34 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016

Nr. 91 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2016

Hierbij informeer ik u over het feit dat de Minister van Veiligheid en Justitie en ik het conceptwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet) heden voor internetconsultatie hebben aangeboden. De periode van internetconsultatie is 6 weken. U kunt dit conceptwetsvoorstel vinden via www.internetconsultatie.nl.

Het kabinet geeft met dit wetsvoorstel invulling aan het voornemen om de wetgeving rondom de berekening van de beslagvrije voet te vereenvoudigen, met als doel een betere bescherming van de beslagvrije voet.

Het conceptwetsvoorstel bevat de uitwerking van de hoofdlijnennotitie die ik op 23 december 2015 aan de Tweede Kamer heb gezonden (Kamerstuk 24 515, nr. 324). Gekozen is voor een sterk vereenvoudigd systeem voor de berekening van de beslagvrije voet dat nog maar in zeer beperkte mate afhankelijk is van informatieverstrekking door de schuldenaar. Daarmee wordt een belangrijk knelpunt in het huidige systeem opgelost.

Nadat de uitkomsten van de (internet)consultatie zijn verwerkt, wordt het wetsvoorstel via de ministerraad ter advisering aan de Afdeling advisering van de Raad van State aangeboden.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Naar boven