Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300 nr. 22

34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN SLOB EN SAMSOM

Voorgesteld 17 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet herziening gerechtelijke kaart op 1 januari 2013 in werking is getreden;

overwegende dat op 28 september aanstaande het Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015–2020 vastgesteld zal worden;

van mening dat een goed onderbouwd besluit over de inkrimping en locatie van rechtbanken pas mogelijk is als:

  • er meer inzicht is in de gevolgen van de eerdere reorganisatie na de herziening van de gerechtelijke kaart en in de voortgang van het grote automatiseringstraject;

  • de gevolgen voor de zeven regio's duidelijk zijn;

  • lokale overheden tijd en ruimte hebben gekregen voor het ontwikkelen van alternatieve plannen;

verzoekt de regering, in overleg te treden met de Raad voor de Rechtspraak over de besluitvorming en de Raad te verzoeken om, met inachtneming van het voorgaande, geen onomkeerbare stappen te zetten en de Kamer voorafgaande aan de begrotingsbehandeling van het Ministerie van V & J te rapporteren over de uitvoering van deze motie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

Samsom