Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-VIII nr. 154

34 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016

Nr. 154 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2016

Op 2 juni jl. heeft de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mij verzocht uw Kamer te informeren over de planning van het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (MRvNS). Ik kan u hierover het volgende berichten.

In het voorjaar van 2016 heeft de openbare internetconsultatie voor het wetsvoorstel MRvNS plaatsgevonden en zijn er meerdere regiobijeenkomsten georganiseerd over dit wetsvoorstel. De hoogleraren van het Nederlands Centrum Voor Onderwijsrecht (NCOR) hebben op mijn verzoek in mei 2016 advies uitgebracht over het wetsvoorstel MRvNS.1 Op basis van de resultaten uit voorgaande is het wetsvoorstel MRvNS aangepast voordat het voor advies is aangeboden aan de Onderwijsraad.

Op 17 juni 2016 heeft de Onderwijsraad zijn advies over het wetsvoorstel MRvNS gepubliceerd.2 Naar aanleiding van het advies van de Onderwijsraad zal het wetsvoorstel MRvNS komende periode verder worden aangescherpt. Ik streef ernaar dat het wetsvoorstel begin 2017 aangeboden wordt bij de Tweede Kamer.

In navolging op een door uw Kamer aangenomen motie van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog, wordt momenteel onderzoek gedaan naar schoolkeuzemotieven van ouders in het primair en voortgezet onderwijs.3 De onderzoeksresultaten ontvangt uw Kamer na de zomer.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Te vinden op rijksoverheid.nl.

X Noot
2

Te vinden op Onderwijsraad.nl.

X Noot
3

Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 61.