34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 24 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S.

Voorgesteld 17 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de rechtbank heeft gevonnist dat Nederland de broeikasgassenuitstoot in 2020 met 25% dient te reduceren ten opzichte van 1990;

constaterende dat ECN en het Planbureau voor de Leefomgeving aangeven dat 25% reductie in 2020 onhaalbaar is als het nemen van maatregelen een jaar wordt uitgesteld;

verzoekt de regering, in het jaar 2016 te starten met de uitvoering van aanvullende maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Slob

Pechtold

Thieme

Naar boven