Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201634300 nr. E

34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

E MOTIE VAN HET LID BARTH C.S.

Voorgesteld 13 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de werkloosheid in Nederland volgens ramingen van het CPB in 2016 zal dalen naar 6,7 procent van de beroepsbevolking;

overwegende, dat de werkloosheid onder ouderen en allochtonen naar verwachting tegen die trend in zal blijven oplopen;

overwegende, dat de werkgeverslasten die gepaard gaan met het in dienst nemen of hebben van ouderen relatief hoog zijn;

overwegende, dat in CAO’s niet zelden sprake is van bepalingen die het in dienst nemen of hebben van ouderen kunnen bemoeilijken, zoals leeftijdsafhankelijke arrangementen;

van mening, dat het ongewenst is dat groepen Nederlanders door discriminatie blijvend de aansluiting met de arbeidsmarkt missen, en daarmee kansen ontnomen worden op ontplooiing, economische voorspoed en het leveren van een zinvolle bijdrage aan de samenleving;

verzoekt de regering om in overleg met sociale partners mogelijkheden in kaart te brengen om de arbeidsparticipatie van ouderen en allochtonen te verhogen en het resultaat uiterlijk 1 januari 2017 te overleggen aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Barth

Hermans

Postema

Beuving

Van de Ven

Huijbregts-Schiedon