Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-V nr. A

34 300 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016

A VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 22 september 2015

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 14 juli 2015 een brief gestuurd aan de Minister van Buitenlandse Zaken inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de Kamer zijn gedaan.

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft op 18 september 2015 gereageerd.

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking1 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, Gradenwitz

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken

Den Haag, 14 juli 2015

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 juli 2015 is verstreken. Daarbij treft u tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2016 verloopt. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:

Rappel: http://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vjvfmk8rysra&ministerie=vghyngkof7kc

Vooruitblik: http://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vjvfmkudaje9&ministerie=vghyngkof7kc

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 18 september 2015 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is vestreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, A. Broekers-Knol

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 september 2015

Graag bied ik u hierbij de reactie aan op uw verzoek van 14 juli 2015 met kenmerk 157591.08u inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders

Overzicht van toezeggingen van de Minister van Buitenlandse Zaken aan uw Kamer:

Rappel tot 1 juli 2015

Toezegging Vergadering Parlementaire Assemblee en werklast EHRM (32 125, 32 123) (T01191)

De Minister van Buitenlandse Zaken is voornemens om de Parlementaire Assemblee te bezoeken zodra de mogelijkheid zich voordoet.

Toezegging Toezending conceptversie richtlijn (22 112 / 31 544, CK) (T01237)

Het Letse voorzitterschap heeft in de Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken van 18 juni 2015 verslag gedaan van de voortgang. Er is technische voortgang geboekt, maar voor een overeenkomst lijkt nog veel werk te moeten worden verricht. Indien de richtlijn in de besluitvormende fase terechtkomt, zal deze aan uw Kamer worden toegezonden.

Toezegging Overzicht belemmeringen grensoverschrijdende arbeid en maatregelen (33 877) (T01907)

Aan deze toezegging is voldaan door middel van de Kamerbrief inzake Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en arbeid, die uw Kamer op 17 juli 2015 is toegegaan. In deze brief is uw Kamer geïnformeerd over diverse moties en toezeggingen op het gebied van grensoverschrijdende economie en arbeid (o.a. moties Schouten c.s. en Schouten/Mulder).

Toezegging Informeren over toetreding EU tot EVRM (33 877) (T01941)

In de letter of intent, die de Commissie op 9 september presenteerde in de aanloop naar de State of the Union, noemt de Commissie de opvolging van het advies van het EU-Hof over de toetreding van de EU tot het EVRM als een van de vier prioriteiten op het gebied van Justitie en Fundamentele Rechten. De Europese Commissie heeft nog geen voorstellen tot mogelijke vervolgstappen gedaan. Verwachting is dat die in de loop van het Luxemburgse Voorzitterschap komen, als ook meer duidelijkheid bestaat over de positie van de nieuwe Britse regering op dit punt. Wanneer meer bekend is over de aanpak van de Commissie zult u hierover nader worden geïnformeerd.

Toezegging Initiatieven regering grensoverschrijdende samenwerking (34 139) (T02084)

Aan deze toezegging is voldaan door middel van de Kamerbrief inzake Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en arbeid, die uw Kamer op 17 juli 2015 is toegegaan.

Vooruitblik tot 1 januari 2016

Toezegging Procedure terrorismelijsten (33 694) (T02113)

In het openbare «protocol totstandkoming en beëindiging van bevriezingsmaatregelen terrorisme» (ofwel het «bevriezingsprotocol») staat de mogelijkheid om als persoon en/of organisatie van de Europese terrorismelijst af te komen expliciet beschreven (zie paragraaf 4.2). Daarmee wordt deze toezegging als voldaan beschouwd.

Toezegging Erkenning Palestijnse staat (33 694) (T02114)

Het kabinet wil een constructieve rol spelen in het Midden-Oosten Vredesproces (MOVP). Erkenning is een krachtig instrument, dat maar één keer kan worden ingezet. Het kabinet wil erkennen op een strategisch moment, wanneer het effectief, reëel en opportuun is in het kader van de onderhandelingen. Deze lijn sluit aan bij de stemming in veel EU-lidstaten. Nederland kan deze discussie beïnvloeden en daarmee het maximale effect van dit instrument bereiken. Erkenning is vooral effectief wanneer zoveel mogelijk EU-lidstaten gezamenlijk ertoe overgaan. Symbolische erkenning levert geen zichtbare verbeteringen op voor Palestijnen of MOVP. De Nederlandse koers biedt ruimte om een positieve bijdrage aan het MOVP te leveren, bilateraal en via de EU.

Sinds het mondeling overleg van afgelopen maart is de situatie niet veranderd. In het Vredesproces hebben zich geen ontwikkelingen voorgedaan die aanleiding zijn geweest voor Nederland of andere EU-lidstaten om over te gaan tot erkenning. Er zijn geen andere EU-lidstaten overgegaan tot erkenning.

Toezegging Visie regering consultatie Europese Commissie inzake Vogel- en Habitatrichtlijn (34 166) (T02122)

Aan deze toezegging is voldaan door middel van de Kamerbrief inzake Toezegging Visie regering consultatie Europese Commissie inzake Vogel- en Habitatrichtlijn die uw Kamer op 11 september 2015 is toegegaan.

Toezegging Toezending uitkomsten onderzoek parallelle gemeenschappen in Nederland (34 166) (T02123)

Aan deze toezegging is voldaan door middel van de Kamerbrief inzake Rapport Turkse Islam die op 12 augustus 2015 door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan uw Kamer is gestuurd.

Toezegging Rechtsbescherming als basisvoorwaarde voor het al dan niet instemmen met TTIP (34 166) (T02124)

Op 22 september zal een debat over TTIP plaatsvinden in uw Kamer, waarop de inzet van het kabinet mondeling toegelicht zal worden. Daarmee wordt deze toezegging als afgedaan beschouwd.


X Noot
1

Samenstelling:

Kox (SP) (vice-voorzitter), Elzinga (SP), Ten Hoeve (OSF), Van Kappen (VVD), Kuiper (CU), Schaap (VVD) (vicevoorzitter), Strik (GL), Knip (VVD), Barth (PvdA), Faber-van de Klashorst (PVV), De Graaf (D66), De Grave (VVD), Hoekstra (CDA), Martens (CDA), Schrijver (PvdA) (voorzitter), Van Apeldoorn (SP), Van Dijk (SGP), Lintmeijer (GL), Knapen (CDA), Markuszower (PVV), Van Rij (CDA), Van Rooijen (50PLUS), Schaper (D66), Stienen (D66), Teunissen (PvdD), Vreeman (PvdA), Van Weerdenburg (PVV)