterkte legitimiteit van democratische structuren en tegengaan van corruptie

2.000.000

totaal

16.450.000

   

Mozambique

 

2.1 Toename van voedselzekerheid

9.000.000

2.2 Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie

8.731.000

2.3 Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering

1.000.000

3.1 Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids

12.300.000

3.2 Gelijke rechten en kansen voor vrouwen

1.000.000

totaal

32.031.000

   

Oeganda

 

2.1 Toename van voedselzekerheid

12.545.000

4.3 Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, versterkte legitimiteit van democratische structuren en tegengaan van corruptie

3.000.000

totaal

15.545.000

Regionale programma's

2016

Afrika Grote Meren

 

2.1 Toename van voedselzekerheid

7.500.000

2.2 Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie

5.500.000

2.3 Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering

1.000.000

3.1 Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids

4.500.000

4.3 Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, versterkte legitimiteit van democratische structuren en tegengaan van corruptie

4.500.000

totaal

23.000.000

   

Hoorn van Afrika

 

4.3 Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, versterkte legitimiteit van democratische structuren en tegengaan van corruptie

5.913.000

totaal

5.913.000

   

Midden-Amerika Programma

 

4.3 Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, versterkte legitimiteit van democratische structuren en tegengaan van corruptie

3.760.000

totaal

3.760.000

Dit overzicht betreft alleen de aan ambassades gedelegeerde landenbudgetten (en omvat dus niet uitgaven uit centrale budgetten).

BIJLAGE 5B: DE ODA-UITGAVEN IN EXITLANDEN

Exitlanden

2014

2015

2016

2017

Bolivia

353.000

0

0

0

Burkina Faso

0

0

0

0

Colombia

2.925.000

1.853.000

0

0

Congo, Democratische Republiek

370.000

1.018.000

1.000.000

1.000.000

Egypte

309.000

306.000

231.000

0

Georgië

0

0

0

0

Guatemala

67.000

0

0

0

Kosovo

480.000

110.000

0

0

Moldavië

147.000

0

0

0

Mongolië

127.000

0

0

0

Nicaragua

0

0

0

0

Pakistan

8.803.000

4.300.000

700.000

0

Senegal

2.521.000

25.000

0

0

Soedan

1.447.000

0

0

0

Suriname

3.434.000

5.056.000

2.323.000

0

Tanzania

416.000

264.000

0

0

Vietnam

0

0

0

0

Zambia

32.000

18.000

0

0

Zuid-Afrika

1.746.000

2.300.000

675.000

0

Totaal Exitlanden

23.177.000

15.250.000

4.929.000

1.000.000

Dit overzicht betreft alleen de aan ambassades gedelegeerde landenbudgetten (en omvat dus niet uitgaven uit centrale budgetten).

BIJLAGE 6: DE NON-ODA UITGAVEN NAAR BELEIDSTHEMA (BEDRAGEN X EUR 1.000)

Begroting

Omschrijving

2014

2015

2016

Artikel

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

     

BZ

01.01 Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak

52.153

53.145

52.185

V-01.01

 

01.02 Bescherming en bevordering van mensenrechten

18.497

19.920

18.920

V-01.02

V&J

91.01 Europol en Eurojust

21.618

38.334

34.286

VI-91.01.02/09

 

33.03.10 Opsporing en vervolging; NFI

538

532

532

VI-33.03.10

 

91.01 WIPO

201

246

244

VI-91.01.02/09

IenM

17.01 Luchtvaart

961

1.015

1.015

XII-17.01

 

18.01 Scheepvaart

869

973

925

XII-18.01

   

94.837

114.165

108.107

 
           

Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur

   

BZ

02.01 Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid

28.010

21.573

16.122

V-02.01

 

02.02 Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit

2.074

8.541

7.900

V-02.02

 

02.03 Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid

27.353

9.578

7.542

V-02.03

 

02.04 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

123.259

138.990

128.040

V-02.04

 

02.05 Bevordering van transitie in prioritaire gebieden

11.850

10.218

11.118

V-02.05

BHOS

04.01 Humanitaire hulp

8.035

1.017

1.017

XVII-04.01

V&J

31.03.21 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

13.138

0

0

VI-31.02.21

 

