Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 34300-XVI nr. 145

Gepubliceerd op 2 december 2015 16:05

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

Nr. 145 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 december 2015

De VWS begrotingsbehandeling vond plaats op 4 en 5 november jl. (Handelingen II 2015/16, nrs. 20 en 21, behandeling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De leden van de Tweede Kamer hebben naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2016 diverse amendementen ingediend. In onze brief van 5 november (Kamerstuk 34 300 XVI, nr. 89) hebben de Minister en ik de ons toen bekende amendementen van een oordeel voorzien. Daarnaast hebben wij in onze termijnen tijdens de plenaire behandeling van de ontwerpbegroting de overige amendementen eveneens van een oordeel voorzien. Rest nu alleen nog de reactie op amendement nummer 136 dat op 25 november is ingediend.

De indieners van dit amendement beogen € 250.000 te reserveren op artikel 5 (Jeugdzorg) van de begroting ten behoeve van het verstrekken van een overbruggingskrediet aan de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM). Dekking wordt gevonden in het niet juridisch verplichte deel van artikel 5.

Forensisch medisch onderzoek is van groot belang bij het tijdig signaleren van kindermishandeling. De afgelopen jaren is veel ontwikkeld en geïnvesteerd om zowel op regionale schaal als op landelijk niveau expertise op te bouwen. Inmiddels wordt deze expertise door verschillende organisaties en disciplines aangeboden. Ik acht het van groot belang dat deze expertise gewaarborgd is en blijft. Ik constateer dat bij een aantal van deze aanbieders zorgen bestaan over hun financiële situatie.

Vanuit het belang dat ik hecht aan de continuïteit van het aanbod van forensisch medisch onderzoek heb ik de Transitie Autoriteit Jeugd gevraagd een markstcan uit te voeren. Op die wijze wil ik op korte termijn goed inzicht krijgen in zowel de financiële situatie alsmede mogelijkheden onderzoeken om het aanbod van forensisch onderzoek te stroomlijnen. De Transitie Autoriteit Jeugd zal hiertoe in december starten en eind januari rapporteren. Lopende het onderzoek zal ik er vanuit mijn stelselverantwoordelijkheid zorg voor dragen dat het de continuïteit van het aanbod van forensisch medisch onderzoek geborgd is. Over de uitkomsten treed ik in overleg met de Minister van Veiligheid en Justitie en de VNG. Ik informeer uw Kamer bij de eerstvolgende voortgangsrapportage jeugdstelsel over de resultaten.

Ik ontraad daarom dit amendement.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl