Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-A nr. 76

34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 76 MOTIE VAN HET LID VISSER C.S.

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de verruiming van de sluizen bij Kornwerderzand een belangrijke bijdrage kan leveren aan de regionale economie;

overwegende dat het Rijk ruimtelijke inpassing mogelijk heeft gemaakt bij de renovatie van de Afsluitdijk;

overwegende dat het een regionaal project is waarvoor landelijke subsidie wordt gevraagd;

overwegende dat binnen het Deltafonds ruimte is voor «meekoppelkansen» die ook voor economische versterking ingezet zouden kunnen worden;

verzoekt de regering, binnen het Deltafonds, onder de noemer «meekoppelkansen» na te gaan of het mogelijk is om, naast de regionale bijdrage, een landelijke bijdrage aan het regionale project Sluizen Kornwerderzand te leveren;

verzoekt de regering voorts, de Kamer hierover voor het MIRT-overleg 2017 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser

Jacobi

Aukje de Vries

Monasch

Van Helvert

Bruins