34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 april 2016

Zoals gebruikelijk zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ook dit voorjaar de Voortgangsrapportage van de tracéwetplichtige projecten toe1. Deze rapportage geeft het overzicht over de periode van 1 juli tot en met 31 december 2015.

Ze bestaat uit een tekstgedeelte en uit tabellen. Het tekstgedeelte gaat in op de bereikte resultaten.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven