34 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Nr. 67 MOTIE VAN HET LID TEEVEN

Voorgesteld 19 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de exportkredietverzekeringsfaciliteit exporttransacties van Nederlandse bedrijven mogelijk maakt die anders vaak niet tot stand komen of naar buitenlandse concurrenten gaan;

overwegende dat Nederland zich bij het toekennen van exportkredietverzekeringen altijd aan de geldende OESO-richtlijnen houdt en bij kortlopende financiering zelfs verdergaat dan die richtlijnen;

overwegende dat het tijdig toewijzen van exportkredietverzekeringen noodzakelijk is om competitief nadeel voor Nederlandse bedrijven te voorkomen;

constaterende dat lange doorlooptijden van aanvraagprocedures verstorend voor het level playing field werken;

verzoekt de regering, er alles aan te doen om de doorlooptijden van aanvraagprocedures voor exportkredietverzekeringen in te korten zonder daarbij af te doen aan de gestelde criteria,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teeven

Naar boven