36.02.58 Nat. Veiligheid en Terrorismebestrijding

1.367

1.017

0

VI-36.02.58

Defensie

01.01.01 Crisisbeheersingsoperaties (inclusief contributies)/tevens verdeelartikel BIV

231.291

292.251

364.800

X-01.01.01

 

02.01.01 Gereedstelling en instandhouding commando ZSK

4.450

0

0

X-02.01.01

 

03.01.01/02 Gereedstelling en instandhouding commando LAS

10.450

0

0

X-03.01.01

 

04.01.01 Gereedstelling en instandhouding commando LSK

22.000

0

0

X-04.01.01

 

05.02.33 Operationele eenheden Koninklijke Marechaussee

16.000

0

0

X-05.01.01

 

06/07 Overige (investeringen)

2.543

0

0

X-06/07

 

08.02.33 Ondersteuning operationele eenheden

10.700

0

0

X-08.02.33

IenM

26.01 Bijdrage infrafonds

2.528

0

0

XII-26.01

   

515.048

483.185

436.539

 
           

Europese samenwerking

       

BZ

03.03 Een hechtere Europese waardengemeenschap

10.000

10.100

10.100

V-03.03

 

03.04 Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28

4.905

16.637

37.722

V-03.04

Toerek.

EU-begroting

75.733

75.733

75.733

Toerekening

   

90.638

102.470

123.555

 
           

Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

BZ

04.01 Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland

9.991

14.545

12.045

V-04.01

 

04.02 Samen met (keten)partners het personenverkeer reguleren

6.408

6.829

6.704

V-04.02

 

04.03 Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

5.046

7.585

8.435

V-04.03

 

04.04 Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen

20.867

20.745

17.495

V-04.04

 

04.05 Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland

5.839

7.365

9.388

V-04.05

OCW

08.77 Internationaal onderwijs; Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken; cultuur

450

450

450

XIII-08.77

 

14.71 Cultuur; subsidies

5.459

5.566

4.566

XIII-14.71

   

54.060

63.085

59.083

 
           

Duurzame handel en investeringen

       

BHOS

01.01 Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

7.036

8.409

8.389

XVII-01.01

 

01.02 Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid

58.907

71.589

70.599

XVII-01.02

 

01.03 Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden

6.984

14.493

14.893

XVII-01.03

EZ

11 Goed functionerende economie en markten

1.925

3.566

2.546

XIII-11

 

12 Een sterk innovatievermogen

1.755

2.735

400

XIII-12

 

13 Een excellent ondernemingsklimaat

2.337

2.971

1.831

XIII-13

   

78.944

103.763

98.658

 
           

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

       

BHOS

02.03 Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering

1.413

1.526

982

XVII-02.03

IenM

11.01 Algemeen waterbeleid (Partners voor Water)

11.788

8.628

10.360

XII-11.01

 

19.02 Klimaat/Int. Beleid, coordinatie en samenwerking

4.489

6.074

5.074

XII-19.02

 

19.02 Klimaat/Int. Beleid, coordinatie en samenwerking (CDM)

2.863

6.900

0

XII-19.02

 

23.01 Meteorologie en seismologie (contributie WMO)

839

993

835

XII-23.01

EZ

14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

1.164

2.493

1.297

XIII-14

 

16 Een concurr., duurz. en veil. agro-, viss.- en voedselketen (o.a. FAO)

3.085

7.091

4.940

XIII-15

 

16 Een concurr., duurz. en veil. agro-, viss.- en voedselketen (Clinton Foundation)

4.102

0

0

XIII-16

 

18 Natuur, regio en ruimte

785

1.324

1.178

XIII-18

   

30.528

35.029

24.666

 
           

Sociale vooruitgang

       

BHOS

03.01 Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids

1.414

1.611

1.611

XVII-03.01

 

03.04 Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek

0

0

0

XVII-03.04

OCW

07.70/76 Wetenschappelijk onderwijs

3.351

6.952

6.952

VIII-07.70/76

 

08.71 Internationaal onderwijs;Subsidies

24

364

364

VIII-08.71

 

08. 76 Internationaal onderwijs; Bijdragen (inter)nationale organisaties: overige

