Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XV nr. 18

34 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016

Nr. 18 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN VAN WEYENBERG

Ontvangen 1 december 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Bijstand, Participatiewet, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5.000 (x € 1.000).

II

In artikel 99 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5.000 (x € 1.000).

Toelichting

De indieners van dit amendement vinden de groei van het aantal kinderen dat in armoede opgroeit zeer zorgwekkend. Deze kinderen hebben veel minder kansen om zichzelf te ontplooien en volwaardig mee te doen aan de maatschappij. Maatschappelijk betrokken organisaties hebben vaak een goed beeld van de problematiek, staan dicht bij de kinderen en komen soms makkelijker achter de voordeur. Deze organisaties kunnen een waardevolle bijdrage leveren om kinderen in armoede te helpen en hun sociale participatie te vergroten. Voor projecten die het lokale domein overstijgen en niet regio-gebonden zijn, is het echter niet eenvoudig om financiering te realiseren, terwijl ze wel heel doelmatig en effectief kunnen zijn.

Dit amendement regelt daarom dat de subsidieregeling ter stimulering van activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek wordt opgehoogd met 5 miljoen euro. Deze middelen worden toegevoegd aan de post Bijstand, Participatiewet, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening. De financiering wordt gedekt uit de post nominaal en onvoorzien.

Koşer Kaya Weyenberg