34 300 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016

B BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 oktober 2015

In de Slotverklaring van de Miniconferentie over de nieuwe staatkundige structuur van Bonaire, Sint Eustatius en Saba op 10 en 11 november 2006 is vastgelegd dat vijf jaar na de transitie de uitwerking van deze nieuwe staatkundige structuur wordt geëvalueerd door Nederland en de drie eilanden gezamenlijk.

Zoals vermeld in mijn brief van 19 juni 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 33 750 IV, nr. 45) zou de evaluatieopdracht worden uitgevoerd door een onafhankelijke evaluatiecommissie. De daartoe ingestelde commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland heeft heden haar resultaten gepresenteerd. Hierbij doe ik u het rapport van de commissie1 en de daarbij behorende onderzoeksrapporten2 toekomen.

Bij mijn brief van 19 juni 2014 heb ik uw Kamer tevens geïnformeerd dat de besluitvorming na de evaluatie zijn beslag krijgt in een, na overleg met elk van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, op te stellen kabinetsstandpunt waarvan een uitvoeringsplan onderdeel is. Met uw Kamer heb ik tijdens de begrotingsbehandeling van hoofdstuk IV op donderdag 8 oktober jl. gewisseld dat het kabinetstandpunt, dat ook ingaat op de uitkomsten van het onderzoek BES-fonds, zodanig tijdig beschikbaar komt dat het in ieder geval voor het zomerreces in uw Kamer behandeld kan worden.

Tenslotte, wil ik de Commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland danken voor haar werkzaamheden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 158061.

X Noot
2

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 158061.

Naar boven