90

90

90

VIII-08.76

EZ

17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit (ISRIC/Int.onderwijs)

0

22

18

XIII-17

VWS

09.12.10 Bijdrage aan internationale organisaties/WHO-partnerschap

4.025

4.067

3.868

XVI-09.12.10

   

8.904

13.106

12.903

 
           

Versterkte kaders voor ontwikkeling

       

BHOS

05.02 Overig armoedebeleid

4.033

16.350

9.604

XVII-05.02

Financiën

04.52.01 Technische assistentie

940

1.092

1.150

IX-04.52.01

 

04.50.01 Deelname aan internationale instellingen; Mult. Ontw. Banken en Fondsen

0

0

0

IX-04.50.01

 

04.55.01 Technische assistentie subsidies

0

408

350

IX-04.55.01

   

4.973

17.850

11.104

 
           

Overige uitgaven

       

BZ

Geheim

0

0

0

V-05.01

 

Nominaal en onvoorzien

1

– 2.812

33.970

V-06.01

 

Apparaat

492.908

526.420

473.871

V-07.01

Div. dept.

Attachés

56.503

60.074

55.137

Div. Begrotingen

   

549.412

583.682

562.978

 
           

Totaal non-ODA

1.427.344

1.510.335

1.537.593

 

BIJLAGE 7: INTERNATIONALE KLIMAATFINANCIERING VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN 2016

De ondersteuning van ontwikkelingslanden bij klimaatbeleid is onderdeel van de onderhandelingen over een mondiaal klimaatakkoord. De rijke landen zeiden in 2009 toe om in 2020 jaarlijks USD 100 miljard voor dit doel te mobiliseren uit publieke en private bronnen. De jaarlijkse bijdragen tot 2020 zijn niet vastgelegd maar een geleidelijke stijging van internationale klimaatuitgaven tot 2020 wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de klimaatonderhandelingen.

Nederland wil de komende jaren een geleidelijke stijging van de klimaat-uitgaven realiseren. De uiteindelijke hoogte hangt daarbij af van de mondiale inzet en de inzet van andere EU lidstaten.

Nederland streeft ernaar om in 2016 EUR 350 miljoen aan publieke klimaatrelevante uitgaven voor ontwikkelingslanden te realiseren en EUR 200 miljoen private klimaatfinanciering te mobiliseren. De sterke stijging van de private inzet voor klimaatfinanciering is in lijn met de Nederlandse ambitie om de private sector meer te betrekken bij het tegengaan van klimaatverandering. De internationale aandacht voor private klimaatfinanciering leidt bovendien naar verwachting de komende jaren tot meer duidelijkheid over methode en definities van private klimaatfinanciering waardoor er beter over kan worden gerapporteerd.

Internationale samenwerking op het terrein van klimaat richt zich op vergroening van de economie (duurzame energie, behoud van bossen en ecosystemen, tegengaan van uitstoot van broeikasgassen) en het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering. Beide aspecten overlappen met de internationale inzet op armoedebestrijding die ook beoogt economische groei te realiseren en de weerbaarheid van gemeenschappen te vergroten. Nederland wil klimaatfinanciering vooral op deze snijvlakken gaan invullen.

De publieke klimaatuitgaven voor ontwikkelingslanden zijn onderdeel van de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Tussen klimaat en ontwikkeling zal maximale synergie worden nagestreefd. De klimaatuitgaven vormen onderdeel van de uitgaven voor hernieuwbare energie, bossen, water, voedselzekerheid, private sector ontwikkeling en rampenrisicovermindering. Ook de klimaatuitgaven van internationale organisaties zoals VN organisaties en ontwikkelingsbanken worden meegerekend in het uiteindelijke totaal.

De private klimaatfinanciering zal in 2016 bestaan uit cofinanciering bij instrumenten zoals het fonds duurzaam water, commerciële leningen die met ondersteuning van BHOS middelen mogelijk worden gemaakt door organisaties zoals FMO en projectfinanciering die wordt ondersteund door ontwikkelingsbanken. De stijging ten opzichte van 2015 kan worden gerealiseerd door de bijdrage van de private sector beter in kaart te brengen, bestaande instrumenten klimaatrelevant in te zetten (bijv. DRIVE dat klimaat als sector heeft) en het ontwikkelen van nieuwe instrumenten (zoals het klimaatfonds van FMO, de Climate Development Finance Facility).

