Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XIII nr. 176

34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Nr. 176 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 september 2016

Hierbij informeer ik uw Kamer over de wijze waarop de financiering van het onderzoeksinstituut Holst Centre voor de komende jaren is geregeld en op welke wijze ik dit centrum ondersteun.

Op 5 september jl. heb ik samen met de provincie Noord-Brabant, het Boegbeeld van de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en TNO in aanwezigheid van de directie van Holst Centre en het Vlaamse instituut voor Micro-elektronica Imec een convenant getekend voor een eenmalige overbruggingsfinanciering voor Holst Centre voor 2017. Daarnaast zijn afspraken gemaakt tussen TNO, Imec en mijn ministerie over de structurele financiering uit publieke middelen voor Holst Centre, om zo de toekomst van dit veelbelovende publiek-private onderzoekscentrum veilig te stellen.

Financieringswijze

Na het aflopen van de financiering van Holst Centre uit FES-middelen dreigde een situatie te ontstaan waarin de begroting van Holst Centre sterk zou teruglopen ten opzichte van 2016, waardoor afslanking van de organisatie onvermijdelijk zou zijn. Gezamenlijk hebben bovenstaande partijen de afgelopen maanden € 6 miljoen extra middelen bijeengebracht om op korte termijn Holst Centre te helpen met de financiering voor 2017 (en deels ook 2018) en krimp van deze organisatie in 2017 te voorkomen. De provincie Noord-Brabant heeft hierbij € 2 miljoen bijgedragen, en het Ministerie van Economische Zaken (EZ) via de topsector HTSM € 1 miljoen en via TNO € 1,5 miljoen bovenop de geplande bijdragen voor 2017. EZ heeft separaat nog eens € 1,5 miljoen direct uit de EZ-begroting bijgedragen. Deze extra middelen zijn bedoeld voor 2017 en deels voor 2018, zodat in dezelfde tijd er binnen de EZ-middelen voor TNO stapsgewijs een extra inzet op Holst kan worden gedaan.

Voor de langere termijn – vanaf 2018 en verder – heb ik met TNO afspraken gemaakt over een extra inzet van middelen voor Holst Centre vanuit de EZ-subsidie aan TNO. Zo zal er met ingang van 2018 € 2 miljoen euro per jaar extra worden ingezet en met ingang van 2019 nog eens € 2 miljoen per jaar worden gemarkeerd voor Holst uit het TNO-programma. De begroting van dit instituut zal met deze bijdragen worden gehandhaafd rond de € 42 miljoen, waarbij bijna 50% berust op publieke financiering. De verwachting is dat de huidige onderzoeksprogramma’s van Holst hiermee kunnen worden voortgezet.

Holst Centre beschouw ik als een succesvolle publiek-private samenwerkingsvorm waarin ongeveer 60 industrie-partners – zowel mkb als multinationals – ruim de helft van de kosten financieren. De overige helft van de begroting berust op publieke middelen die voornamelijk ten laste van de EZ-begroting komen (TKI en TNO-subsidie) met daarnaast bijdragen uit Europees onderzoeksgeld en (in de jaren 2013–2016) van de provincie Noord-Brabant. Holst Centre is bovendien een goed voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking tussen het Nederlandse TNO en het Vlaamse instituut voor micro-elektronica Imec.

Deze partners hebben samen Stichting Holst Centre opgezet, waarbij zij elk hun eigen onderzoekers in dienst hebben, beide zelf hun budget en de contracten met industriële en academische partners beheren, maar met gezamenlijke inzet onderzoeksprogramma’s uitvoeren.

Achtergrond Holst Centre

Op de High Tech Campus in Eindhoven werken bij Holst Centre ruim 200 onderzoekers in een open innovatiesysteem aan doorbraaktechnologieën op basis van flexibele en ultra low power micro-elektronica. Het gaat hierbij met name om draadloze en ultradunne sensor technologie, te gebruiken in de gezondheidszorg en in de agro- & food-industrie. Daarnaast doet Holst Centre baanbrekend onderzoek naar flexibele en energie-efficiënte zonnecellen en werkt Holst aan een nieuwe generatie batterijen. Holst is daarmee duidelijk een topsector-doorsnijdend instituut en vele toepassingen van de technologie van Holst zijn denkbaar met de opkomst van het «Internet of Things».

Holst Centre is actief op zoek naar nieuwe product-marktcombinaties waarin zijn technologie kan worden ingezet en ziet daarbij grote mogelijkheden voor toepassingen van sensoren voor het monitoren van patiënten op afstand. De technologie van Holst kan zo een grote betekenis hebben voor het betaalbaar houden en het verlagen van de kosten van de zorg. In Agri & Food zijn toepassingen mogelijk om duurzame voedselproductie te bevorderen. Daarbij kunt u denken aan sensoren voor het monitoren van dierenwelzijn in de veehouderij om de voedselopbrengst te optimaliseren en sensoren in combinatie met OLED-verlichting om optimale groeicondities te realiseren in kassen.

Naast contracten met internationaal opererende technologiebedrijven is Holst Centre verbonden met het lokale mkb in de Brainport-regio. Zo is er een goede samenwerking met bedrijven als SPG-Prints in Boxmeer, VDL, COLORCNTRL en Sleep Company in Eindhoven. Ook genereert de samenwerking met Holst extra omzet voor het bedrijf Meyer Burger BV te Eindhoven en participeren lokale mkb-bedrijven Metafas, De Budelse en AME in de productie van een nieuw medicijnenverpakkingssysteem op basis van Holst-technologie. Het Holst-ecosysteem heeft bovendien buitenlandse investeerders, zoals het Zwitserse Rolic, aangetrokken om een engineering centre voor de productie van waterdichte folies voor geprinte elektronica op te zetten.

Tot dusver heeft Holst Centre tot de oprichting van drie spin-off bedrijven geleid. Kennisverspreiding vindt plaats via samenwerking met Nederlandse en Vlaamse technische universiteiten, waarbij 58 PhD en 370 masterstudenten tot dusver ondersteuning kregen. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij heeft daarnaast een overeenkomst met Holst Centre om intellectueel eigendom van Holst te benutten bij bedrijven in de regio.

De sterke internationale kennispositie van Holst Centre, de gestaag groeiende inbedding van dit centrum in de Brainport-regio en de grote kansen die ik zie voor toepassing van Holst-technologie bij het oplossen van diverse maatschappelijke uitdagingen, met op de achtergrond de groeiende «Internet of Things» economie, hebben mij doen besluiten deze publiek-private samenwerking te blijven ondersteunen. Hierbij past een stevige en stabiele inzet van middelen uit de EZ-begroting, zoals TKI en de subsidie aan TNO.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp