Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XII nr. 10

34 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 28 oktober 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 18 Scheepvaart en Havens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 125 (x € 1.000).

II

In artikel 18 Scheepvaart en Havens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 125 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement komt er € 125.000 beschikbaar voor het project «Elke vierde vrachtwagen synchromodaal». Dit project kan worden uitgevoerd door de voorlichtingsbureaus Binnenvaart, Shortsea en Railgoederenvervoer.

Door het stimuleren van spitsmijden en van verschuiving van goederenstromen in de regio met een focus op de extra inzet van shortsea, spoor en binnenvaart kan een bijdrage worden geleverd aan een goede concurrentiepositie voor Nederland, verduurzaming van de mobiliteit en vermindering van de files. Er is hiervoor voor elke regio meer inzicht nodig in goederenstromen om bijvoorbeeld de mogelijkheden te zien voor het bundelen van ladingpakketten. Door bedrijven op basis van deze analyses en met de inzet van maatwerk experts te verleiden en te begeleiden naar nieuwe logistieke concepten kunnen in de periode 2016–2018 jaarlijks tenminste 40.000 vrachtwagens extra van de weg gehouden worden. Tussen 2010 en 2014 is het in een vergelijkbaar project reeds gelukt om 40.000 vrachtwagenkilometers over te hevelen naar short sea en binnenvaart.

Indiener beseft dat voor een aanzienlijk deel van het wegtransport nog geen goed alternatief bestaat omdat bij spoor en binnenvaart de fijnmazige infrastructuur voor distributie ontbreekt en de zendgrootte een minimale omvang moet hebben. Daarom biedt synchromodaal – het zoeken van de meest efficiënte oplossing door te schakelen tussen de modaliteiten – uitgelezen kansen.

Mobiliteitsproblemen verschillen per regio. Daarom ligt een nationale coördinatie voor de hand, maar dienen vooral regionaal en op Provinciaal niveau oplossingen gevonden voor lokale problemen. Om de bestaande infrastructuur zo optimaal mogelijk te benutten is door het Rijk in samenwerking met de Provincies het project «beter benutten» opgezet. Het beter benutten van de alternatieven voor de weg past in de doelstelling, maar worden tot op heden niet concreet ingevuld. Met dit amendement wordt hier invulling aan gegeven.

Dit amendement regelt budget voor 2016 voor het project. Indiener beoogt dat het project ook wordt voortgezet in 2017 en 2018. Voor het project is € 250.000 per jaar nodig. Indiener beoogd dat de provincies 50% hiervan bijdragen. Dekking wordt gevonden binnen het budget voor de Topsector Logistiek dat staat op beleidsartikel 18

Dik-Faber