34 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE LEDEN TEN BROEKE EN SERVAES

Ontvangen 18 november 2015

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 3.500 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 3.000 (x € 1.000).

III

In artikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 13.000 (x € 1.000).

IV

In artikel 5 Versterkte kaders voor ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 12.500 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement beoogt een verschuiving van de vrijwillige bijdrage aan minder goed presterende of non-prioritaire VN-fondsen en andere internationale organisaties naar VN-fondsen die investeren in de structurele, duurzame, regionale opvang van vluchtelingen en/of een goed trackrecord hebben wat betreft hun prestaties op voor Nederland prioritaire beleidsterreinen.

De verhoging van artikel 3 met € 3 miljoen in 2016 is bestemd voor het verhogen van de reeds in de begroting opgenomen bijdrage aan UNWOMEN. De verhoging van artikel 4 met € 13 miljoen is bestemd voor het verhogen van de reeds in de begroting opgenomen bijdragen binnen het reguliere noodhulpbudget aan UNHCR met € 9 miljoen en aan UNICEF met € 4 miljoen. Daarnaast wordt binnen het Relief Fund EUR 4 miljoen vrijgemaakt voor een extra bijdrage aan UNHCR. De totale extra bijdrage aan UNHCR bedraagt daarmee € 13 miljoen.

Bovenstaande verhogingen worden gedekt met een verlaging van artikel 2 met € 3,5 miljoen door de bijdrage aan UNEP met € 2 miljoen te verlagen en de bijdrage aan UNESCO-IHE met € 1,5 miljoen te verlagen. Tevens wordt artikel 5 met € 12,5 miljoen verlaagd door de bijdrage aan UNDP met dit bedrag te verlagen.

Indieners spreken hun intentie uit dat deze lijn ook in 2017 wordt doorgetrokken en beogen daarbij de volgende bedragen:

  • Een verhoging van het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag in artikel 4 met € 15.000 (x € 1.000);

  • Een verlaging van het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag in artikel 5 met € 7.500 (x € 1.000);

  • Een verlaging van het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag in artikel 2 met € 6.500 (x € 1.000);

  • Een verlaging van het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag in artikel 3 Sociale vooruitgang met € 1.000 (x € 1.000).

In 2017 beogen indieners:

  • op artikel 4 de bijdragen aan UNHCR te verhogen met € 13 miljoen en aan UNICEF met € 2 miljoen;

  • op artikel 3 de bijdrage voor UNWOMEN te verhogen met € 1 miljoen;

  • op artikel 5 de bijdrage aan UNDP te verhogen met € 1,5 miljoen.

De dekking voor deze verhogingen komt vanaf de volgende beoogde verlagingen:

  • op artikel 2 de bijdrage aan UNEP verlagen met € 2 miljoen, de bijdrage aan UNESCO-IHE verlagen met € 2 miljoen en de bijdrage aan WB-ESMAP verlagen met € 2,5 miljoen euro;

  • op artikel 3 de bijdrage aan UNAIDS verlagen met € 2 miljoen;

  • op artikel 5 de bijdrage aan de AsDB verlagen met € 9 miljoen.

Ten Broeke Servaes

Naar boven