34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juni 2016

Hierbij zend ik u het overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze door uw Kamer worden behandeld met het oog op inwerkingtreding voor of per 1 januari 2017 of in de eerste helft van 20171.

In de laatste kolom van het overzicht is ook de reden van spoedeisendheid vermeld.

Daarnaast treft u een lijst aan met spoedeisende wetsvoorstellen die nog niet zijn ingediend2. Indiening is spoedig te verwachten. Door ook deze voorstellen in een overzicht op te nemen, wordt een volledig beeld gegeven van de voorstellen die voor het kabinet spoed hebben.

Zoals in eerdere brieven inzake de spoedeisende wetsvoorstellen is aangegeven, is bij dit overzicht zoveel mogelijk rekening gehouden met de termijn die de Wet raadgevend referendum (Wrr) stelt voor inwerkingtreding van referendabele wetten. Daarbij betreft het enerzijds voorstellen waarbij artikel 8 Wrr van toepassing is en waarbij de termijn van acht weken in acht moet worden genomen voordat een wet in werking kan treden en anderzijds betreft het voorstellen waarbij de Wrr niet van toepassing is dan wel een beroep wordt gedaan op artikel 12 Wrr.

Een brief met de bijlagen spoedeisende wetsvoorstellen 3 juni 2016 is ook aan de voorzitter van de Eerste Kamer gezonden. Daarom treft u ook voorstellen op het overzicht aan die al door uw Kamer zijn aanvaard.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven