34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 maart 2016

Zoals gemeld in antwoord op vragen van het lid Visser1 ben ik een onderzoek gestart naar de doorstroming op de opengestelde A4 bij Leiden. In december 2015 is hiertoe ook een motie van de leden Visser en Hoogland2 aangenomen. Met deze brief informeer ik u over de resultaten van het onderzoek.

In het voorjaar van 2015 is de A4 Burgerveen Leiden opgeleverd in zijn definitieve configuratie met een hoofdrijbaan (2 rijstroken) en een parallelbaan (1 rijstrook en weefvakken). Naar aanleiding van de filevorming op dit deel van de A4 bij Leiden heb ik Rijkswaterstaat gevraagd onderzoek en daarbij de weggebruikers en omwonenden te betrekken. Doel van het onderzoek was de doorstroming te verbeteren met kleinschalige en snel uit te voeren benuttingsmaatregelen.

Naast alle beschikbare gegevens is een online enquête uitgevoerd onder de weggebruikers en omwonenden. Een groot deel van hen beoordeelt de situatie in 2015 en de bereikte verbetering positief (met een score van redelijk goed tot zeer goed). In panelgesprekken hebben weggebruikers en omwonenden meegedacht over mogelijke oplossingen voor de verbetering van de doorstroming. Op basis hiervan heeft Rijkswaterstaat een set van verbetermaatregelen voorgesteld om meer rust in het verkeersbeeld te creëren.

Deze set maatregelen betreft aanpassing bebording, markering, e.d. en een beperkte verschuiving van de afstreping van 3 naar 2 stroken op de hoofdrijbaan van Amsterdam naar Den Haag. Ik streef ernaar deze maatregelen zoveel mogelijk in 2016 te effectueren. De genoemde verschuiving van de afstreping kan pas worden gerealiseerd nadat een omgevingsvergunning is verkregen. Daarom kan deze maatregel niet eerder dan in 2017 gerealiseerd worden.

De maatregelen geven een lichte verbetering van de verkeersafwikkeling en een vermindering van de kleine verkeersongevallen. Het traject ligt op een drukke verbindingsroute binnen de Randstad. De kans op filevorming blijft daarom groter dan gemiddeld.

Recent is in de media aandacht geweest voor filevorming en de verkeersveiligheid op de parallelstructuur van de A4 bij Leiden.

Sinds de verbreding van de A4 is het aantal voertuigkilometers op dit traject flink gestegen en de filezwaarte is met circa 53% afgenomen in vergelijking met de situatie in 2011 met 2x2 rijstroken (Leidschendam–Hoogmade). Mede omdat in de afgelopen periode veel ernstige fileknelpunten aangepakt zijn, staat het traject A4 Burgerveen Leiden relatief hoog in de file-top.

Het aantal ongevallen op dit wegvak is in 2015 hoger geweest dan een jaar eerder. Het betreft in veel gevallen zogenaamde kop-staart aanrijdingen. De verbetermaatregelen beogen onder meer het aantal plotselinge strookwisselingen te verminderen. Dit zal ook de kans op dergelijke aanrijdingen verkleinen.

Hiermee hoop ik u voldoende geïnformeerd te hebben.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 2564

X Noot
2

Kamerstuk 34 300 A, nr. 25

Naar boven