Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-A nr. 96

34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 96 MOTIE VAN HET LID BELHAJ

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het aantal verkeersdoden het afgelopen jaar voor het eerst sinds jaren weer is gestegen;

van mening dat alles op alles gezet moet worden om de streefcijfers van maximaal 500 verkeersdoden en 10.000 verkeersgewonden in 2020 te halen;

verzoekt de regering om Noord-Nederland aan te wijzen als proeftuin voor verkeersveiligheidsmaatregelen zoals deze genoemd zijn in het SWOV-apport Opschakelen en de Kamer halfjaarlijks, voorafgaand aan de AO's Verkeersveiligheid, over de voortgang en resultaten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj