Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634264 nr. 24

34 264 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN

Ontvangen 8 oktober 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, onder 2, wordt de tweede volzin vervangen door: Onze Minister wijkt bij de voordracht voor de benoeming niet af van het voorstel van de benoemingscommissie, bedoeld in het tweede lid.

II

In artikel I wordt na onderdeel D een onderdeel ingevoegd, luidende:

Da

Artikel 2.5, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. De benoemingscommissie voor de raad van toezicht, bedoeld in het eerste lid, doet een voorstel voor benoeming van de leden van de raad van toezicht en bestaat uit:

    • a. één lid dat benoemd is door de zittende raad van toezicht;

    • b. twee leden die benoemd worden door de omroeporganisaties die een erkenning als bedoeld in artikel 2.23, eerste lid, hebben verkregen gezamenlijk;

    • c. één lid dat is benoemd door de NOS en de NTR gezamenlijk, en

    • d. één lid dat is benoemd door gezamenlijke ondernemingsraden van de NPO, de NOS, de NTR en de omroeporganisaties die een erkenning als bedoeld in artikel 2.23, eerste lid, hebben verkregen.

Toelichting

Nieuw is dat Onze Minister zich bij de voordracht voor benoeming laat adviseren door een onafhankelijke benoemingscommissie. Volgens de indiener zou de Raad van Toezicht echt onafhankelijk van de overheid moeten zijn gelet op artikel 2.1.2.d waarin bepaald is dat de publieke mediadiensten onafhankelijk van overheidsinvloeden moet zijn. Dit is nu door de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht met slechts een adviesrecht door de Minister niet voldoende het geval. Indiener stelt voor om de formele benoeming van de Raad van Toezicht nog door de Minister te laten plaatsvinden, maar dat een onafhankelijke benoemingscommissie een bindende voordracht doet. Een vergelijkbare benoeming als bij een burgemeesterbenoeming op voordracht van de vertrouwenscommissie kan dan plaatsvinden. Ook de samenstelling zou dan wettelijk geregeld moeten worden. Deze onafhankelijke benoemingscommissie zou volgens de indiener als volgt worden samengesteld: één persoon wordt voorgedragen door de zittende RvT, twee personen worden voorgedragen door de Omroepverenigingen, één persoon wordt voorgedragen door de Taakorganisaties en één persoon wordt voorgedragen door de Centrale Ondernemingsraad.

Klein