Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 108

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 108 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 mei 2016

Hierbij bied ik u de personeelsrapportage over 2015 aan1. Met deze rapportage kijkt Defensie terug op de gestelde personele doelen van het afgelopen kalenderjaar en de recente ontwikkelingen op personeelsgebied. In het derde deel van de rapportage ga ik in op de toezeggingen die ik uw Kamer heb gedaan.

De maatregelen uit de beleidsbrief 2011 en de nota In het belang van Nederland (IHBVN) hebben geleid tot een verkleining van het personeelsbestand bij Defensie. Eind 2015 sloot het personeelsbestand over het algemeen goed aan op het functiebestand zoals dat is vastgelegd in de numerus fixus. Er is nog een kleine mismatch in rangen en schalen tussen het functiebestand en het aanwezige personeel waarbij de onderbouw een licht personeelstekort en de bovenbouw een licht overschot laat zien. Daarnaast zijn er nog tekorten bij specifieke categorieën personeel, zoals technici, IT’ers en medici. De wervingscampagnes besteden hieraan speciale aandacht en dat loont. Zo is het wervingsresultaat voor vliegers, luchtverkeers- en gevechtsleiders en medici in 2015 toegenomen.

Naast deze positieve ontwikkelingen zijn er ook ontwikkelingen die zorgen baren. Zo kosten maatregelen om personeel uit de schaarstecategorieën te behouden geld. Voorbeelden hiervan zijn bindingspremies om uitstroom te voorkomen en (duurdere) inhuur indien er onvoldoende eigen personeel is. Ook de stijging van de gemiddelde leeftijd in de afgelopen jaren heeft het personeel duurder gemaakt. De huidige gemiddelde leeftijd ligt iets hoger dan in 2012. Dit heeft geen directe negatieve gevolgen voor de personele gereedheid maar wel een opdrijvend effect op de personeelsuitgaven.

Defensie richt zich op dit moment op een personeelsuitbreiding ter versterking van de basisgereedheid die in de begroting 2016 is aangekondigd. Tegelijkertijd moeten de personeelsuitgaven binnen de kaders worden gehouden. Het vergt de komende tijd dan ook veel aandacht om deze twee tegengestelde bewegingen goed op elkaar af te stemmen. In dit spanningsveld is blijvende aandacht noodzakelijk voor de instroom van personeel en het behoud van schaars personeel. Een toereikende vulling en kwaliteit van het personeelbestand hebben derhalve onze volle aandacht.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.