Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XV nr. 17

34 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016

Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DEKKEN EN YÜCEL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 161

Ontvangen 1 december 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Bijstand, Participatiewet, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.500 (x € 1.000).

II

In artikel 2 Bijstand, Participatiewet, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.500 (x € 1.000).

Toelichting

Indieners beogen in 2016 een extra bedrag van 2,5 miljoen euro te reserveren voor het Jeugdsportfonds. Deze middelen bestemt het Jeugdsportfonds aan sport voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen waarvan de ouders geen sportlidmaatschap kunnen betalen. Volgens recente cijfers zijn er tienduizenden kinderen die niet kunnen sporten. Indieners vinden het belangrijk dat ieder kind de mogelijkheid heeft om lid te worden van een sportverenging. Sport is voor kinderen van grote waarde. Sport draagt bij aan een goede gezondheid, een gezonde ontwikkeling en aan sociale vaardigheden. Met een extra bedrag van 2,5 miljoen euro kan het Jeugdsportfonds circa 25.000 meer kinderen aan een sportlidmaatschap helpen.

Het bedrag wordt toegevoegd aan de post subsidies binnen artikel 2. Dekking hiervoor wordt gevonden binnen de post opdrachten van artikel 2. Indieners willen dat op de begroting voor 2017 eenzelfde bedrag voor dit doel wordt gereserveerd.

Van Dekken Yücel


X Noot
1

Vervangen in verband met een wijziging in de toelichting.