Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-V nr. E

34 300 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016

E VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 28 april 2016

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 8 maart 2016 een brief gestuurd aan de Minister van Buitenlandse Zaken inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de Kamer zijn gedaan. De Minister heeft op 26 april 2016 gereageerd.

De vaste commissies voor Europese Zaken1 en voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking2 brengen bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier voor dit verslag, Bergman

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken

Den Haag, 8 maart 2016

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 januari 2016 is verstreken. Daarbij treft u tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2016 verloopt. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vk26ck723rjx&ministerie=vghyngkof7kc

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vk26df40l3eo&ministerie=vghyngkof7kc

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 29 april 2016 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is verstreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, A. Broekers-Knol

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 april 2016

Graag bied ik u hierbij de reactie aan op uw verzoek van 8 maart 2016 met kenmerk 158878 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders

Overzicht van toezeggingen van de Minister van Buitenlandse Zaken aan uw Kamer:

Rappel tot 1 januari 2016

Toezegging Vergadering Parlementaire Assemblee en werklast EHRM (32.125 en 32.123 V) (T01191)

De Minister van Buitenlandse Zaken is voornemens om de Parlementaire Assemblee te bezoeken zodra de mogelijkheid zich voordoet.

Toezegging Toezending conceptversie richtlijn (22.112 / 31.544, CK) (T01237)

Het Luxemburgse Voorzitterschap heeft in de Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken van 7 december 2015 verslag gedaan van de voortgang. Er is opnieuw technische voortgang geboekt, maar de richtlijn verkeert nog niet in de besluitvormende fase. Wanneer deze fase wordt bereikt, zal de concept-richtlijn aan uw Kamer worden toegezonden.

Toezegging Informeren over toetreding EU tot EVRM (33.877) (T01941)

Nederland heeft in de JBZ-Raad van 9 oktober 2015 aangegeven tijdens het Nederlands EU-Voorzitterschap een actieve bijdrage te willen leveren aan het vinden van oplossingen voor de bezwaren die het Hof van Justitie in het advies over het concept-toetredingsakkoord naar voren heeft gebracht. De besprekingen zijn hervat. Inzet is om tijdens de JBZ-Raad van 9 juni 2016 een inventarisatie te maken van de geboekte vooruitgang. Uw Kamer wordt over de uitkomst hiervan geïnformeerd.

Toezegging Rechtsbescherming als basisvoorwaarde voor het al dan niet instemmen met TTIP (34.166) (T02124)

Op 22 september 2015 heeft een mondeling overleg over TTIP plaatsgevonden in uw Kamer. Tijdens dit overleg is de inzet van het kabinet mondeling toegelicht. Uw Kamer heeft op 6 oktober 2015 besloten dat de toezegging als openstaand wordt beschouwd zolang over het TTIP-verdrag wordt onderhandeld. De onderhandelingen over TTIP zijn nog gaande. De prognose van de termijn waarop deze toezegging wordt nagekomen, is daarmee het moment dat de onderhandelingen over het TTIP-verdrag zijn afgerond.

Rappel tot 1 juli 2016

Toezegging Inspanningen regering t.a.v. afronding Kaderrichtlijn mariene strategie tijdens het Nederlands EU-Voorzitterschap (34.139) (T02083)

De Kaderrichtlijn mariene strategie is sinds 17 juni 2008 van kracht. Het kabinet spant zich actief in om de discussie over microplastics te voeren in aanloop naar de Milieuraad op 20 juni. Na de Milieuraad wordt uw Kamer geïnformeerd over de uitkomsten.


X Noot
1

Samenstelling Europese Zaken: Kox (SP), Duthler (VVD), Elzinga (SP), (voorzitter), Ten Hoeve (OSF), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), Schaap (VVD), Strik (GL), Backer (D66), Faber-van de Klashorst (PVV), Martens (CDA), Popken (PVV), Swagerman (VVD), Postema (PvdA), Schrijver (PvdA), (vicevoorzitter), Van Apeldoorn (SP), Van Dijk (SGP), Knapen (CDA), Markuszower (PVV), Oomen-Ruijten (CDA), Van Rooijen (50PLUS), Schaper (D66), Stienen (D66), Van de Ven (VVD) en Vreeman (PvdA).

X Noot
2

Samenstelling Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking: Kox (SP), (vicevoorzitter), Elzinga (SP), Ten Hoeve (OSF), Van Kappen (VVD), Kuiper (CU), Schaap (VVD), (vicevoorzitter), Strik (GL), Knip (VVD), Barth (PvdA), Faber-van de Klashorst (PVV), De Graaf (D66), De Grave (VVD), Hoekstra (CDA), Martens (CDA), Schrijver (PvdA), (voorzitter), Van Apeldoorn (SP), Van Dijk (SGP), Lintmeijer (GL), Knapen (CDA), Markuszower (PVV), Van Rij (CDA), Van Rooijen (50PLUS), Schaper (D66), Stienen (D66), Teunissen (PvdD), Vreeman (PvdA) en Van Weerdenburg (PVV).