Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-B nr. 4

34 300 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2016

34 300 C Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2016

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 september 2015

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2015 ter informatie1. De circulaires zijn op www.rijksoverheid.nl geplaatst en informeren gemeenten en provincies over de uitkeringen 2015 en verder.

De circulaires hebben geen bindende werking, maar beogen de decentrale overheden tijdig van de meest actuele informatie te voorzien.

In het algemeen geldt voor de informatie uit de circulaires het voorbehoud van parlementaire besluitvorming. Dat geldt dit jaar uiteraard ook.

De circulaire gemeentefonds bevat de invulling van mijn toezegging2 om het nadelig effect van het gebruik van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen in het gemeentefonds voor gemeenten met studentenflats en/of zorginstellingen verder te verkleinen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

In het Algemeen Overleg over de eerste fase van het groot onderhoud gemeentefonds op 4 september 2014.