34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juni 2016

Bijgaand ontvangt u de 1e Publieksrapportage Rijkswegennet van 20161.

Deze rapportage bevat jaarcijfers per april 2016 over het gebruik, de filezwaarte, de filetop-10 en het reistijdverlies. Het toont de ontwikkeling ten opzichte van eind december 2015. Daarnaast krijgen openstellingen en werkzaamheden van Rijkswaterstaat gericht op het verbeteren van de doorstroming op het rijkswegennet en de hinder die dat veroorzaakt aandacht. Daarbij wordt nader ingegaan op de eerste effecten van de openstelling van de A4 tussen Delft en Schiedam. Elke publieksrapportage bevat specifieke thema’s. Deze keer zijn dat de winterperiode, de verkeersveiligheid, de beleving van de weggebruiker, 130 km per uur- verhoging snelheidslimiet en het inhaalverbod vrachtverkeer.

Belangrijkste bevindingen in deze rapportage

Deze rapportage schetst met name de ontwikkeling van de doorstroming per april 2016. Ten opzichte van eind december 2015 is:

  • het aantal afgelegde kilometers per jaar met 1,0 procent toegenomen tot 68,5 miljard voertuigkilometers. De meerjarige trend blijft hiermee licht stijgend. De groei vindt plaats zowel in de Randstad als daarbuiten.

  • de jaarfilezwaarte met 3,0 procent gestegen naar 10,5 miljoen kilometerminuten. De belangrijkste file-oorzaak blijft hoge intensiteit (reguliere spitsfiles), gevolgd door ongevallen en incidenten.

  • de A20 bij Rotterdam tussen Crooswijk en het Terbregseplein net als de vorige periode nummer 1 in de filetop-10. De meeste filetop-locaties bevinden zich in de Randstad. De A13 is uit de filetop-10 verdwenen.

  • het aantal uren dat alle weggebruikers gezamenlijk extra hebben moeten reizen, onder andere doordat ze in de file stonden, gestegen met 3,6 procent. Hiermee komt het reistijdverlies per april 2016 op 57,6 miljoen uur op jaarbasis. Op diverse locaties neemt de vertraging toe of verschuift deze stroomopwaarts of -afwaarts. Op de A13 wordt reistijdwinst geboekt.

Er zijn in het eerste trimester van 2016 geen nieuwe wegdelen opengesteld. De openstelling van de A4 eind 2015 leidt tot een reistijdwinst op de A13 van gemiddeld 9 minuten in de spitsperiode.

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen vier maanden verder gewerkt aan een aantal grote projecten, zoals de corridor Schiphol – Amsterdam – Almere, de Velsertunnel en de tunneltraverse in Maastricht. Het aandeel files door werkzaamheden bedroeg 3,1 procent en is daarmee iets lager dan in de voorgaande periode. Rijkswaterstaat blijft hiermee onder de norm van 10 procent, zoals afgesproken met de Tweede Kamer (in 2006).

In het tweede trimester van 2016 staan de openstelling van de verbreding van de N50 tussen Ens en Emmeloord en van de verbreding van de A12 tussen Ede en Grijsoord gepland.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven