Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-V nr. F

34 300 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016

F VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 31 augustus 2016

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 15 juli 2016 een brief gestuurd aan de Minister van Buitenlandse Zaken inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de Kamer zijn gedaan. De Minister heeft op 29 augustus 2016 gereageerd.

De vaste commissies voor Europese Zaken1 en voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking2 brengen bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier voor dit verslag, Bergman

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken

Den Haag, 15 juli 2016

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 juli 2016 is verstreken. Daarbij treft u tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2017 verloopt. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vk5rhpe8c2bg&ministerie=vghyngkof7kc

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vk5rhq09ym6b&ministerie=vghyngkof7kc

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 26 augustus 2016 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is vestreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, A. Broekers-Knol

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 augustus 2016

Graag bied ik u hierbij de reactie aan op uw verzoek van 15 juli 2016 met kenmerk 159566.09u inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders

Overzicht van toezeggingen van de Minister van Buitenlandse Zaken aan uw Kamer:

Rappel tot 1 juli 2016

Toezegging Vergadering Parlementaire Assemblee en werklast EHRM (32 125 en 32 123 V) (T01191)

De Minister van Buitenlandse Zaken is voornemens om de Parlementaire Assemblee te bezoeken zodra de mogelijkheid zich voordoet.

Toezegging Toezending conceptversie richtlijn (22 112 / 31 544, CK) (T01237)

De richtlijn verkeert nog niet in de besluitvormende fase. Wanneer deze fase wordt bereikt, zal de concept-richtlijn aan uw Kamer worden toegezonden.

Toezegging Informeren over toetreding EU tot EVRM (33 877) (T01941)

Op 27 juni jl. is uw Kamer in de begeleidende brief van de Minister en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bij het verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 9 en 10 juni 2016 geïnformeerd over de laatste stand van zaken van de toetreding van de EU tot het EVRM (EK, vergaderjaar 2015–2016, 32 317, GP).

Toezegging Inzet regering voor transparantie tijdens het Nederlands EU-Voorzitterschap (34 139) (T02082)

Op 2 maart jl. is uw Kamer geïnformeerd over de beoogde inzet van de regering op het gebied van transparantie tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap. Uw Kamer zal na het zomerreces per brief een terugkoppeling ontvangen van deze inzet.

Toezegging Actieve inspanning t.a.v. bestrijding microplastics tijdens Nederlands EU-Voorzitterschap (34 139) (T02083)

De Kaderrichtlijn mariene strategie is sinds 17 juni 2008 van kracht. De EU-milieuministers hebben onder Nederlands Voorzitterschap tijdens de Milieuraad van 20 juni 2016 de Europese Commissie in paragraaf 14 van de Raadsconclusies ten aanzien van circulaire economie opgeroepen om in 2017 met krachtige maatregelen te komen voor minder emissies van macro-en microplastics naar het mariene milieu.

Toezegging Rechtsbescherming als basisvoorwaarde voor het al dan niet instemmen met TTIP (34 166) (T02124)

Op 22 september 2015 heeft een mondeling overleg over TTIP plaatsgevonden in uw Kamer. Tijdens dit overleg is de inzet van het kabinet mondeling toegelicht. Uw Kamer heeft op 6 oktober 2015 besloten dat de toezegging als openstaand wordt beschouwd zolang over het TTIP-verdrag wordt onderhandeld.

Vooruitblik tot 1 januari 2017

Toezegging Betrekken toegang tot limitédocumenten voor deskundigen in evaluatie (34 166) (T02267)

Uw Kamer zal hierover per brief na het zomerreces geïnformeerd worden.

Toezegging Evaluatie werkwijze Raad naar aanleiding van het arrest Access Info Europe (34 166) (T02269)

Uw Kamer zal hierover per brief na het zomerreces geïnformeerd worden.

Toezegging Inzet versterking rechtsstaat in Turkije in Raad van Europa (34 166) (T02271)

Zoals in de Geannoteerde Agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken («Gymnich») d.d. 2-3 september 2016 is vermeld, zal de Raad van Ministers van de Raad van Europa, mede op verzoek van Nederland, op 7 september a.s. bijeenkomen om te spreken over de situatie in Turkije, inclusief de ontwikkeling van de rechtsstaat aldaar. Daarnaast heeft Nederland in Raad van Europa-verband een oproep aan het European Committee for the Prevention of Torture gedaan om een bezoek te brengen aan Turkije, zoals gemeld aan uw Kamer in de brief van 23 juli inzake additionele vragen Schriftelijk Overleg Raad Algemene Zaken van 24 en 25 juli 2016.

Toezegging Top over de toekomst van de Raad van Europa (34 166) (T02273)

Nederland is bereid bij te dragen aan een top over de toekomst van de Raad van Europa, wanneer deze wordt georganiseerd.

Toezegging Nadere informatie over CBRN-dreiging (33 694) (T02305)

Uw Kamer zal na het zomerreces per brief geïnformeerd worden over de stand van zaken van internationale samenwerking en initiatieven op het gebied van CBRN-terrorismedreiging.


X Noot
1

Samenstelling Europese Zaken:

Kox (SP), Duthler (VVD), Elzinga (SP) (voorzitter), Ten Hoeve (OSF), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), Schaap (VVD), Strik (GL), Backer (D66), Faber-van de Klashorst (PVV), Martens (CDA), Popken (PVV), Van Kappen (VVD), Postema (PvdA), Schrijver (PvdA) (vice-voorzitter), Van Apeldoorn (SP), Van Dijk (SGP), Knapen (CDA), Markuszower (PVV), Oomen-Ruijten (CDA), Van Rooijen (50PLUS), Schaper (D66), Stienen (D66), Van de Ven (VVD), Vreeman (PvdA), Krikke (VVD).

X Noot
2

Samenstelling Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking:

Kox (SP) (vice-voorzitter), Elzinga (SP), Ten Hoeve (OSF), Van Kappen (VVD), Kuiper (CU), Schaap (VVD) (vice-voorzitter), Strik (GL), Knip (VVD), Barth (PvdA), Faber-van de Klashorst (PVV), De Graaf (D66), De Grave (VVD), Hoekstra (CDA), Martens (CDA), Schrijver (PvdA) (voorzitter), Van Apeldoorn (SP), Van Dijk (SGP), Lintmeijer (GL), Knapen (CDA), Markuszower (PVV), Van Rij (CDA), Van Rooijen (50PLUS), Schaper (D66), Stienen (D66), Teunissen (PvdD), Vreeman (PvdA), Van Weerdenburg (PVV).