In onderstaande tabel wordt op hoofdlijnen een indicatie gegeven van de klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden in 2016. Bij de verantwoording over 2016 zal op basis van de Rio-markers van de OESO worden gerapporteerd over de uiteindelijke omvang van de klimaatuitgaven voor ontwikkelingslanden.

Klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden 2016 (bedragen x EUR mln):

Artikel BH&OS-begroting

Indicatie 2016

1. Duurzame handel en investeringen

15

2. Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

 

2.1 Toename van voedselzekerheid

50

2.2 Verbeteren waterbeheer, drinkwater en sanitatie

60

2.3 Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering

95

3. Sociale vooruitgang

50

Overig

 

Internationale financiële instellingen en VN

80

Totaal

350

Gemobiliseerd privaat kapitaal

200

BIJLAGE 8: INTERNATIONALE INSPANNINGEN OP ASIEL EN MIGRATIE 2016

De urgentie en omvang van de migratieproblematiek – onderstreept door de humanitaire tragedies op de Middellandse Zee – is sterk toegenomen.

De huidige crisis vindt zijn oorsprong in instabiele /repressieve landen rondom de EU: Syrië-conflict, Irak, Eritrea, Libië. Het is duidelijk dat er geen «one size fits all» oplossing voorhanden is en de crisis vraagt om een pro-actieve internationale rol, nieuwe ideeën en een geïntegreerde aanpak met onderscheid tussen de verschillende categorieën landen waar we mee moeten werken: de landen van herkomst (o.a. Syria en Eritrea), de transitlanden (o.a. Turkije, Libië, Balkan) en de bestemmingslanden (Duitsland, Zweden maar ook Nederland). Nederland wil hier als bestemmingsland en als EU voorzitter- een actieve rol in spelen, door inzet van onze diplomatieke instrumenten, via ontwikkelingssamenwerking als ook door het verkennen van inzet van bijvoorbeeld militaire missies. De Ministeriële Commissie Migratie zal verdere uitwerking geven aan de inzet van het kabinet.

Er is sprake van een recordaantal vluchtelingen en ontheemden wereldwijd (60 miljoen)2 en er arriveerden in de eerste helft van 2015 2,5 keer zoveel irreguliere migranten in Europa als in dezelfde periode vorig jaar. Ook in Nederland stijgt het aantal asielzoekers. De opvang in Nederland van asielzoekers uit DAC- landen wordt voor de eerste 12 maanden uit middelen voor ontwikkelingssamenwerking (ODA) gefinancierd. Op grond van de begrote instroom bedraagt de ODA-toerekening voor asiel in 2016 EUR 551 miljoen.3

Naast opvang van asielzoekers in Nederland zelf maakt ons land zich sterk voor vluchtelingen en ontheemden in de regio. Van oudsher verblijven de meeste vluchtelingen niet ver van de grens van hun land van oorsprong. Noodhulp voor deze groep mensen heeft altijd een aanzienlijk deel van onze humanitaire inspanningen uitgemaakt. Binnen het Relief Fund is een reservering gemaakt van EUR 30 miljoen voor innovatie op dit terrein. Bedoeling is met deze middelen katalyserende activiteiten te financieren, gericht op zelfredzaamheid van vluchtelingen en op gastgemeenschappen in de buurlanden van Syrië en in de Hoorn van Afrika. De aanpak van grondoorzaken en de illegale migratiestromen die hieruit volgen is een gedeelde verantwoordelijkheid van herkomst-, transit- en bestemmingslanden. Er wordt daarom ingezet op het versterken van de bredere relaties met derde landen, zowel bilateraal als in EU-verband met als doel te komen tot partnerschappen op migratieterrein waar zowel de EU, derde landen als vluchtelingen en migranten baat bij hebben.

Het is van belang om in te zetten op structurele oplossingen waardoor vluchtelingen zich niet meer gedwongen voelen om via levensgevaarlijke trajecten hun leven te wagen voor een beter bestaan ver weg van hun eigen land.

