Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300 nr. 76

34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juli 2016

Hierbij stuur ik u het advies van de Studiegroep Duurzame Groei, dat ik in antwoord op de adviesaanvraag van 11 december 2015 heb ontvangen1.

Naar aanleiding van de motie Nijboer/Harbers2 werd de Studiegroep Duurzame Groei ten behoeve van de volgende kabinetsperiode verzocht om, naast en analoog aan de onafhankelijke Studiegroep Begrotingsruimte, advies uit te brengen over versterking van het verdienvermogen ten behoeve van werkgelegenheid en duurzame welvaartsgroei. De Studiegroep werd daarbij gevraagd om met een dwarsdoorsnijdende blik concrete beleidsopties in kaart te brengen over de volle breedte van het overheidsbeleid en daarbij ook concrete structurele hervormingsvarianten uit te werken.

Het kabinet legt de overwegingen en aanbevelingen van de Studiegroep Duurzame Groei zonder nadere standpuntbepaling aan u voor.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 34 300, nr. 54