Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634288 nr. 10

34 288 Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. TER VERVANGING VAN NR. 81

Ontvangen 24 mei 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, onder 2, wordt in onderdeel c «het zelfstandig stemmen wordt bevorderd» vervangen door: het zelfstandig stemmen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, wordt gefaciliteerd.

Toelichting

Met dit amendement wenst de indiener te expliciteren dat bij nieuwe stembiljetten moet worden gestreefd naar het faciliteren van volledige toegankelijkheid voor kiesgerechtigden met een handicap. Dit is in lijn met artikel 29 van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit verdrag is in mei 2015 door Nederland vastgelegd in een uitvoeringswet. Daarbij is het amendement Voortman/Otwin van Dijk aangenomen (33 990, nr. 28), waarmee wordt uitgegaan van 100% toegankelijkheid van stemlokalen. Het lijkt de indiener evident dat in lijn met dit amendement ook bij vernieuwingen in het stemproces uit wordt gegaan van 100% toegankelijkheid voor mensen met een handicap. De indiener is van mening dat de optie tot het uitbrengen van een stem bij volmacht nooit een volwaardig substituut kan zijn voor kiesgerechtigden met een handicap, aangezien het stemgeheim hierbij niet kan worden gegarandeerd.

Voortman Fokke Van Raak


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.