Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934293 nr. 49

34 293 Renovatie Binnenhof

Nr. 49 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 december 2018

Op 10 december jl. heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken mij verzocht om voorafgaand aan het AO Rijksvastgoed op 12 december a.s. de stand van zaken weer te geven rondom de renovatie van het Binnenhof. In reactie hierop kan ik u het volgende mededelen. Zoals toegezegd aan de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg op 23 mei 2018 (Kamerstuk 34 293, nr. 35) en bekrachtigd door de motie Middendorp (Kamerstuk 34 293, nr. 41), wordt u twee keer per jaar door middel van een rapportage geïnformeerd over de stand van zaken van de renovatie van het Binnenhofcomplex. Ik voer nog overleg over enige onderdelen van het voorontwerp. Zo spoedig mogelijk daarna zend ik u de tweede voortgangsrapportage.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops