34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 20 MOTIE VAN HET LID SLOB C.S.

Voorgesteld 17 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veel huishoudens er in 2016 op vooruit gaan;

constaterende dat volgens het Nibud de inkomenspositie van chronisch zieken en gehandicapten hierbij achterblijft;

verzoekt de regering, met voorstellen te komen om chronisch zieken en gehandicapten alsmede ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen financieel tegemoet te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

Van Haersma Buma

Van der Staaij

Naar boven