34 300 I Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2016

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Aangeboden 15 september 2015

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Vastgestelde begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2016 (bedragen x € 1.000)
   

(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

40.584

40.584

nihil

         
 

Niet-beleidsartikelen

40.584

40.584

nihil

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

7.804

7.804

nihil

2

Functionele uitgaven van de Koning

27.076

27.076

nihil

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.704

5.704

nihil

Geraamde uitgaven verdeeld over de niet-beleidsartikelen

Geraamde uitgaven begroting van de Koning 2016 Totaal 40.584 (bedragen x € 1.000)

Geraamde uitgaven begroting van de Koning 2016 Totaal 40.584 (bedragen x € 1.000)

De geraamde ontvangsten op de drie artikelen zijn nihil.

Naar boven