Voor een structurele oplossing van de migratieproblematiek, is het essentieel de grondoorzaken van irreguliere migratie aan te pakken: (1) gebrek aan economische perspectieven en (2) conflict, onveiligheid en repressie. Nederland doet dit door zowel bilaterale inzet als ook door internationaal het voortouw te nemen om te komen tot een geïntegreerde inspanning.

 • 1. Gebrek aan economisch perspectief: De hulp en handel agenda van Nederland zet in op bevordering van duurzame en inclusieve economische ontwikkeling, om zo jongeren in herkomstlanden een perspectief in eigen land te bieden. Zonder dit perspectief groeit de kans dat jongeren radicaliseren of hun toevlucht nemen tot illegale migratie. Via ontwikkelingssamenwerking is in totaal EUR 50 miljoen beschikbaar om meer jeugdwerkgelegenheid te creëren in de noordelijke helft van Afrika. Samen met enkele lidstaten heeft Nederland de EU verzocht ook EU-fondsen gerichter voor dit doel in te zetten.

 • 2. Aanpak van instabiliteit en conflicten: Via het speerpunt Veiligheid en Rechtsorde en programma’s als MATRA-Zuid worden de grondoorzaken van irreguliere migratie gerelateerd aan conflict, onveiligheid en repressie aangepakt. Doel is te zorgen dat mensen zich niet langer gedwongen voelen om huis en haard te verlaten als gevolg van onveiligheid.

De Europese Unie heeft een breed, geïntegreerd programma afgesproken, met afspraken over steun aan lidstaten die door hun geografische ligging het meest worden geraakt door de gevolgen van de migratie over de Middellandse Zee, over het redden van levens en het aanpakken van mensensmokkelaars, versterkte grensbewaking, betere afspraken met derde landen over terugkeer en de aanpak van conflicten en sociaal economische grondoorzaken van migratie.

Voor een effectieve aanpak van de migratieproblematiek is een coherente inzet van een groot aantal instrumenten en beleidsterreinen noodzakelijk, zoals ontwikkelingssamenwerking, handel en investeringen, politiek, veiligheid, justitie en legale migratie en mobiliteit, zowel op EU als nationaal niveau en in samenwerking met relevante internationale organisaties zoals IOM en UNHCR. Diplomatieke inspanningen ondersteunen en versterken deze aanpak.

Verwachte uitgaven in 2016:

Artikel

Budget

EUR in mln

waarvan ODA

Asieltoerekening

347

347

17.05.03

Migratie en ontwikkeling

9

9

17.04.01

Bijdrage UNHCR

33

33

17.04.01

Bijdrage UNRWA

7

7

17.04.01

Bijdrage WFP

27

27

05.02.05

Matra Zuid

10

totaal

433

423

Naast bovengenoemde middelen zijn er meerdere fondsen die breed ingezet kunnen worden voor directe hulp aan vluchtelingen en ter bestrijding van de grondoorzaken van migratie. De inzet van deze middelen wordt voor een groot deel bepaald door de actuele situatie. Het is daarom op voorhand niet aan te geven welke bedragen voor asiel en migratie zullen worden ingezet. Het gaat om de volgende fondsen:

Artikel

Budget

EUR in mln

waarvan ODA

05.02.04

Stabiliteitsfonds

79

55

17.01

Duurzame Handel en Investeringen

25

25

17.04.04

Relief Fund (Noodhulpfonds)

150

150

17.04.01

Noodhulp voor ontwikkelingslanden

123

122

17.04.03

Legitieme en capabele overheid

19

19

17.04.03

Inclusieve politieke processen

35

35

17.04.03

Vredesdividend, werkgelegenheid en basisvoorzieningen

32

32

17.04.03

Functionerende rechtsorde

10

10


X Noot
1

Zie Kamerstuk 34 139, nr. 1.

X Noot
2

UN Global Trends 2014

X Noot
3

De feitelijke toerekening aan ODA valt in 2016 lager uit. In 2016 vindt nl. een aanpassing plaats van de bevoorschottingssystematiek aan het COA. Dit levert voor ODA in 2016 een eenmalige besparing op van EUR 204 miljoen. De feitelijke toerekening komt daardoor in 2016 uit op EUR 347 miljoen.