Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-VI nr. 73

34 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 januari 2016

Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, het werkprogramma 2016 van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) aan1.

De Inspectie VenJ wil met haar toezicht bijdragen aan het continu verhogen van de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen, het signaleren van risico’s en het aanzetten van organisaties tot verbetering.

Het toezichtdomein van de Inspectie VenJ is breed en divers, van de nationale politie tot de Raad voor de Kinderbescherming en van de Immigratie- en Naturalisatiedienst tot het gevangeniswezen. Het domein wordt tevens geconfronteerd met actuele ontwikkelingen, zoals de hoge instroom van asielzoekers, en incidenten. De Inspectie is daarom selectief bij de keuzes voor toezicht: rekening houdend met de belangrijkste ontwikkelingen en risico’s kiest de Inspectie voor die thema’s waar de Inspectie zo effectief mogelijk kan bijdragen.

Voor de periode 2015–2017 heeft de Inspectie VenJ drie dominante thema’s geformuleerd. Deze thema’s geven richting aan het toezicht door de Inspectie in 2016 en dragen bij aan de onderlinge samenhang van haar activiteiten:

  • 1) de invloed van bezuinigingen en reorganisaties;

  • 2) de kwaliteit van de samenwerking in ketens en netwerken;

  • 3) de kansen en risico’s bij het opslaan en het delen van informatie.

Het werkprogramma is flexibel van opzet en vertegenwoordigt wat de Inspectie van plan is in 2016 te doen. Actuele ontwikkelingen en/of incidenten kunnen tot aanpassingen in de programmering leiden. Indien de actualiteit hierom vraagt, zal er herprioritering en herprogrammering plaatsvinden.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl