Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634292 nr. 11

34 292 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34)

Nr. 11 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 7 maart 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel II vervalt in artikel 121, tweede lid, onderdeel a, en worden de onderdelen b en c verletterd tot onderdelen a en b.

Toelichting

Artikel 12, tweede lid, onderdeel a, van de richtlijn – dat is opgenomen in het voorgestelde artikel 7:121, tweede lid, onderdeel a, van het Burgerlijk Wetboek (BW) – biedt lidstaten de mogelijkheid om het openen of aanhouden van een betaal- of spaarrekening uit te zonderen van het verbod op koppelverkoop. Van deze lidstaatoptie is in het wetsvoorstel gebruik gemaakt. Nader bezien is of deze uitzondering nodig is, omdat aangenomen mag worden dat consumenten al beschikken over een bankrekening als zij een hypothecaire kredietovereenkomst afsluiten. Daarom stel ik mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie voor om artikel 7:121, tweede lid, onderdeel a, BW te schrappen.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem