Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-IV nr. 1

34 300 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

15 september 2015

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren en dat de inrichting van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het BES-fonds moet geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van BES-fonds voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vastgestelde begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2016
(Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

107.537

257.466

36.475

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Waarborgfunctie

70.252

70.252

4.857

2

Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

0

0

0

4

Bevorderen sociaal-economische structuur

14.559

14.559

3.213

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

0

149.929

28.405

         
 

Niet-beleidsartikel

     

3

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

6

Apparaat

21.466

21.466

0

7

Nominaal en onvoorzien

1.260

1.260

0

Vastgestelde begrotingsstaat van BES-fonds voor het jaar 2016
(Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

33.409

33.409

33.409

         
 

Beleidsartikelen

     

1

BES-Fonds

33.409

33.409

33.409

Geraamde uitgaven verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1.000) Koninkrijksrelaties (IV)

Geraamde uitgaven verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1.000) Koninkrijksrelaties (IV)

Geraamde ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1.000) Koninkrijksrelaties (IV)

Geraamde ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1.000) Koninkrijksrelaties (IV)