34 269 Evaluatie Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 oktober 2015

Conform mijn toezegging in mijn brief van 23 augustus 2015 (Kamerstuk 34 269, nr. 1) informeer ik u hierbij dat de Rijksministerraad heeft besloten, overeenkomstig de bepalingen van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft), het advies van de evaluatiecommissie over te nemen. Dit betekent dat voor Curaçao en Sint Maarten vanaf 10 oktober 2015 alle verplichtingen die volgen uit de Rft van toepassing blijven.

Tevens is besloten om de aanbevelingen die zijn gedaan in gezamenlijkheid verder uit te werken. Ik zal daartoe op korte termijn het initiatief nemen. Het streven is om begin volgend jaar de resultaten ter besluitvorming voor te leggen aan de Rijksministerraad.

Conform artikel 33, tweede lid, Rft zal de eerstvolgende evaluatie plaatsvinden over drie jaar, tenzij de Rijksministerraad op verzoek van Curaçao of Sint Maarten daarover anders besluit.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Naar boven