34 270 Uitvoering Wet raadgevend referendum

Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 september 2015

Onder verwijzing naar mijn brief van 3 juli 2015 over de voorgenomen samenstelling van de referendumcommissie op grond van de Wet raadgevend referendum1, stuur ik u hierbij ter kennisgeving het benoemingsbesluit inzake de benoeming van de leden van de referendumcommissie2.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Kamerstuk 33 934, nr. 13

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven