34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 27 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Voorgesteld 17 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vrijwel alle internationale veiligheidsanalyses nog steeds uitwijzen dat de ambities, het voortzettingsvermogen en het bijbehorende budget van de Nederlandse krijgsmacht nopen tot een structurele herijking;

overwegende dat de regering heeft aangegeven te willen inzetten op een positieve trendbreuk ten aanzien van het Defensiebudget voor de middellange termijn;

overwegende dat de regering een stap heeft gezet door in 2016 extra geld uit te trekken en hierbij prioriteit te geven aan de versterking van de basisgereedheid van de krijgsmacht;

verzoekt de regering, werk te maken van de eerder geschetste vervolgstappen in het kader van het meerjarig perspectief, te weten:

  • het verder versterken van de basisgereedheid;

  • de versterking van de ondersteunende operationele eenheden;

  • een gerichte kwantitatieve en kwalitatieve versterking van gevechtseenheden;

  • de vervanging van wapensystemen;

verzoekt de regering, met andere woorden, om de uitvoering van de motie-Van der Staaij (34 000, nr. 23) met kracht voort te zetten, zodat het niveau van Defensiebestedingen in overeenstemming wordt gebracht met het ambitieniveau van Defensie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Zijlstra

Van Haersma Buma

Slob

Wilders

Van Vliet

Van Klaveren

Klein

Krol

Houwers

Naar boven